Ansvaret för tomtvattenledningar och tomtavlopp

Tomtledningar ansluter fastigheten till HRMs stamledningar. Till tomtledningar hör tomtvattenledningen samt tomtavloppet och tomtdagvattenavlopp.

Fastighetens ägare ansvarar för tomtledningar

Fastighetens ägare ansvarar för tomtvattenledningen och tomtavloppen. Ägaren står också för eventuella reparationskostnader. Samma ansvarsfördelning gäller oavsett om fastigheten är byggd på egen eller hyrd tomt, eller om det är ett småhus, ett flervåningshus eller en företagsfastighet. 

  • Tomtvattenledningen är en ledning som är avsedd för hushållsvatten och som installerats mellan anslutningspunkten och fastighetens vattenmätare.
  • Tomtavloppet är en avloppsledning mellan anslutningspunkten och byggnaden.
  • Tomtdagvattenavloppet är en avloppsledning mellan anslutningspunkten och fastighetens dagvattenanläggning. Till detta avlopp leds dagvattnet från tomten och dräneringsvattnet från byggnadsgrunden.

HRM:s ansvar börjar från huvudavloppsledningen eller -brunnen till vilken fastigheten ansluter sig med sin egen avloppsledning. Samma ansvar gäller en vattenledningsanslutning, där fastighetens ägande börjar vid anslutningspunkten till huvudvattenledningen på gatan.

Saneringsbehov för tomtledningar

Livslängden för tomtledningar är vanligtvis 40–50 år, beroende på vilka material som använts, byggmetoden och jordmånen. Om ett rör går sönder, kan vattnet rinna in i en fastighets källare och grund och om man har otur, också i grannens. Ett tilltäppt avlopp kan i sin tur leda till att toalettstolen eller golvbrunnen svämmar över på golvet. Skadorna kan vara mycket omfattande och reparationskostnaderna är på fastighetsägarens ansvar. Försäkringen och försäkringsbolaget, samt underhållet av tomtledningarna, avgör ersättningsbeloppet för skadan.

Kom ihåg att reservera plats för underhållsarbeten

Varje fastighet måste ha en husspecifik avstängningsventil utanför huset, i anslutningspunktens omedelbara närhet. Fastighetens ägare ansvarar också för avstängningsventilen. Avloppsledningens inspektionsbrunnar används för att inspektera och underhålla avloppen.

HRM ska ha obehindrat tillträde till tomtens avstängningsventil. Det är inte tillåtet att placera konstruktioner eller planteringar på ventilen, och ventilen ska vara i funktionsdugligt skick under alla årstider. Det gäller också att fästa uppmärksamhet vid avloppsbrunnens läge och användbarhet. Brunnen är det enda stället från vilket det är möjligt att avlägsna till exempel en propp i tomtavloppet.

Det är bra att inspektera fastighetens avlopps- och dagvatten brunnar åtminstone en gång om året för att förhindra att proppar långsamt uppstår i avloppen. Om sand som används på vintern för att förhindra halka sopas ned i regnvattenbrunnen, uppstår det oundvikligen en propp i systemet. Det är lätt att kontrollera avloppens allmänna skick med TV-inspektion av avloppen. Många privata företag tillhandahåller denna förmånliga undersökning.