Avfallsmängd och återvinningsgrad

Bioavfall och kartong sorterat i hemmets sopkärl.

Avfallsmängder

Huvudstadsregionen och Kyrkslätt genererade 632 0000 ton kommunalt avfall år 2021. Det motsvarar 507 kg per invånare. Till kommunalt avfall räknas avfall från hushåll, samt motsvarande avfall från den offentliga och  den privata tjänstesektorn. 

Under 2021 uppstod 344 000 ton avfall i hushållen i huvudstadsregionen och Kyrkslätt. Det betyder ungefär 277 kg per invånare, vilket är samma mängd som året innan. 

 

Kommunalt avfall 2021.png

 

Avfall från hushåll 2021.png

Kommunspecifika data, avfall från hushåll

  Region Helsingfors Esbo Vanda Grankulla Kyrkslätt
kg/invånare 277 273 266 288 284 348
Återvinningsgrad 47% 47% 48% 44% 48% 46%

 

Vartannat räknar vi förutom kommunalt avfall, även övrigt avfall från andra sektorer. År 2020 var den största delen av avfallet som genererades i regionen jordmassor från byggverksamhet (72 %). Det övriga avfallet fördelades per sektor enligt; husbyggen 9 %, hushåll 6 %, privata tjänstesektorn 4 %, energisektorn 4 %, industri 2 %, avlopp- och vattenrening 2 % och övriga offentliga tjänster 1 %. Se regionens sektorvisa avfallsmängder här (.xlsx).

Återvinningsgrad

Av avfallet som som produceras i hushållen i huvudstadsregionen och Kyrkslätt återvinns 47 procent som material, och resten förbränns till energi i avfallskraftverk. I kalkylen beaktas fr.o.m. år 2021 även rejekten från återvinningvinnigsprocesserna, alltså enbart det material som återvinns räknas med i återvinningsgraden. Målet är att i fortsättningen kunna återvinna en allt större del av avfallet genom att förbättra på källsorteringen. 

Återvinningsgraden för regionens kommunala avfall var ungefär 53 procent år 2021. Speciellt privata tjänstesektorn sorterar bioavfall effektivare, vilket höjer återvinningsgrader jämfört med hushållens, där det finns rum för förbättring av sorteringen av bioavfall.

Vad avfallet består av

Av det kommunala avfallet är 41 procent blandavfall. Det här är ungefär 208 kg blandavfall per invånare. 

Avfallet från hushåll består nästan till hälften av blandavfall; ungefär 133 kg per invånare. Största delen av detta kunde ha sorterats. Mest utrymme för förbättring finns inom sortering av bioavfall. Den största delen av det sorterade avfallet återvinns som material, medan blandavfall och träavfall till största delen bränns i anläggningar, där energin tas tillvara.

Kommunalt avfall 2020 Kommunalt avfall (t) Kommunalt avfall (kg/capita) Avfall från hushåll (t) Avfall från hushåll (kg/capita)
Blandavfall 283000 229 169000 136
Bioavfall 126000 102 39500 32
Kartong 67000 54 16000 13
Papper 44000 35 39000 31
Glas 27000 22 18000 15
Metall 27000 22 18000 14
Trä 17000 14 6500 5
Plast 15000 12 10000 8
Övrigt 38000 30 30000 26
Totalt 644000 520 346000 280

Sammansättning av blandavfall från hushåll

Sammansättningen av huvudstadsregionens blandavfall från hushållen undersöks vart tredje år. Resultaten publiceras som öppen data (på finska)

En dryg tredjedel av blandavfallet består av bioavfall, som utgör den klart största enskilda avfallsandelen i blandavfallet. Då mjukpapper räknas med som bioavfall, bestod hushållens blandavfall till 40 procent av bioavfall och 4 procent trädgårdsavfall år 2021. Den absolut största delen, ungefär 80 %, av hushållens blandavfall kunde sorteras till återvinning.

Sammansättning av hemhushållens blandavfall år 2018.

Sammansättning av hushållens blandavfall i huvudstadsregionen 2021 Sammansättning av hushållens blandavfall i huvudstadsregionen 2021

 

6aika hankkeet logot.png