Har du HRM:s ledningar eller avlopp på din tomt?

Gör upp planer om hur tomtledningarna flyttas eller arrangeras i samarbete med oss innan byggarbetena inleds. Lämna dem också vid behov för godkännande till den enhet som ansvarar för byggverksamheten i tomtens hemkommun.

Se till att HRM:s vattenledningar, avloppsrör eller dagvattenavlopp dvs. regnvattenavlopp som är belägna i området kring byggprojektet (inom 2,5–10 meters radie, beroende på projekt), inte påverkas negativt av byggandet och flyttningarna.

Tomtens/fastighetens ägare eller dennes auktoriserade person, företag eller samfund är byggherre. Byggherren står för alla kostnader som uppstår vid flyttningen av rörledningar.

Även i sådana fall när flyttande av rörledningar inte är nödvändigt, ska byggherren göra upp tillräckligt omfattande geotekniska, byggnadstekniska eller andra specifika planer, i vilka särskild uppmärksamhet fästs vid:

 • att hindra skador på vatten- eller avloppsledningar och hindra eventuella följder som kan uppstå av sådana skador
 • att arbetet på byggplatsen inte äventyrar säkerheten eller orsakar skador eller störningar i vattenförsörjningen eller på miljön.

Använd av HRM godkända, kompetenta aktörer inom kommunalteknik och vattenförsörjning i planeringen och förverkligandet av åtgärder som gäller vattenförsörjning.

Byggprojektets planering

Det lönar sig att avsätta ungefär 1–2 år för byggprojektets planering, eftersom projektets omfattning påverkar komplexiteten inom vattenförsörjningsarbeten. Den som utför projektet ska komma överens om förverkligandet och tidtabellen med HRM. Arbete som påverkar vattenförsörjningen får inte inledas innan planerna godkänts av HRM. Vid behov gör vi tillsammans upp ett separat avtal om projektet.

Kontakta oss så snart projektet är planerat att starta och be i kundtjänsten att få tala med den person som sköter flyttningar av fastighetsvisa rörledningar. Man bör alltid avtala med kontaktpersonen vid HRM före planeringen av vattenförsörjningens flyttnings- och skyddsåtgärder påbörjas.

Villkor för att flytta och arrangera rörledningar, samt för byggprojekt

 1. Den som förverkligar projektet ansvarar för alla arbets-, anskaffnings- och övriga arrangemangskostnader som uppstår vid flyttningen och skyddandet av vatten- och avloppsledningar. Arbets- och inköpsgränser avtalas separat med HRM.
 2. Projektets byggherre/huvudentreprenör/huvudplanerare ansvarar i enlighet med sin inbördes avtalsrelation för korrektheten hos och samstämmigheten mellan de aktuella planerna för flyttning av HRM:s rörledningar och byggprojektets övriga planer.
 3. HRM:s granskning av planen eller ändringskrav överför till inga delar ansvaret till HRM, utan den som förverkligar projektet ansvarar för innehållet i planen.
 4. Byggprojektet och de ledningar som ska flyttas planeras och förverkligas så att underhållsåtgärder eller reparationer på rörledningarna vid senare skede inte försvåras.
 5. Den som förverkligar projektet ansvarar vid behov för ansökningsberedning och ansökan om servitut eller placeringstillstånd, såvida inte annat avtalas.
 6. Arbetsutföranden och material som avtalats med HRM skall beställas skriftligt från oss. Ge HRM tillräckligt med tid för att utföra de anskaffningar och installationsarbeten som krävs vid flyttningen av rörledningar eller övriga rörledningsarrangemang. HRM ansvarar inte för eventuella förseningar i materialleveranser som orsakas av leverantörer.
 7. Den som förverkligar projektet ska kontakta övervakaren som HRM utsett för projektet i god tid innan arbetet inleds och komma överens om tidtabellen för arbetet, samt om nödvändiga arrangemang och försiktighetsåtgärder. Arbetet får inte inledas förrän ifrågavarande överenskommelse har nåtts.
 8. Den som förverkligar projektet ansvarar för att eftermätningen av de anlagda vatten- och avloppsledningarna utförs på sätt som godkänns av HRM, såvida inte annat avtalas.
 9. Den som förverkligar projektet ansvarar för de skador och förfång som det egna arbetet, byggplatsens arrangemang eller periodiseringen av arbetsskeden eventuellt orsakar på HRM:s rörledningar, på byggplatsen eller på tredje part.
 10. HRM ansvarar inte för skador eller förfång som de vatten- eller avloppsledningar som befinner sig inom byggprojektets område eventuellt orsakar för byggprojektet.

