Beredskap för strömavbrott

Alla hushåll bör ha rent dricksvatten för några dagars behov som en del av hemförrådet. Dessutom är det bra att ha rena hinkar eller behållare med lock för transport och förvaring av vatten.

Även om vi har beredskap för störningar är det också bra att vattenanvändarna tar hand om sin egen beredskap. Som aktör för kritisk försörjningsberedskap strävar vi efter att hålla vattenförsörjningen utanför s.k. cirkulerande strömavbrott.

Kort strömavbrott (ca 2 timmar)

Undvik att använda vatten om strömmen är avstängd i din fastighet.

Vatten kommer ur kranen

I huvudstadsregionen fungerar vattendistributionen under ett kort strömavbrott. Vattentrycket kan vara lägre på hög höjd och i fastigheter med egen tryckstegringsenhet. Vattentillförseln upphör inte, men vattnet kommer med lägre tryck ur kranen.

Ett strömavbrott syns troligen inte för majoriteten av vattenanvändarna, eftersom vattnet strömmar med tyngdkraft till fastigheterna. Eftersom vattentrycket i vissa områden på hög höjd ökas separat med en lokal tryckstegringsenhet kan vattentrycket i dessa områden vara lägre än normalt. Även på de översta våningarna i våningshus kan vattentrycket vara lägre än normalt. Vattentillförseln upphör dock inte.

Inga förändringar i vattenkvaliteten

Ett strömavbrott påverkar inte kranvattnets kvalitet. Det är tryggt att dricka vattenledningsvatten även under ett strömavbrott.

Om vattnets färg eller lukt avviker från det normala, läs mer: Störningar i vattenkvaliteten.

Avloppen fungerar delvis

Avloppen fungerar delvis. För att minska avloppsvatten som rinner ut i vattendrag och terräng är det bra att undvika användning av avlopp under ett kort strömavbrott, såsom att duscha, bada och diska och tvätta. Vi rekommenderar också att undvika att spola i toaletten under avbrottet.

I avloppsnätet måste avloppsvattnet pumpas framåt mot avloppsreningsverket på vissa ställen. Vissa avloppspumpstationer har möjlighet att använda reservkraft, medan andra inte har det. Under ett strömavbrott kan det därför vara nödvändigt att leda avloppsvatten som överflöden från avlopp eller pumpstation till vattendrag och terrängen.

Avloppsvattenreningen fungerar

Eftersom avloppen delvis fungerar under ett strömavbrott rinner avloppsvatten i mindre omfattning till avloppsreningsverken än normalt. Avloppsreningsverken kan lagra inkommande avloppsvatten under ett kort strömavbrott.

Man strävar efter att trygga elförsörjningen i avloppsvattenreningen även vid korta strömavbrott. Reservkraft kan användas vid behov.

Om det blir strömavbrott, gör så här:

  • Undvik att använda vatten, som att duscha, bada, diska och tvätta. Det finns också skäl att undvika att spola i toaletten.
  • Släpp inte ut vatten i avloppet. Använd till exempel en hink under kranen om du behöver ta vatten ur kranen.

Läs mer på Räddningsbranchens Centralorganisation i Finland webbplatsen: Tappa inte vatten i avloppet när det är strömavbrott – risk för översvämning - SPEK

Sähkökatkoon varautuminen.png

Om det blir strömavbrott undvik att använda vatten

Fastighetsinnehavare, uppmärksamma detta:

  • Om fastigheten har en egen tryckstegringspump, är vattentrycket i de översta våningarna lägre än normalt under ett strömavbrott.

  • Funktionen i alla eventuella anordningar som förebygger översvämning i fastigheterna bör kontrolleras och säkerställas före strömavbrott. Om avloppsvatten måste pumpas från fastigheten ut i avloppsnätet orsakar utsläpp av vatten i fastighetens avlopp snabbt översvämning i fastighetens avlopp, om pumpen inte är utrustad med reservkraft.

  • Även om det distribuerade kalla kranvattnet är av god kvalitet, måste fastigheter som strävar efter energibesparingar säkerställa att temperaturen i deras system för varmt hushållsvatten inte sänks och därmed skapar gynnsamma förhållanden för tillväxt av legionellabakterier. Tillväxten av legionellabakterier bekämpas genom att se till att varmvattnets temperatur är minst 55 °C i varmvattensystemen. Mer information om bekämpning av legionella på THL:s webbplats.

  • Under köldperioden kan vattenledningar och -mätare frysa om de finns i ett utrymme där temperaturen kan sjunka under noll grader. Det bästa sättet att förhindra frysning är att isolera vattenledningarna väl och hålla utrymmet med vattenmätare varmt. 

Om strömavbrottet förlängs

Trots beredskapen i vattentjänstverken kan strömavbrott avbryta tillförseln av vatten. Alla hushåll bör ha rent dricksvatten för några dagars behov som en del av hemförrådet, 6–10 l/person. Dessutom är det bra att ha rena hinkar eller behållare med lock för transport och förvaring av vatten. 

Läs mer på webbplatsen 72-timmar: Vatten - 72 tuntia (72timmar.fi)

Varför behövs el i vattenförsörjningen?

Vid tillförsel av rent kranvatten behövs el för råvattenintag, för behandling av vatten till hushållsvatten och för att pumpa vatten i vattenledningsnätet till vattenanvändarna. Avloppsvatten från fastigheten rinner i allmänhet med tyngdkraft i avloppet och fortsätter med tyngdkraft, men även pumpar behövs för att överföra avloppsvatten i avloppsnätet till avloppsreningsverket. El behövs även för rening av avloppsvatten.