Tomtreserv

Huvudstadsregionens tomtreserv

Vi producerar information om detaljplanreserven dvs. tomtreserven i huvudstadsregionens, dvs. Esbo, Helsingfors, Grankulla och Vanda. Reglerna för bildandet av reserven har avtalats mellan HRM och kommunerna i huvudstadsregionen.

Reservsiffrorna tas fram för besluts- och planeringsbehov. Läget för de detaljplaner som gäller i huvudstadsregionen med avseende på den obyggda byggnadsrätten, dvs. reserven, presenteras i den årliga översikten över tomtreserver som beskriver situationen vid årsskiftet. Nyckeltalen i översikten baseras på SeutuRAMAVA geodatamaterialet, som är en del av SeutuData-paketet. I översikten används den kalkylerade reserven som reservsiffror. De minsta återstående byggrätterna per tomt ingår inte i den kalkylerade reserven, så den kalkylerade reserven innehåller en tolkning.

Huvudstadsregionen hade i januari 2021 en kalkylerad detaljplanreserv på 8,06 miljoner kvadratmeter för boende, varav en höghusreserv på 4,17 miljoner kvadratmeter och en småhusreserv på 3,90 miljoner kvadratmeter.

​Kalkylerad bostadsreserv, miljoner kvadratmeter
  Småhusreserv Höghusreserv Totalt
Esbo 1,43 1,09 2,53
Helsingfors 1,04 2,39 3,43
Grankulla 0,14 0,01 0,15
Vanda 1,28 0,67 1,95
Totalt 3,90 4,17 8,06

Källa: SeutuRAMAVA 1/2021 material

 

Översikt över huvudstadsregionens tomtreserv 2020 (på finska) Översikt över huvudstadsregionens tomtreserv 2019 (på finska)