Krav på vattenmätarutrymmet

Vattenmätaren ägs av HRM, men vattenmätarutrymmet och tomtvattenledningen ligger på kundens ansvar. På den här sidan hittar du bestämmelser och instruktioner gällande vattenmätarutrymmet, som du som vår kund måste se till att du följer. HRM ansvarar inte för skador som kan orsakas av konstruktioner som inte överensstämmer med bestämmelserna och instruktionerna.

Allmänna krav på vattenmätarutrymmet

Placeringen av vattenmätaren bör vara väl genomtänkt. Mätaren kommer att finnas på fastigheten under hela dess livscykel, och under heta somrar kommer det att kondenseras vatten på mätarens yta. Detta kan orsaka mögel om mätarutrymmet inte överensstämmer med instruktionerna. Fastighetens vattenmätare ska också placeras på lämplig plats så att det finns tillräckligt med plats för installation, avläsning, underhåll och byte av vattenmätaren.

De vattenledningar som ska installeras i byggnaden och placeringen av vattenmätaren måste planeras så att eventuella vattenläckage lätt kan upptäckas. För att upptäcka vattenläckor måste man använda strukturella lösningar som leder läckagevattnet någonstans där man ser det. Vattenmätaren måste också skyddas mot frysning och värme.

Vattenmätaren ska vara installerad i ett utrymme med golvbrunn som ligger omedelbart på insidan av grundmuren på ett ställe där tomtvattenledningen kommer in i byggnaden.

Särskilt att observera:

 • Vattenmätarutrymmet ska förses med golvbrunn
 • Vattenmätaren ska monteras på en stadig vägg eller ställning. 
 • Vattenledningarna ska stödjas (med fästen) både före och efter vattenmätaren.
 • Vattenmätarens placering i förhållande till elskåpet och andra elapparater ska överensstämma med författningarna och elapparaten ska vara stänkvattenskyddad på ett ändamålsenligt sätt. 
 • Avståndet mellan vattenmätaren och värmeväxlaren ska vara tillräcklig så att vattenmätaren inte skadas av hettan. Vattenmätaren ska också vara lämpligt skyddad mot frysning.
 • Byte, avläsning och underhåll av vattenmätaren ska vara möjligt utan hinder. Bytet av vattenmätaren utförs med en halv meter lång krokodilklämma. Säkerställ därför att till exempel vattenmätarens eventuella kapsel, en fjärrvärmemätare eller fjärrvärmeledningar inte hindrar åtkomst till eller byte av vattenmätaren.
 • HRM byter ut vattenmätaren med cirka 10 års mellanrum. Efter bytet är det bra att övervaka vattenmätaren för eventuella läckor.

Krav på vattenmätarutrymmets dimensioner

 • Vattenmätaren ska installeras minst 500 millimeter och högst 1 000 millimeter ovanför golvytan. 
 • Höjden på vattenmätarutrymmet ska vara minst 1 600 millimeter. 
 • Om objektet får mer än en mätare ska mätarna installeras ovanpå varandra på en mätarstock, vilket bör beaktas i mätarutrymmets höjd. 
 • Det ska finnas minst 600 mm (A) utrymme framför vattenmätaren så att installatören har plats att arbeta. Ledningen ska vara cirka 130–150 mm (C) från väggen så att det är möjligt att installera mätarställningen. Mätarens längd är 800–1 000 mm, beroende på mätarens storlek. 

vesimittaritilan_vaatimukset_2023.jpg

Föreskrifterna för HRM:s kunder gällande deras vattenmätarutrymmen