Ämmässuon tuulivoimalahanke

HSY suunnittelee yhden tuulivoimalan sijoittamista Ämmässuon ekoteollisuuskeskukseen Espooseen. Hanke tukee HSY:n tavoitetta lisätä uusiutuvan energian tuotantoa omassa toiminnassa ja lisätä energiaomavaraisuutta.

Ajankohtaista hankkeessa

Kutsu asukastyöpajaan

HSY on jättänyt tuulivoimalahanketta varten Espoon kaupungille hakemuksen asemakaavan muutosta varten. Asemakaavamuutoksen vaikutusarvioinnissa tarkastellaan myös tuulivoimalan vaikutuksia ihmisten asuin- ja elinympäristön viihtyisyyteen, elinoloihin ja terveellisyyteen sekä tuulivoimalahankkeen yhteisvaikutuksia Ämmässuo-Kulmakorpi alueen nykyisten ja suunniteltujen toimintojen kanssa.

Paikallisten asukkaiden ja toimijoiden näkemykset ja tiedot mm. hankkeen lähialueen ominaispiirteistä, käyttötavoista ja merkityksestä käyttäjille ovat olennaisia lähtötietoja ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa. Kutsumme teidät kertomaan näkemyksenne ja keskustelemaan vaikutuksista asukastyöpajaan keskiviikkona 14.4.2021 kello 17.30– 19.30. Työpaja järjestetään valitsevan koronatilanteen vuoksi etätilaisuutena Microsoft Teams- alustalla. Tilaisuuden fasilitoi Ramboll Finland Oy.

Työpajan aluksi suunnittelijat esittelevät lyhyesti hankkeen ja vaikutusselvitysten tulokset. Lyhyiden alustusten jälkeen jakaannumme pienryhmiin keskustelemaan hankkeen lähialueiden käytöstä ja merkityksestä, hankkeeseen mahdollisesti liittyvistä huolista ja toiveista sekä sen vaikutuksista asukkaiden elämään. Työpajan antia käytetään lähtötietona vaikutusten arvioinnissa.

Iloittautuminen tilaisuuteen on päättynyt. Jos kuitenkin olet kiinnostunut osallistumaan tilaisuuteen, ole yhteydessä sähköpostitse: kirsi.karhu@hsy.fi. 

Ilmoittautuneille lähetämme tarkemman osallistumislinkin työpajaan maanantaina 12.4.

Tervetuloa!

Hankkeesta lyhyesti

Tuulivoima olisi kustannustehokas tapa lisätä omaa uusiutuvan energian tuotantoa. Suunnitelman mukaan voimala rakennetaan vuonna 2024. Ennen päätöstä tuulivoimalan rakentamisesta tulee selvittää sen ympäristövaikutukset kaikilta osin.

Ämmässuon alueen on todettu soveltuvan tuulioloiltaan tuulivoiman tuotantoon hyvin. Alueella on myös valmiina tuulivoimalalle soveltuva infra. Suunnitellun tuulivoimalan yksikköteho on noin 4,2 MW. Yhdellä tuulivoimalalla tuotetaan arviolta 12 000 megawattituntia vuodessa, mikä vastaa noin 600 sähkölämmitteisen omakotitalon vuosikulutusta.

Kaavoitus ja päätökset

Kaavoitusprosessin ja täydentävien ympäristöselvitysten jälkeen HSY päättää, rakennetaanko tuulivoimala Ämmässuon ekoteollisuuskeskukseen.

HSY on jättänyt tuulivoimalahanketta varten kaavahakemuksen asemakaavan muutosta varten Espoon kaupungille (kiinteistö 49-91-1-6). Kaavoitusprosessi alkaa vuoden 2021 alussa. ELY-keskukselta saadun lausunnon mukaan tuulivoimalahanke ei edellytä ympäristövaikutusten arviointimenettelyä (YVA-menettely).

Tuulivoimalahanketta varten on saatu Puolustusvoimien lausunto hankkeen hyväksyttävyydestä sekä Traficomin lentoestelupapäätös. Myös Ilmatieteen laitokselta on saatu hyväksyntä hankkeelle.

Ympäristövaikutukset ja yhteisvaikutusten arviointi

Tuulivoiman tuotannossa ei synny päästöjä ilmaan, veteen tai maaperään. Hankkeen valmistelun yhteydessä on selvitetty muun muassa sen maisema-, melu-, välke- ja luontovaikutuksia. Tehtyjen melu- ja välkemallinnusten perusteella voidaan todeta, että melutasot jäävät vakituisen asutuksen ja loma-asuntojen kohdalla päivä- ja yöajan ohjearvojen alle ja vuotuinen välkemäärä jää alle 8 tuntiin. Myös maisema- ja luontovaikutukset on arvioitu selvityksissä kokonaisuutena vähäisiksi.

HSY on käynnistämässä asemakaavan muutoksen yhteydessä tuulivoimalahankkeen yhteisvaikutusten arvioinnin. Arviointi käsittää tuulivoimalahankkeen keskeisten ympäristövaikutusten arvioinnin, sosiaalisten vaikutusten arvioinnin (SVA) ja terveysvaikutusten arvioinnin (TVA). Arvioinnissa huomioidaan lisäksi tuulivoimalahankkeen ja Ämmässuo-Kulmakorpi alueen nykyisten ja suunniteltujen toimintojen yhteisvaikutukset herkkiin ja häiriintyviin kohteisiin kuten asutukseen, virkistyskäyttöön, maisema- ja kulttuuriympäristöalueisiin sekä luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaisiin alueisiin.