ARA-tomtpriser 2022

HRM förbereder varje år en rekommendation om de maximipriser som tillämpas på tomter i huvudstadsregionen där Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA) stöder bostadsproduktionen. Målet med arbetet är att för varje område fastställa en rimlig övre gräns för en förenhetligad och konsekvent prissättning. Den fungerar som riktlinje för prissättningen av tomtmark som ska överlåtas till ARA-produktion i enlighet med målsättningarna i lagstiftningen om arava- och räntestöd. Det regionala prisbeslutet har traditionellt också i övrigt använts som riktvärde i bedömningen av rimligt prissatt tomtmark.

Prisuppgifterna visas på en karta med hjälp av kommunernas administrativa zoner (Helsingfors delområden, småområden i Esbo, stadsdelarna i Vanda samt Grankulla som en hel kommun) separat för höghus- och småhustomter. Kartan omfattar närmare tillämpningsanvisningar bland annat för utvärderingen av faktorer som berör tomtens läge och kvalitet.

Prisrekommendation för 2022

21.12.2021 fattade Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA) beslut om de maximala tomtpriserna som tillämpas på statsstödd bostadsproduktion (långa räntestöd) i huvudstadsregionen år 2022 enligt följande:


1. I prissättningen av statsstödda tomter som överlåts för bostadsproduktion, förutom för invånarnas egenhändiga produktion, iakttas maximipriserna som visas zonvis i priskartor och tabeller i euro skilt för småhus- och höghustomter per i detaljplanen tillåtna bygglov (kem²) avsedda för boende. Zonerna är Helsingfors delområden, Esbo småområden, Vanda stadsdelar och hela Grankulla som kommun. I området söder om gränslinjen som visas på kartan i Esbo och Helsingfors och i stadsdelar Dickursby och Myrbacka i Vanda, avtalas priserna med ARA från fall till fall.
Till stadens zonspecifika tomtpris kan man lägga till rimliga kommunaltekniska kostnader i enlighet med gällande taxor. Däremot ingår detaljplaneringskostnaderna i tomtpriset.
Vid fastställandet av priset på tomtens våningsyta beaktas inte den våningsyta på tomten som används till annat än boende (till exempel för butiker, tjänster eller annat motsvarande), eftersom dessa prissätts skilt.
Maximipriserna gäller tomter i detaljplanen som har under tiden av byggandet kommunaltekniska anslutningar (åtminstone elektricitet, vatten, avloppsledning och gatukorsning). Enligt bedömningen kan man accepteras också en annan tomt i detaljplanen, lägenhet, fastighet och väganslutning.

2. Priset för en småhustomt kan debiteras när hustypen på detaljplanen har definierats med markeringarna AR, AP och AO eller kombinationer av dessa. I fråga om objekt som är avsedda för tätt och lågt byggande kan man från fall till fall även godkänna hustypen AKR som småhus. Om hustypen inte fastställts, använder man för fastställandet av småhus exploateringstalet (et 0,50) och begränsar antalet våningar till under tre.

3. Om tomten är belägen på en bra plats i ett nuvarande eller framtida centrum, till exempel i närheten av goda offentliga eller kommersiella tjänster eller nära en järnvägs- eller metrostation (avstånd högst 1 000 meter) kan tomtens maximala pris höjas med högst 15 procent.

4. Priset för tomter vid stranden kan höjas med högst 20 procent.

5. I bostadsproduktion på hyrestomter kan tomtens årshyra vara högst 4 procent av det ovannämnda maximipriset för tomten. Tomtens årshyra kan bindas till levnadskostnadsindexet.

6. De välgrundade fall där tomten inte blir helt uppbyggd och priset enligt den byggda våningsytan därför överskrider det rekommenderade maximipriset, kan godkännas som berättigade till bostadslån, under förutsättning att den tillåtna byggnadsrätten har underskridits med högst 5 procent. Om byggnadsrätten underskridits med mer än 5 procent ska tomtens pris eller hyra sänkas i motsvarande grad.

7. I de fall där tomtens detaljplansenliga byggnadsrätt överskrids på grund av planläggningsmyndighetens beslut om avvikelse, kan man i fastställandet av tomtpriset ta hänsyn till den överskridning i byggnadsrätten som beslutet tillåter.

8. Om jordmånen på tomten som överlåts, i jämförelse med kommunens normala nivå, orsakar ovanligt höga kostnader vid grundandet av byggnaderna eller om kostnadsansvaret för betydande rivningsarbeten, rengöringsarbeten eller flyttningar av ledningar överförs till tomtens mottagare, bör dessa beaktas som prisreducerande faktorer.

9 År 2022 i området söder om gränslinjen som visas på kartan i Esbo och Helsingfors och i stadsdelar Dickursby och Myrbacka i Vanda, avtalas priserna med ARA från fall till fall. Prisfixing av tomten baserar sig till marknadspriset som kommunen har värderat. Rabatten är 30 % av marknadspriset, men priset måste vara åtminstone 450 € och högst 650 € per i detaljplanen tillåtna bygglov (kem²). Det finns några undantag till regeln. Om regeln inte producerar priset mellan 450 och 650 € per i detaljplanen tillåtna bygglov (kem²), fortsätter man förhandlingen med ARA.

Beslutet tillämpas på statligt stödd bostadsproduktion år 2022. Om tomten överlåts i ett senare skede används det maximipris som fastställts för det berörda året.