Kuvassa on myöhäisillan tai kaupunkimaisema Kaivopuistossa. Etualalla näkyy ajotie ja sen takana merta, mattolaitureita ja saaria. Taustalla näkyy kaupungin siluetti ja pilviä.

Lämmöntalteenoton energiatase kaupungissa ja vaikutus jätevesien käsittelyyn

Lämmöntalteenoton energiatase kaupungissa ja vaikutus jätevesien käsittelyyn (JV-LÄMPÖ) hankkeessa tarkastellaan kokonaisvaltaisesti veden sisältämää lämpöenergiaa sekä lämmön hyödyntämisen että jätevedenkäsittelyn näkökulmasta. Hanke ajoittuu vuosille 2021–2022 ja se on saanut ympäristöministeriön myöntämää valtionavustusta.

Hankkeen tausta ja tarve

Tällä hetkellä ymmärrys jäteveden lämmön energiapotentiaalista ja vaikutuksista jätevedenpuhdistukseen on hajautuneena, jolloin kaikki ympäristövaikutukset huomioon ottavalle päätöksenteolle ei ole työkaluja. Vesihuoltolaitoksilla ei ole tietoa hyödynnettävistä energiamääristä, ja puhdistamoa edeltäviä talteenottoratkaisuja tarkastellaan herkästi ainoastaan uhkana. Vesihuoltolaitosten ulkopuolella ei puolestaan tiedosteta, että kiinteistöltä lähtevä jäteveden lämpö ei ole heitetty hukkaan, vaan sitä tarvitaan jätevedenpuhdistuksessa. Jätevedenpuhdistuksen typenpoisto perustuu biologisiin prosesseihin ja lämpötilalla on olennainen vaikutus niiden nopeuteen ja tehokkuuteen, jopa toteutettavuuteen.

Hankkeen odotettavat tulokset ja vaikutukset

Hankkeessa tuotetaan perusteltua tietoa eri lämmöntalteenottotapojen vaikutuksista koko kaupungin tai viemäröintialueen mittakaavassa. Hanke tuottaa uutta tietoa kokonaisuudesta verrattuna nykytilanteeseen, jossa tarkastellaan vaikutuksia ainoastaan yksittäisen kiinteistön tai laitoksen tasolla.

Hankkeen päätutkimuskysymys on, mikä on kaupungin mittakaavassa paras tapa hyödyntää veden ja jäteveden lämpösisältöä, kun otetaan huomioon sekä energia että vaikutukset jäteveden käsittelyyn ja viemäröintiin.

Hankkeen tulokset ovat sovellettavissa muihin kaupunkeihin ja ne antavat työkaluja suunnittelulle ja ratkaisujen valinnoille.

Toteutus ja aikataulu

Hanke jakautuu kuuteen erilliseen työpakettiin, joista kustakin tuotetaan oma loppuraporttinsa:

1.    Lämmöntalteenoton energiatase kaupungissa
2.   Lämpötilan muutokset ja vaikutus jätevesiverkostossa
3.   Lämpötilan vaikutus typenpoistoon
4.   Lämmönvarastoinnin innovatiiviset menetelmät
5.   Käytännöt, ehdot ja ohjauskeinot
6.   Ristikkäisvaikutukset, yhteenveto ja johtopäätökset

Hanke toteutetaan vuosien 2021 ja 2022 aikana.

Hankekonsortio ja toteuttajat

Hankkekonsortioon kuuluu vesi- ja energialaitoksia pääkaupunkiseudulta ja Turun seudulta. HSY:n lisäksi hankkeessa ovat mukana Turun seudun puhdistamo Oy, Turun Vesihuolto Oy, Turun Seudun Vesi Oy ja energialaitoksista Helen Oy, Fortum Power and Heat Oy ja Turku Energia.

Hanketta koordinoi Gaia Consulting Oy. Työpakettien toteuttajat ovat VTT Oy, Fluidit Oy, Afry Oy, Aalto yliopisto ja Gaia Consulting Oy.

Rahoitus

Hanke on saanut ympäristöministeriön myöntämää valtionavustusta Ravinteiden kierrätyksen ja jätevesien käsittelyn energiatehokkuuden hankkeiden avustushaussa 2020.

Lisää tietoa hankkeesta

Työpakettien lyhyet esittelyt löytyvät omalta sivultaan ja tarkempi kuvaus hankkeen tavoitteista ja toteutuksesta on hankesuunnitelmassa.

Tietoja hankkeen etenemisestä ja tuloksista päivitetään tälle verkkosivulle. Hankkeen loppuraportit julkaistaan tällä verkkosivulla, Tulokset-välilehdellä.