Främmande arter (jätteloka, jättebalsamin, parkslide och dylika)

Synonymer

främmande art, främmande växt, parkslide, jätteloka, jättebalsamin, lupin, spanska skogssniglar

Återvinningsmetoder
Fastighetens blandavfallskärl Käringmossens avfallshanteringscentral Sortti-stationer

Information om avfall

Skadliga främmande växtarter är bland annat jätteloka, parkslide och jättebalsamin och vi bör förhindra att de sprider sig i Finland. Växtdelar som sprider växten (till exempel frön, rötter) ska utrotas genom att man packar in dem ordentligt och sorterar dem som blandavfall. Packa noggrant in blomställningar, frön och rötter i en sopsäck. Lägg döda spanska skogssniglar i blandavfallet, packad i en säck.​

Avfallstyper

Blandavfall

Blandavfall är avfall som inte går att återvinna. HRM leverarar blandavfallet till Vanda Energi’s  avfallskraftverk där det förvandlas till fjärrvärme och el. Se sorteringsanvisning.