Fjärrtransport försämrar luftkvaliteten

Småpartiklarna i gränsöverskridande föroreningar försämrar sikten och byggnaderna, gatan, bilarna och växtligheten är otydliga på lite längre håll. I förgrunden är bilden skarp.

En stor andel av finpartiklarna härstammar från fjärrtransport

I genomsnitt orsakar fjärrtransporten mer än hälften av finpartikelhalterna, även i regionens mest trafikerade områden.

Andra faktorer som påverkar halterna av finpartiklar (PM2,5) i huvudstadsregionen är bl.a.

  • trafikens avgaser
  • trafikens utsläpp av finpartiklar från slitage på bromsar, däck och beläggningar, samt söndersmulat sandningsgrus
  • användning av eldstäder i småhus
  • fyrverkerier.

Vanligtvis är finpartikelhalterna låga i huvudstadsregionen. Då och då höjer dock partiklar från fjärrtransporter halterna kraftigt. Vid sådana här episoder av fjärrtransport överstiger nivån Världshälsoorganisationen WHO:s riktvärde (15 μg/m3, 24 h). Då kan dygnskoncentrationerna i huvudstadsregionen stiga mer än trefaldigt jämfört med årsgenomsnittet, dvs. till Europas mest förorenade städers vanliga nivå.

Utsläpp från trafik, vedeldning och fyrverkerier orsakar under lugna väderförhållanden också lokala toppar, men de räcker vanligtvis bara några timmar. 

Vad är en fjärrtransport?

Finpartiklar transporteras ständigt till huvudstadsregionen från områden utanför landets gränser. Merparten av partikelmassan anländer till regionen vid en annan tidpunkt än under episoderna, dvs. när halterna är på en vanlig nivå. Eftersom sydvästliga vindar är vanligast i Finland har en betydande del av den fjärrtransporterade partikelmassan sitt ursprung i Väst- och Centraleuropa. I episoderna har partikelmassan främst kommit från Östeuropa.

Vad innehåller de fjärrtransporterade partiklarna?

Största delen av de fjärrtransporterade partiklarna är finpartiklar. De fjärrtransporterade finpartiklarna innehåller bland annat organiska kolföreningar, sot, sulfat, ammonium, nitrat och metaller. Partiklar från öppna eldar innehåller ett särskilt stort antal organiska kolföreningar, såsom polycykliska aromatiska kolväten (PAH) som ökar risken för cancer, samt sot.

Fjärrtransporterade partiklar

Elektronmikroskopisk bild av fjärrtransporterade partiklar (HRM Jarkko Niemi).

Ibland för luftströmmarna med sig partiklar av grov storlek, såsom havssaltpartiklar från havsvågorna, jorddamm från torra områden, flygaska från kraftverkens skorstenar, vulkanisk aska och pollen samt sporer från växtligheten.

Stark variation mellan åren

Väderfaktorerna har stor inverkan på transporten av luftföroreningar och antalet öppna bränder. Som ett resultat av detta varierar antalet, varaktigheten och intensiteten hos episoderna av fjärrtransport kraftigt från år till år. Särskilt under år 2002, 2006 och 2010 transporterades vid flera tillfällen höga halter finpartiklar till huvudstadsregionen från öppna bränder och andra utsläppskällor i Östeuropa.

Episoden i månadsskiftet april-maj år 2006 var rekordlång, då koncentrationerna var höga i cirka tio dagar på grund av skogsbränder och fältbrand i Östeuropa. Den högsta timkoncentrationen av fjärrtransporterade finpartiklar (200 μg/m3) uppmättes 21.8.2006 i Helsingfors och orsakades av röken från skogsbränder i Ryssland. Koncentrationen var ungefär 20 gånger det årliga genomsnittet.

Minska din exponering under perioder med kraftiga fjärrtransporter:

  • Flytta dig inomhus.
  • Undvik kraftig fysisk ansträngning utomhus.
  • Undvik att ventilera din bostad. Observera att om temperaturen inne i din bostad stiger över 25°C vid varmt väder och du har en andnings- eller hjärtsjukdom bör du ventilera din bostad. Överdriven värme kan vara en värre hälsorisk för dig än dålig luftkvalitet.
  • Övervaka luftkvaliteten i realtid på vår hemsida.