Tomtreserv

Huvudstadsregionens tomtreserv

Vi producerar information om detaljplanreserven dvs. tomtreserven i huvudstadsregionens, dvs. Esbo, Helsingfors, Grankulla och Vanda. Reglerna för bildandet av reserven har avtalats mellan HRM och kommunerna i huvudstadsregionen.

Reservsiffrorna tas fram för besluts- och planeringsbehov. Läget för de detaljplaner som gäller i huvudstadsregionen med avseende på den obyggda byggnadsrätten, dvs. reserven, presenteras i den årliga översikten över tomtreserver som beskriver situationen vid årsskiftet. Nyckeltalen i översikten baseras på SeutuRAMAVA geodatamaterialet, som är en del av SeutuData-paketet. I översikten används den kalkylerade reserven som reservsiffror. De minsta återstående byggrätterna per tomt ingår inte i den kalkylerade reserven, så den kalkylerade reserven innehåller en tolkning.

Huvudstadsregionen hade i januari 2024 en kalkylerad detaljplanreserv på 9,08 miljoner kvadratmeter för boende, varav en höghusreserv på 5,46 miljoner kvadratmeter och en småhusreserv på 3,61 miljoner kvadratmeter.

​Kalkylerad bostadsreserv, miljoner kvadratmeter
  Småhusreserv Höghusreserv Totalt
Esbo 1,28 1,28 2,56
Helsingfors 0,92 3,36 4,28
Grankulla 0,13 0,02 0,15
Vanda 1,28 0,80 2,09
Totalt 3,61 5,46 9,08

Källa: SeutuRAMAVA 1/2024 material