Ämmässuon tuulivoimalahanke

Havainnekuva Ämmässuon ekoteollisuuskeskuksesta, johon lisätty tuulivoimala.

HSY suunnittelee yhden tuulivoimalan sijoittamista Ämmässuon ekoteollisuuskeskukseen Espooseen. Hanke tukee HSY:n tavoitetta lisätä uusiutuvan energian tuotantoa omassa toiminnassa ja lisätä energiaomavaraisuutta.

Ajankohtaista hankkeessa

Espoon valtuusto on hyväksynyt kaavan 22.8.2022

Espoon valtuusto on hyväksynyt 22.8.2022 asemakaavamuutoksen, joka mahdollistaa tuulivoimalan rakentamisen Ämmässuon alueelle.

Asemakaavamuutoksen vaikutusarvioinnissa tarkasteltiin tuulivoimalan vaikutuksia ihmisten asuin- ja elinympäristön viihtyisyyteen, elinoloihin ja terveellisyyteen sekä tuulivoimalahankkeen yhteisvaikutuksia Ämmässuo-Kulmakorpi-alueen nykyisten ja suunniteltujen toimintojen kanssa.

Espoon kaupunginhallituksen hyväksymästä tuulivoimalakaavasta on valitettu Helsingin hallinto-oikeuteen. Helsingin hallinto-oikeus hylkäsi valituksen, mutta päätökseen on haettu jatkovalituslupaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta

Hankkeesta lyhyesti

Tuulivoima olisi kustannustehokas tapa lisätä omaa uusiutuvan energian tuotantoa. Ennen päätöstä tuulivoimalan rakentamisesta tulee selvittää sen ympäristövaikutukset kaikilta osin.

Ämmässuon alueen on todettu soveltuvan tuulioloiltaan tuulivoiman tuotantoon hyvin. Alueella on myös valmiina tuulivoimalalle soveltuva infra. Suunnitellun tuulivoimalan yksikköteho on noin 4,2 MW. Yhdellä tuulivoimalalla tuotetaan arviolta 12 000 megawattituntia vuodessa, mikä vastaa noin 600 sähkölämmitteisen omakotitalon vuosikulutusta.

Kaavoitus ja päätökset

Kaavoitusprosessin ja täydentävien ympäristöselvitysten jälkeen HSY päättää, rakennetaanko tuulivoimala Ämmässuon ekoteollisuuskeskukseen.

Kaavoitusprosessi alkoi vuoden 2021 alussa. Espoon valtuusto hyväksyi kaavamuutoksen 22.8.2022. ELY-keskukselta saadun lausunnon mukaan tuulivoimalahanke ei edellytä ympäristövaikutusten arviointimenettelyä (YVA-menettely). 

Espoon kaupungin pöytäkirjakirjaus päätöksestä löytyy kaupungin Dynasty-palvelusta

Tuulivoimalahanketta varten on saatu Puolustusvoimien lausunto hankkeen hyväksyttävyydestä sekä Traficomin lentoestelupapäätös. Myös Ilmatieteen laitokselta on saatu hyväksyntä hankkeelle.

Ympäristövaikutukset ja yhteisvaikutusten arviointi

Tuulivoiman tuotannossa ei synny päästöjä ilmaan, veteen tai maaperään. Hankkeen valmistelun yhteydessä on selvitetty muun muassa sen maisema-, melu-, välke- ja luontovaikutuksia. Tehtyjen melu- ja välkemallinnusten perusteella voidaan todeta, että melutasot jäävät vakituisen asutuksen ja loma-asuntojen kohdalla päivä- ja yöajan ohjearvojen alle ja vuotuinen välkemäärä jää alle 8 tuntiin. Myös maisema- ja luontovaikutukset on arvioitu selvityksissä kokonaisuutena vähäisiksi.

HSY on toteuttanut asemakaavan muutoksen yhteydessä tuulivoimalahankkeen yhteisvaikutusten arvioinnin. Arviointi käsittää tuulivoimalahankkeen keskeisten ympäristövaikutusten arvioinnin, sosiaalisten vaikutusten arvioinnin (SVA) ja terveysvaikutusten arvioinnin (TVA). Arvioinnissa huomioidaan lisäksi tuulivoimalahankkeen ja Ämmässuo-Kulmakorpi alueen nykyisten ja suunniteltujen toimintojen yhteisvaikutukset herkkiin ja häiriintyviin kohteisiin kuten asutukseen, virkistyskäyttöön, maisema- ja kulttuuriympäristöalueisiin sekä luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaisiin alueisiin.

Linkit dokumentteihin löytyy Espoon kaupungin sivuilta.