Cirkulär ekonomi

Cirkulär ekonomi främjar en hållbar användning av resurser, vilket sparar både pengar och naturresurser samt minskar på växthusgasutsläppen. I en cirkulär ekonomi tas hela livscykelns miljöeffekter i beaktande.

Vad är cirkulär ekonomi?

I cirkulär ekonomi behåller produkter och material sitt värde så länge som möjligt. Avfallsmängden minskar, svinn och användning av resurser minimeras. Cirkulär ekonomi kan beskrivas som en ny ekonomimodell som är motsats till den linjära ekonomin och konsumtionsmodellen. En cirkulär ekonomi är ett slags kretslopp, där produktion och användning designas så att inget avfall uppkommer, utan att material och materialets värde håller så länge som möjligt i kretsloppet. 

Övergången till ett cirkulärt system kräver nya öppningar och innovationer i början av värdekedjan samt ett nytt tankesätt vad gäller både produktion och konsumtion. Konsumtion kan istället för att basera sig på ägande av nyprodukter övergå till konsumtion av tjänster, till exempel delnings- och uthyrningstjänster samt återanvändning och så kallad up-cycling. 

En övergång till en cirkulär ekonomi skapar nya arbetsplatser, höjer konkurrenskraften, förbättrar välfärden och främjar miljöskyddet. Dessutom betyder det mer hållbara och innovativa produkter och alternativ för konsumterna, som i bästa fall kan spara pengar och höja livskvaliteten.

Miljöministeriets hemsida om cirkulär ekonomi, bl.a. Programmet för främjandet av cirkulär ekonomi

HRMs roll i den cirkulära ekonomin

Vi är en betydande regional aktör inom cirkulär ekonomi och en organisation med expertkompetens. Vi främjar aktivt cirkulär ekonomi i regionen och utvecklar våra egna processer. Vi deltar även i nationella och internationella utvecklingsinsatser. Vårt strategiska mål är att stärka regionens cirkulära ekonomi, minska mängden blandat avfall och förbättra återvinningsgraden för hushållsavfall.

Infograafi-sv-HSY-kiertotaloudessa2023.png

Vattnet cirkulerar säkert och effektivt

Vi rengör råvatten till säkert dricksvatten och vidare rengör vi effektivt avloppsvattnet före vi återbär det till havet och vattnets kretslopp.

Vår vattenrening och -försörjning är till stor del självförsörjande på energi. Inom vattenreningen producerar vi energi med hjälp turbiner, och inom avloppsvattenreningen producerar vi värme och el med biogasen från avloppsslammet. Dessutom har vi solpaneler på våra anläggningar. En del av biogasen och värmen från våra processer används även av andra aktörer i regionen.

Av avloppsslammet producerar vi bland annat mylla, medan vi i många olika forskningsprojekt försöka hitta de bästa lösningarna till att föra tillbaka så mycket näringsämnen som möjligt till kretsloppet.

Sortering möjliggör återvinning 

För att övergå till en cirkulär ekonomi krävs ännu effektivare och bättre källsortering av avfall än nu, samt mindre totalmängd avfall. Speciellt sorteringen av kommunalt avfall behövs förbättras för att uppnå EU-målet om en återvinningsgrad på 60 procent till år 2030. Våra ambitioner på HRM är att uppnå 60 procent materialåtervinning för både kommunalt avfall och avfall från hushåll redan år 2025. Till kommunalt avfall räknas både avfallet från hushåll, samt med det jämförligt avfall från tjänstesektorn.

Vi verkar aktivt för att öka återvinningen och främja en cirkulär ekonomi, bland annat genom att informera om sortering och hur en minskar på avfallet samt inspirera invånare till att konsumera mer hållbart.

Det sorterade avfallet som vi tar emot för vi vidare till aktörer som utnyttjar och återvinner materialet på olika sätt. I vår bioavfallsanläggning omvandlar vi bioavfallet till biogas och via kompostering tar vi tillvara de värdefulla näringsämnena i vår mylla. Blandavfallet förbränns och utnyttjas till energi i Vanda Energis avfallskraftverk.

Vi är en aktiv regional aktör

Inom regionen engagerar vi oss aktivt i forskning, utveckling och innovationsaktiviteter (FoUI), vilket bidrar till att bygga starka nätverk och ekosystem för cirkulär ekonomi. Vi söker nya lösningar och samarbetsmöjligheter i partnerskap med forskningsinstitutioner, städer, organisationer och företag. Genom vår Ekomo-initiativ erbjuder vi en plattform för samarbete inom cirkulär ekonomi bland företag.

Regional uppföljning av kommunalt avfall

Utöver nationell data över kommunalt avfall behövs även i allt större grad även regional information, för att bättre kunna styra lokala och regionala åtgärder. 

Kommunerna sätter egna mål för återvinningen av kommunal avfall. Regional information om avfallsmängder och återvinningsgrad är därmed relevant att följa upp. Vi arbetar aktivt med regionalt samarbete och koordination av information och åtgärder, och deltar i projekt som främjar cirkulär ekonomi i regionen, nationellt och internationellt.

I 6Aika: Framtidens centrum för cirkulär ekonomi -projektet utvecklade och piloterade vi en beräkningsmetod för kommunalt avfall och dess återvinningsgrad. I projektet deltog förutom Helsingforsregionens miljötjänster HRM även Finlands miljöcentral, KIVO, Sydvästra Finlands Avfallsservice och Kiertokaari. 

Läs mer om avfallsmängder och återvinningsgrader och ta kontakt för mer information.
6aika hankkeet logot.png

 

Främjande av återanvändning

Verksamhet som i Finland aktivt främjar återanvändning är enbart i startgroparna. Lopptorg och återanvändningscentraler gör väldigt bra, men deras verksamhet är ofta småskalig och svår att skala upp. Som en del av projektet 6Aika: Framtidens centrum för cirkulär ekonomi utreddes mängder återanvända varor samt återanvändningsbranschens affärspotential.

återanvängsningsutredningen.jpg

 

6aika hankkeet logot.png