Dagvatten

När det regnar eller snö smälter, bildas dagvatten i bebyggda miljöer. Dagvattnet är regn- eller smältvatten som rinner längs markytan, byggnadernas tak och andra ytor. Bestämmelser som gäller dagvatten tillämpas även på vatten som leds bort från byggnadsgrunder, det vill säga dräneringsvatten.

Vattentäta ytor, såsom asfalt och takmaterial, ökar mängden dagvatten. När det finns mycket sådana ytor, minskar absorberingen av vatten i marken samt avdunstningen genom växtlighet. Ju mer ogenomträngliga ytor det finns i området, desto snabbare och mer dagvatten uppkommer.

Dagvatten leds vanligen från marken till dagvattenavlopp eller öppna diken, varifrån det rinner ut i bäckar, åar, sjöar eller havet. I allmänhet renas inte dagvattnet, utan släpps ut i vattendragen som sådant.

Dagvatten får inte ledas till spillvattenavlopp (Lag om vattentjänster 17d §). Om dagvatten leds till spillvattenavloppet, kan avloppsnätet vid störtregn plötsligt belastas av så stora vattenmängder att avloppspumpstationerna inte klarar av att pumpa vattnet vidare. Då uppstår en översvämning där orenat, outspätt avloppsvatten kan rinna ut i vattendragen. Dessutom kyler dagvattnet avloppsvattnet och sänker avloppsreningsverkets reningskapacitet.

Dagvattenvideo (på finska):

Fastighetsägarens ansvar vid dagvattenhantering

Fastighetens ägare eller den som besitter fastigheten ansvarar för hanteringen av dagvatten som bildas på fastigheten och för dräneringen av byggnadsgrunden.

Om det är möjligt bör dagvatten utnyttjas, låta sugas upp av marken eller fördröjas på tomten. En god dagvattenhantering förebygger eventuella skador som orsakas av dagvatten, såsom översvämning av dagvatten eller skador på fastigheten eller vattendrag.

Fastigheten ska anslutas till HRM:s dagvattenavlopp om den ligger i avloppsnätets område för dagvatten. Man kan kontrollera positionen för den egna fastigheten i avloppsnätets område för dagvatten exempelvis i HRM:s karttjänst.

Läs mer om området för dagvattenavlopp.

Fastighetsägaren eller den som besitter fastigheten är ansvarig för att bygga och underhålla dagvattenavloppet från den egna tomten ända till HRM:s stamavloppsnät för dagvatten.

Man kan ansöka om befrielse från anslutningsskyldigheten hos miljövårdsmyndigheten i den egna staden. Grundavgiften för dagvattenavlopp faktureras dock alla fastigheter som är belägna i området för dagvattenavlopp, också de som har befriats från skyldigheten att ansluta sig.

Avloppsnätet för dagvatten betjänar alla fastigheter i området och hjälper i hanteringen av dagvatten till exempel vid häftiga regn, även om fastigheten annars absorberar sitt dagvatten eller leder det exempelvis till ett öppet dike.

Det är fastighetens ansvar att se till att fastighetens avloppssystem har ordnats så att vatten inte rinner mot fastigheten om vattennivån stiger över gatunivån.

Uppdämningshöjden som anges i utlåtanden om anslutningspunkt avser den vattennivå som vattnet får stiga till i avloppets anslutningspunkt vid regn. När fastighetens avlopp ligger under höjdnivån som anges i utlåtandet om anslutningspunkt är fastigheten alltid ansvarig för att skydda utrymmena.

Dagvatten får inte ledas till avloppsnätet.

Så här leder du dagvatten på rätt sätt (video på finska)

Dagvatten och vatten från byggnadsgrunder får inte släppas ut i avloppet, utan ska alltid ledas till ett separat dagvattensystem. Senast i samband med rörrenovering i fastigheten ska felaktiga fogar tas bort. På så sätt säkras funktionen i avloppsreningen och närliggande vattendrag skyddas.

tonttijohdot-vastuut-sv-paivitetty-1600px.jpg

Bild: Fastighetens ägare ansvarar för tomtvattenledningen och tomtavloppen. Ägaren står också för eventuella reparationskostnader.

HRM ansvarar för byggande och underhåll av ett stamavloppsnät för dagvatten i avloppsområdet för dagvatten

  • Med avgifterna för dagvattenavlopp täcker vi kostnaderna som uppkommer.
  • För en fastighet som ansluter sig till avloppsnätet för dagvatten anger vi anslutningspunkten genom vilken fastighetens dagvatten leds till HRM:s avloppsnät för dagvatten. Fastighetens ägare eller den som besitter fastigheten är ansvarig för byggandet av ett dagvattenavlopp från tomten till den anslutningspunkt som HRM angett.
  • Vi sköter planeringen och genomförandet av dagvattenhanteringen i samarbete med medlemskommunerna Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla.
  • I dagvattenavloppet leds dagvatten till närmaste vattendrag.
  • Dagvatten renas i regel inte.

Städerna svarar för helheten inom dagvattenhanteringen

  • Staden upprättar ett dagvattenprogram och sköter hanteringen av dagvatten i allmänna områden, såsom dränering av gator samt flödesrutter. Vid kraftigare regn fungerar bland annat gatorna som flödesrutter och dagvattnet leds längs ytorna direkt till vattendragen.
  • Städerna tar hand om kommunens dagvattensystem (t.ex. öppna diken och fördröjningskonstruktioner, såsom dagvattenbassänger).
Se videon om dagvattenlösningar i Margretebergsparken i Esbo (på finska):

Dagvattenlösningar i Margretebergsparken i Esbo (se video, på finska)