Jäteveden ravinteiden ja hiilen kokonaisvaltainen talteenotto (RAHI)

HSY on kehittänyt uudenlaisia menetelmiä, joilla jätevedestä saadaan talteen tärkeät ravinteet ja hiili. RAVITA(TM) - ja pyrolyysihankkeiden teknologiat ovat erittäin lupaavia ja yhdistettynä ne mahdollistavat erittäin korkean ravinteiden talteenottoasteen. RAHI-hankkeessa tuodaan teknologiat kohti käytännön sovelluksia.

Hankkeen tausta

Kierrätysravinteiden käyttöön suuntautuu enenevissä määrin positiivista mielenkiintoa. HSY on kehittänyt jätevesien ravinteiden ja hiilen kokonaisvaltaista talteenottoa RAVITATM ja pyrolyysihankkeiden myötä. 

HSY:n ravinteiden talteenottoon liittyvässä kehitystyössä lähtökohtana on ollut fosforiravinnejakeen eriyttäminen lietejakeesta, mikä mahdollistaa ravinteiden maksimaalisen ja kustannustehokkaan talteenoton sekä samalla mahdollistaen jätevesien entistä tehokkaamman puhdistamisen. HSY:n vuodesta 2015 alkaen kehittämässä RAVITA-prosessissa jäteveden sisältämä fosfori otetaan talteen jätevedenpuhdistusprosessin lopuksi. Prosessin avulla pyritään saamaan jätevedenpuhdistamolle tulevasta fosforikuormasta talteen jopa yli 60 %. Tämän lisäksi puhdistamoilla biolietteeseen sitoutuu luonnollisen mikrobitoiminnan kautta arviolta noin kolmasosa tulevasta fosforista. Tämän osan kehittyneempää hyödyntämistä varten HSY on tutkinut vuodesta 2016 alkaen lietteen pyrolyysiä, joka nostaa fosforin kokonaistalteenottoastetta ja kierrätysmahdollisuuksia vielä entisestään sekä mahdollistaa hiilen sidonnan.

Hankkeen toteutus ja tavoitteet

RAHI-hankekokonaisuus koostuu kolmesta toisiaan täydentävästä osatehtävästä, joilla tuodaan ravinteiden talteenoton teknologiaa kohti käytännön applikaatioita suomalaisilla puhdistamoilla. Hankekokonaisuuden ensimmäinen osatehtävä keskittyy RAVITA:n välituotteen eli kemiallisen lietteentuotannon markkinatestaukseen täydessä laitosmittakaavassa ja toinen osatehtävä liuotus- ja uuttoprosessin skaalaukseen täyden mittakaavan koelaitosta varten. Nämä toteutetaan yhteistyössä Jyväskylän Seudun Puhdistamon, UPM:n ja Porvoon veden kanssa. Hankkeen kolmas osio keskittyy puhdistamolla syntyvästä biolietteestä tehdyn lietehiilen hyödyntämiseen. Tämän tehtävän toteutuksesta ja rahoituksesta vastaavat yhdessä HSY ja Hämeen ammattikorkeakoulu eli HAMK.

Hankkeen päätavoitteena on mahdollistaa RAVITA-teknologian skaalaaminen, kaupallisesti kestävän kehitystyön ja toiminnan varmistaminen sekä konseptin täydentäminen biologisen lietteen pyrolysoinnilla.

Ympäristöministeriö on myöntänyt RAHI-hankekokonaisuudelle rahoitusta (615 000 EUR) vuosiksi 2021–2022. Hankkeen kokonaisarvo on 1,5 M euroa. 

Yhteistyössä