Hulevesi

Kuvassa näkyy juoksevan lenkkeilijän jalat vettä tulvivalla kevyen liikenteen väylällä. Vesi roiskuu juoksukengistä. Tien vieressä kulkee auto.

Hulevedellä tarkoitetaan sade- ja sulamisvesiä sekä rakennusten perustusten kuivatusvesiä. Hulevettä syntyy rakennetussa ympäristössä sateen tai lumen sulamisen seurauksena.

Hulevesi virtaa maan pintaa, rakennusten kattoja ja muita pintoja pitkin. Maanpinnalta hulevesi johdetaan yleensä hulevesiviemäreihin tai avo-ojiin, joiden kautta se lopulta päätyy mereen tai vesistöön. Hulevettä ei saa johtaa jätevesiviemäriin. 

Jotta hulevesistä ei aiheutuisi haittaa, tarvitaan erilaisia hulevesirakenteita, kuten hulevesiviemäreitä ja avo-ojia. Turvallinen huleveden johtaminen ja käsittely edellyttää myös hulevesien hallinnan kokonaisuuden suunnittelua. Huolehdimme hulevesien hallinnan suunnittelusta ja toteuttamisesta yhteistyössä jäsenkuntien eli Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisen kanssa.

Hulevesien hallinnan vastuut

Helsingin seudun ympäristöpalveluiden alueella hulevesien hallinnan tehtävät ja vastuut on jaettu seuraavasti:

  • Kaupungit vastaavat huleveden hallinnan kokonaisuudesta omalla alueellaan. Kaupunki esimerkiksi laatii hulevesiohjelman ja huolehtii yleisten alueiden hulevesien hallinnasta, kuten katujen kuivauksesta ja tulvareiteistä. Lisäksi kaupungit huolehtivat kunnan hulevesijärjestelmän rakentamisesta sekä kunnossapidosta. Kunnan hulevesijärjestelmään kuuluvat esimerkiksi avo-ojat ja viivytysrakenteet.
  • HSY huolehtii huleveden runkoviemäriverkoston rakentamisesta ja kunnossapidosta erikseen määritellyllä huleveden viemäröintialueella.
  • Kiinteistön omistaja tai haltija vastaa rakennuksen kuivatuksesta ja kiinteistöllä muodostuvien hulevesien hallinnasta. Hulevettä voidaan imeyttää ja viivyttää sekä johtaa hulevesi hallitusti HSY:n hulevesiviemäriin tai kunnan hulevesijärjestelmään. Kiinteistön tulee liittyä HSY:n hulevesiviemäriin, jos se sijaitsee huleveden viemäröintialueella.

Huleveden viemäröinti

Pääkaupunkiseudun huleveden viemäröinti on HSY:n vastuulla. Tarjoamme huleveden viemäröinnin palveluita jäsenkuntiemme hyväksymällä huleveden viemäröintialueella. Tehtäviimme kuuluvat huleveden runkoviemäriverkoston rakentaminen ja kunnossapito.

Kiinteistön omistajan tai haltijan vastuulla on rakentaa ja pitää kunnossa huleveden tonttiviemäri omalta tontiltaan HSY:n huleveden runkoviemäriin saakka.

HSY:n huleveden viemäröintialueella sijaitsevat kiinteistöt on liitettävä HSY:n hulevesiviemäriverkostoon. Liittymisvelvollisuudesta voi hakea vapautusta oman kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta, jos tontilla muodostuvat hulevedet esimerkiksi imeytetään tontilla tai johdetaan avo-ojaan.

Hulevesiviemäriverkostoon johdettavaa hulevettä ei pääsääntöisesti puhdisteta, vaan se johdetaan vesistöihin sellaisenaan. Hulevettä ei saa johtaa jätevesiviemäriverkostoon.

Huleveden viemäröinnin maksut

Meillä on käytössä huleveden viemäröinnin liittymismaksu ja perusmaksu. Liittymismaksu ja perusmaksu määräytyvät kiinteistön kerrosalan ja käyttötarkoituksen perusteella. Voit tutustua kiinteistön kerrosalaan liittyviin asioihin vesihuollon hinnastossa.

  • Liittymismaksu laskutetaan, kun kiinteistö liittyy hulevesiviemäriverkostoon.
  • Perusmaksu laskutetaan kaikilta huleveden viemäröintialueella sijaitsevilta kiinteistöiltä.

Huleveden viemäröinnistä perittävillä maksuilla katamme huleveden viemäröinnistä aiheutuvia kustannuksia. Kustannuksia aiheutuu esimerkiksi hulevesiverkostojen rakentamisesta sekä hulevesiverkoston kunnossapito- ja huoltotöistä.

Huleveden viemäröintialue

Huleveden perusmaksun laskutusperusteet

Laskutamme huleveden perusmaksua kaikilta huleveden viemäröintialueen kiinteistöiltä, koska hulevesiviemäriverkosto palvelee kaikkia alueen kiinteistöjä. Perusmaksu tulee siis maksaa myös niillä huleveden viemäröintialueella sijaitsevilla kiinteistöillä, jotka eivät ole liittyneet hulevesiviemäriverkostoon tai jotka ovat saaneet vapautuksen hulevesiviemäriverkostoon liittymisestä.

Esimerkiksi runsaiden sateiden aikana kiinteistöiltä voi johtua hulevettä hulevesiviemäriverkostoon, vaikka muina aikoina kiinteistö imeyttäisikin hulevetensä tai johtaisi ne esimerkiksi avo-ojaan.

Huleveden perusmaksu laskutetaan normaalin vesilaskun yhteydessä.