Tilinpäätökset

Vuonna 2022 toimintaympäristöä leimasivat useat merkittävät tapahtumat ja haasteet. Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan aiheutti yleisen turvallisuustilanteen heikkenemisen ja energiakriisin, mikä lisäsi epävarmuutta maailmanlaajuisesti. Energiahintojen nousu vaikutti inflaatioon euroalueella ja johti hintojen nousuun. Keskuspankit joutuivat nostamaan ohjauskorkojaan tilanteen hillitsemiseksi, ja taantumariski nousi koko euroalueella.

Koronapandemian rajoitustoimia purettiin vähitellen kevään 2022 aikana ja päähuomio kohdistui eurooppalaiseen energia- ja turvallisuustilanteeseen. Vaikka pelko sähköpulasta talven lähestyessä loi huolta kylmien talvikuukausien aikana, HSY:n operatiiviset toiminnot säilyivät kuitenkin hyvinä koko vuoden ajan. Puhtaan veden myynti laski hieman verrattuna edellisvuoteen, mutta kiinteistöjen jäteastiatyhjennyksiä tehtiin enemmän. Samanaikaisesti kiinteistöiltä kerätyn jätteen määrä on kuitenkin vähentynyt jätteiden lajittelun lisääntyessä.

Pandemia vaikutti HSY:n toimintaan vain vähäisesti, mutta energiahintojen ja materiaalien hintojen nousu vaikuttivat operatiivisiin kustannuksiin. Yleisen turvallisuustilanteen heikentymisen vuoksi HSY lisäsi fyysisiin ja kyberturvallisuuteen liittyviä varautumistoimiaan. Lisäksi varauduttiin mahdolliseen sähköpulaan ja sähkökatkosten varalle.

HSY:n vuoden 2022 toimintatuotot olivat 404,2 miljoonaa euroa (vuonna 2021 399,5 milj. euroa) ja tilikauden ylijäämä oli 12,1 miljoonaa euroa (vuonna 2021 37,2 milj. euroa). HSY:n vuoden 2022 investoinnit olivat 211 Meur, mikä oli noin 9 % vähemmän kuin vuonna 2021. Ison investoinnin, Blominmäen jätevedenpuhdistamon toiminta käynnistyi vuoden lopulla, kun yli 17 vuoden projekti valmistui.

Vuonna 2022 HSY uudisti strategiansa "HSY 2030 - yhdessä kestävään huomiseen". HSY:n visiona on tehdä yhdessä pääkaupunkiseudusta maailman kestävin kaupunkiseutu. Strategian keskeisinä tavoitteina ovat ympäristövastuu, työn murros, kestävä talous ja asukaskokemus. Strategian päivityksen yhteydessä laadittiin myös kymmenvuotiset investointistrategiat ja -suunnitelmat vesihuoltoon ja jätehuoltoon.

Asiakastyytyväisyys pysyi korkealla tasolla. HSY:n toiminta näkyi asukkaiden arjessa paitsi laadukkaina vesi- ja jätehuollon sekä ilmanlaadun mittauksen palveluina, myös investointien, neuvonnan ja viestinnän kautta.

Vuoden 2022 tilinpäätös osoitti ylijäämää, mutta HSY:n velkaantumisaste nousi hieman. Varautuminen ja tehokkuus ovat tärkeitä tuleville vuosille, jotta HSY voi vastata yhä monimutkaisempiin haasteisiin ja ylläpitää toiminnan vakautta.

Voit tutustu tästä tarkemmin vuoden 2022 toimintakertomukseen, talousarvion toteutumiseen ja tilinpäätöslaskelmiin. Verkkosivuilla luettavissasi on kolmen edellisen vuoden tilinpäätökset. Muihin tilinpäätöksiin voit tutustua ottamalla yhteyttä kirjaamoon.