Hiilinieluselvityksen aineistot käytössä

Kuvituskuva, jossa näkyy kartalla pääkaupunkiseudun kohteiden kokonaishiilivuo vuonna 2020.

Pääkaupunkiseudun hiilinieluselvityksen aineistot ovat olleet tarjolla HSY:n avoimen datan palveluissa vuodesta 2019 alkaen ja ne ovat herättäneet kiinnostusta laajalti.

Pääkaupunkiseudun hiilinieluselvityksen aineisto on ollut suosittu aineisto HSY:n avoimen datan palvelussa, sillä se sisältää pääkaupunkiseudun kattavan hiilinielujen sijainnin kertovan paikkatietoaineiston sekä loppuraportin. Paikkatietoaineisto sisältää kasvillisuuskohteiden maaperän ja kasvillisuuden sisältämät hiilen määrät sekä kyseisen alueen kokonaisuudessaan sisältämän hiilidioksidin määrän. Aineistossa on tieto myös alueen kyvystä sitoa tai vapauttaa hiilidioksidia (hiilidioksidin vuo). 

Tarkempaa tietoa hiilinieluselvityksen aineistosta on tarjolla avoimen datan palvelussamme. Samalta sivulta on mahdollista ladata selvityksen aineisto avoimena datana rajapinnoiltamme.

 

Helsingin asemakaavojen vähähiilisyyden arviointimenetelmä (HAVA)

Helsingin kaupunki tavoittelee hiilineutraaliutta vuoteen 2035 mennessä. Matkalla tähän tavoitteeseen Helsingin kaupunki tulee hyödyntämään Helsingin asemakaavojen vähähiilisyyden arviointimenetelmää (HAVA), jolla voidaan jatkossa tarkastella Helsingin asemakaavojen elinkaaren hiilijalanjälkeä ja -kädenjälkeä (positiiviset ilmastovaikutukset). Yhtenä lähtöaineistona tässä menetelmässä on käytetty pääkaupunkiseudun hiilinieluselvitystä.

HAVA:n yhdessä osiossa on arvioitu kaavoituksen ja rakentamisen vaikutusta maaperän ja kasvillisuuden hiilivarastoihin. Arvioinnissa on otettu mukaan  hiilinieluvaikutukset siten, että rakentamisen vuoksi hävitettävät viheralueet kasvattavat alueen hiilijalanjälkeä. Toisaalta säilytettävät ja rakennettavat puistot kasvattavat alueen hiilivarastoa ja laskennassa nämä toimet pienentävät alueen hiilijalanjälkeä. 

HSY:n hiilinieluselvityksestä on hyödynnetty nykytilanteen viheralueluokittelua neliömetrimääriin perustuvan laskurin lähtötietoina. HAVA:n työkalu laskee seuraavat asiat:

  • Säilytettäville ja uusille viheralueille elinkaaren aikana syntyvän hiilivaraston. Näiden summa pienentää alueen hiilijalanjälkeä.
  • Menetetylle viherpinta-alalle lasketaan menetetty hiilivarasto, sekä elinkaaren aikana menetetty hiilinielu. Näiden summa kasvattaa alueen hiilijalanjälkeä.

 

Pohjois- ja Keski-Espoon yleiskaavan vaikutusten arviointi 

Pohjois- ja Keski-Espoon yleiskaavan vaikutusten arvioinnissa on hyödynnetty Pääkaupunkiseudun hiilinieluselvityksen aineistoja, jotta saadaan selville uuden rakentamisen vaikutukset kohdealueen hiilinieluihin ja -varastoihin.

Vaikutusten arvioinnissa kävi ilmi, että kaavan mukainen rakentaminen aiheuttaisi sekä metsäkatoa että hiilivarastojen että -nielujen vähenemää erityisesti niin sanotun Länsiradan vyöhykkeellä (Länsirata on uusi suunnitteilla oleva ratayhteys Espoon, Lohjan ja Salon välille). Laskentatulosten mukaan hiilivarastojen vähenemä vastaa noin 9 prosenttia kaava-alueen ja 5 prosenttia koko Espoon hiilivarastoista. Vastaavasti hiilinielujen osalta vähenemä on kaava-alueen osalta noin 12 prosenttia ja koko Espoon osalta 7 prosenttia.

 

Voit tutustua Pääkaupunkiseudun hiilinieluselvitykseen HSY:n verkkosivuilla.