Jätemäärät ja kierrätysaste

Kodin jäteastiassa lajiteltua biojätettä ja kartonkia.

Jätemäärät

Pääkaupunkiseudun ja Kirkkonummen seudulla syntyi 632 000 tonnia yhdyskuntajätteitä vuonna 2021. Tämä on 507 kiloa asukasta kohti. Yhdyskuntajätteitä ovat kotitalousjäte sekä julkisten ja yksityisten palveluiden jätteet.

Pelkkää kotitalousjätettä syntyi pääkaupunkiseudun ja Kirkkonummen kotitalouksissa puolestaan 344 000 tonnia vuonna 2021. Asukasta kohden laskettuna kotitalousjätettä syntyi 277 kg, mikä on lähes yhtä paljon kuin vuonna 2020. 

Kuntakohtaiset jätetilastot

Vuonna 2021 laskettiin ensimmäistä kertaa kotitalousjätemäärät ja -kierrätysasteet kuntakohtaisesti. Kuntakohtaiset tiedot on pystytty erottelemaan HSY:n keräämien jätelajien osalta, huomioiden kiinteistöjen, aluekeräyspisteiden ja Sortti-asemien sijainnit kunnittain. Sen sijaan osa lähtötiedoista, kuten paperi ja sähkö- ja elektroniikkaromu (SER), on arvioitu valtakunnallisesta datasta asukasluvun perusteella.

  Seutu Helsinki Espoo  Vantaa Kauniainen Kirkkonummi
kg/as 277 273 266 288 284 348
kierrätysaste 47% 47% 48% 44% 48% 46%

 

Joka toinen vuosi tilastoimme yhdyskuntajätteen lisäksi myös seudulla syntyvät muut jätteet. Näihin tilastoihin liittyy suurempia epävarmuuksia ja suurempaa vaihtelua. Pitkällä aikavälillä tilastot näyttävät kuitenkin trendiä. Vuonna 2020 suurin osa, noin 72 prosenttia, kaikista pääkaupunkiseudulla ja Kirkkonummella muodostuvista jätteistä oli maa- ja vesirakentamisessa syntyneitä maamassoja. Tässä tilastoissa ei ole kuitenkaan huomioitu suoraan uudelleenkäyttöön ohjautuvia massoja. Loppuosa jätteistä jakaantui toimialoittain seuraavasti: talonrakentaminen 9 %, kotitaloudet 6 %, yksityiset palvelut 4 %, sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto 4 %, teollisuus 2 %, viemäri ja jätevesihuolto 2 % ja muut julkiset palvelut 1 %.y

Alla olevasta kaaviosta pääsee tarkastelemaan jätemääriä jäteluokittain (yhdyskuntajätteet, muut jätteet) ja toimialoittain. Yhdyskuntajätteet on jaoteltu kolmeen eri toimialaan (= kotitaloudet, julkiset palvelut ja yksityiset palvelut) ja muut jätteet viiteen eri toimialaan (energia- ja vesihuolto, maa- ja vesirakentaminen, talonrakentaminen, teollisuus ja viemäri- ja vesihuolto). Valinta "Kaikki jätteet" summaa yhdyskuntajätteet ja muut jätteet yhteen. Toimialavalikosta valinta "All" summaa toimialojen jätemäärät yhteen. Yksiköksi voi valita joko tonnia vuodessa tai kg/hlö vuodessa.

Kierrätysaste

Pääkaupunkiseudun ja Kirkkonummen kotien jätteestä kierrätetään 47 prosenttia, ja loput hyödynnetään jätevoimalassa. Kotitalousjätettä ei enää ohjata hyödyntämättömänä loppusijoitukseen. Kierrätysasteen laskennassa huomioidaan kierrätysprosessissa poistuneet määrät (rejektit) eli arvo pitää sisällään vain todellisesti kierrätetyt määrät. Tavoitteena on ohjata entistäkin enemmän jätettä kierrätykseen. Se onnistuu tehostamalla lajittelua ja vastaavasti vähentämällä energiana hyödynnettävän sekajätteen määrää.

Yhdyskuntajätteen kierrätysaste oli vuonna 2021 noin 53 %. Kierrätysastetta nostaa varsinkin yksityisten palveluiden biojätteen erilliskeräys.

Alla olevasta kaaviosta pääsee tarkastelemaan yhdyskuntajätemääriä toimialoittain (= kotitaloudet, julkiset palvelut ja yksityiset palvelut) ja hyödyntämistavoittain. Toimialavalikosta valinta "All" summaa yhdyskuntajätemäärät kaikilta em. toimialoilta. Yksiköksi voi valita joko tonnia vuodessa tai kg/hlö vuodessa.

Jätelajit

Yhdyskuntajätteestä 41 prosenttia on sekajätettä. Tämä on noin 208 kiloa sekajätettä asukasta kohti.

Kotitalouksissa noin puolet syntyneistä jätteistä on sekajätettä; sitä syntyy siis noin 133 kiloa asukasta kohti. Suuri osa tästä olisi kuitenkin lajitteluun kelpaavaa jätettä. Eniten parantamisen varaa olisi biojätteen lajittelussa. Erikseen lajitelluista jätteistä suurin osa päätyy materiaalihyötykäyttöön eli kierrätykseen. Sekajäte ja puu hyödynnetään pääsääntöisesti energiana ja vaaralliset jätteet hävitettään asianmukaisissa polttolaitoksissa, joissa lämpöä otetaan talteen.

Alla olevasta kaaviosta pääsee tarkastelemaan yhdyskuntajätemääriä toimialoittain (= kotitaloudet, julkiset palvelut ja yksityiset palvelut) ja jätelajeittain (jaoteltuna sekajätteeseen ja erilliskerättyihin jätelajeihin). Toimialavalikosta valinta "All" summaa yhdyskuntajätemäärät kaikilta em. toimialoilta. Yksiköksi voi valita joko tonnia vuodessa tai kg/hlö vuodessa.

Sekajätekoostumus

Pääkaupunkiseudun kotitalouksien sekajätteen koostumustutkimus tehdään kolmen vuoden välein. Tutkimustulokset julkaistaan avoimena datana

Selkeästi suurin yksittäinen jätejae kotitalouksien sekajätteessä on biojäte. Kun pehmopaperi lasketaan biojätteen määrään mukaan, biojätettä on sekajätteen seassa yli 40 prosenttia ja puutarhajätettä noin 4 prosenttia vuonna 2021. Kotitalouksien sekajätteestä suurin osa, noin 80 % olisi ollut lajiteltavissa kierrätykseen.

 

Pääkaupunkiseudun sekajätteen koostumus vuonna 2021 Kotitalouksien sekajätteen koostumustutkimuksen loppuraportti

 

6aika hankkeet logot.png