Circular Green Blocks - Kestävät kaupunkikorttelit kiertotalouden liiketoiminnan ajureina

Kaksivuotisessa kumppanuushankkeessa kokeillaan ja pilotoidaan kestäviä ratkaisuja jakamis- ja kiertotalouden edistämiseksi yhdessä taloyhtiöiden ja vihreää kasvua tukevien yritysten kanssa. Kokeilut ja pilotit liittyvät muun muassa kestävään liikkumiseen, yhteiskäyttöön, pihaparannukseen ja kaupunkiviljelyyn sekä kiertotalousteemaiseen tapahtumatuotantoon. Ratkaisuissa ja räätälöinnissä hyödynnetään yhteiskehittämisen periaatteita. Hankkeessa hyödynnetään 360-asteittaista valokuvausta sekä 3D-mallinnusta havainnollistamassa erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja ja suunnitelmia.

Kestäviä ja asumista helpottavia ratkaisuja kaupunkikortteleihin

Hanke auttaa yrityksiä tunnistamaan ja kehittämään korttelitasolla toteutuvia kierto- ja jakamistaloutta edistäviä liiketoimintamahdollisuuksia sekä taloyhtiöitä tiedostamaan mahdollisuutensa toteuttaa kiertotalousratkaisuja omassa kiinteistössä ja lähikorttelissa. Hankkeen pääkohderyhmää ovat digitaalisuutta, vihreää kasvua tukevia ja uutta teknologiaa hyödyntäviä ratkaisuja kehittävät yritykset sekä näitä ratkaisuja potentiaalisesti hyödyntävät taloyhtiöt.

Kierto- ja jakamistalous kohtaavat kortteleissa

Kierto- ja jakamistalouden ratkaisuja testataan useassa pilottikorttelissa pääkaupunkiseudulla. Pilotit ja muut kokeiltavat ratkaisut perustuvat pilottikortteleissa taloyhtiöyhteistyössä esiin nouseviin tarpeisiin. Hankkeessa kehitetään taloyhtiökohtaiseen 360-kuvaukseen, 3D-mallintamiseen ja tarkkaan digitaaliseen ympäristötietoon perustuvia demonstraatioita, joita esitellään sekä mahdollisille palveluntarjoajille että taloyhtiöille.

Ratkaisujen jalostamista sopiviksi yhdessä kohderyhmien kanssa

Hankkeen tavoitteena on kokeilun, pilotoinnin ja yhteiskehittämisen kautta edistää kestäviä, innovatiivisia ja liiketoimintapotentiaaliltaan kannattavia kierto- ja jakamistalouden kortteliratkaisuja. Hankkeen toiminnassa syntyy ymmärrystä taloyhtiöiden digitaalisuutta hyödyntävien palveluiden käyttöönotosta korttelitasolla ja saadaan käytännön esimerkkejä taloyhtiöiden edellytyksistä ottaa ratkaisuja käyttöön. Samalla yritysten ymmärrys ratkaisujen toteuttamisesta usean taloyhtiön kesken paranee.

Hankkeen perustiedot

  • Hankkeen kesto on 1.9.2021–30.9.2023.
  • Hankkeen kokonaisbudjetti on 1 173 241 €
  • Partnereina ovat Helsingin seudun ympäristöpalvelut, Forum Virium Helsinki, Metropolia Ammattikorkeakoulu ja Aalto-yliopisto.
  • Hanke toteutuu Euroopan aluekehitysrahastosta myönnettävän avustuksen tuella. Rahoitus on osa EU-REACT toimintalinjaa eli hanketta rahoitetaan osana Euroopan unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.
  • Rahoitusta hanke saa lisäksi Helsingin kaupungilta.
  • Rahoituksen valvova viranomainen on Uudenmaan liitto.
  • Hankkeen toteutumista ohjaavat partnerien ja rahoittajien lisäksi edustajat Suomen Ympäristökeskuksesta, maisema-arkkitehtitoimisto Näkymästä, Taloyhtiöklubi-hankkeesta, Omagosta, Rönkä Consultingista, Kierrätyskeskuksesta, Y-Säätiöstä ja VAV asunnoista.
Lisätietoja kokeilusta.

Hankkeen toteuttavat HSY:n kanssa yhteistyössä

                    

 

Klikkaamalla kumppanin kuvaa siirryt partnerin verkkosivustolle.