HRM fastställer eventuellt andra nödvändiga villkor från fall till fall.

Kvalifikationer för byggplatsens aktörer och anvisningar som ska följas

Vid planeringen och förverkligandet av vattenförsörjningen används av HRM godkända, kompetenta aktörer inom kommunalteknik och vattenförsörjning. I konstruktionen av vattenförsörjning utser byggherren en huvudentreprenör som ansvarar för ledningen av byggarbetsplatsen, samt en huvudaktör i den mening som avses i arbetsskyddsföreskrifterna. Huvudaktören är ansvarig i enlighet med villkoren YSE 1998.

Byggherren utser en ansvarig arbetsledare för projektet och en ansvarig FVA-arbetsledare för tomtledningsarbeten. Arbetstagare som vidtar åtgärder som påverkar kvaliteten på hushållsvatten måste ha ett giltigt vattenarbetskort i enlighet med social- och hälsovårdsministeriet direktiv 1351/2006 .

Byggherren ansvarar för planeringen av projektet och är i kontakt med HRM i god tid före genomförandeplaneringen. I planeringen och genomförandet av vattenförsörjningen följs HRM:s och ifrågavarande stads anvisningar såsom

 • planeringsprinciperna
 • HRM:s vattenledningar och avlopp i byggprojekt
 • anvisningar om vattenhygien
 • andra anvisningar vid behov.

Vattenförsörjningsplanen måste godkännas av HRM innan genomförandet inleds.

Kvalitetskrav för byggprojekt

Byggherren bjuder in HRM:s övervakare till inledningsmötet om flyttningen av rörledningarna. Alla konstruktions- och mottagningshandlingar, såsom kablars noggranna mätningar, måste också skickas till övervakaren.

Vattenförsörjningsarbetet mottas i enlighet med HRM:s praxis. Bristerna måste rättas till inom en överenskommen tidsram. Utförandet och det slutliga resultatet av arbetet ska uppfylla HRM:s krav och ska åtminstone vara i enlighet med allmänna kvalitetskrav (InfraRYL 2006 och 2010).

De material som används måste vara godkända av HRM, till exempel standardprodukter från HRM:s avtalsleverantörer. Arbetet måste omfattas av en pant och försäkring i enlighet med YSE 1998 samt en garanti.

Byggprojektets säkerhetskrav

Säkerhetsbestämmelserna definierar statsrådets förordning om säkerhet i byggnadsarbete 205/2009, som gäller för uppförande, reparation och underhåll av byggnader och andra konstruktioner under och ovan jord samt i vatten. Förordningen avser också installationsarbeten, rivningsarbeten, jord- och vattenbyggnad samt byggnadsplanering som har samband med de ovannämnda arbetena. Dessutom tillämpas förordningen på projektering och planering av byggprojekt för dessa arbeten.

Byggherren ansvarar för utarbetandet av ett säkerhetsdokument i enlighet med 205/2009 förordningens 8 §, för säkra arbetsanvisningar, för byggarbetets genomförande och för uppföljningen av arbetssäkerheten. Byggherren utser en företrädare som koordinerar säkerheten. HRM:s representant är inte säkerhetskoordinator på ifrågavarande platser.

Dessutom ansvarar byggherren för anslutningsavtal, servitutavtal, tillstånd och inspektioner. Byggherren måste beakta stadsplanens ledningsgränd eller begränsningarna i ledningsservitutets område för byggandet på tomten.