Ohjeita korvauksenhakijalle kiinteistön vesivahingossa

Vesivahingon sattuessa kiinteistön haltijan on välittömästi käynnistettävä kiinteistön kuivatustoimet lisävahinkojen välttämiseksi (esim. veden poisto imuautolla, kuivatuskaluston asentaminen). Kiinteistön omistaja tai haltija on velvollinen osallistumaan kaikkiin sellaisiin vahingon torjumis- ja rajoittamistoimiin, joita häneltä voidaan kohtuudella vaatia ja edellyttää. HSY:n runkojohdosta aiheutuneen vuodon korjaaminen tai viemäritukoksen poistaminen ovat HSY:n vastuulla. HSY voi avustaa myös kiinteistön kuivatustöiden alkuun saattamisessa. Jos HSY ei ole vastuussa vahingosta, kuivatus- ym. kustannukset veloitetaan kiinteistöltä.

Mikäli epäillään, että tulvavesi on päässyt kiinteistön rakenteisiin, teettää HSY kustannuksellaan vahinkokartoituksen.

Sen jälkeen, kun tulvavahinko on käyty läpi HSY:n edustajan kanssa ja vastuu vahingosta näyttäisi kuuluvan HSY:lle, siirretään asian hoito pääsääntöisesti HSY:n vakuutusyhtiölle. Vakuutusyhtiömme vahinkotarkastaja arvioi tällöin vahingot ja määrittää korjaustoimenpiteet. Vahingoittunut tavara tulee dokumentoida joko itse tai vahinkotarkastajan avulla, eikä sitä saa hävittää ilman vakuutusyhtiön lupaa.

Mikäli vahinkoasian hoitoa ei ole siirretty HSY:n vakuutusyhtiölle, voi vahingonkärsijä hakea korvausta HSY:ltä laatimalla vahinkoilmoitukseen perustuvan korvaushakemuksen. Korvaushakemus on vapaamuotoinen selvitys tapahtuneesta. Siitä tulee ilmetä kaikki asian käsittelyn kannalta oleelliset seikat:

  • tiedot vahinkoon johtaneesta tapahtumasta (aika, paikka, vahingon aiheuttaja)
  • vahingot (vahinkoilmoitus ja mahdolliset katselmuspöytäkirjat)
  • eritellyt tiedot vahingoittuneesta irtaimistosta, jota anotaan korvattavaksi (kuitit, maksutositteet, valokuvat vahingoittuneista tavaroista yms.)
  • eritellyt tiedot korjauskustannuksista, joita anotaan korvattaviksi, sekä mahdollinen muu selvitys korjausten tarpeellisuuden selvittämiseksi
  • tarkastus- ja tutkintapöytäkirjat (vakuutusyhtiö, poliisi)
  • pankkiyhteystiedot korvauksen maksamista varten
  • korvauksen hakijan yhteystiedot.

Korvaushakemus voidaan toimittaa sähköpostilla tai kirjeitse postilla HSY:n kirjaamoon. HSY ei voi taata sähköpostilla lähetettyjen tietojen suojattua yhteyttä.