Tiedotteet 29.04.2022, 11:38

HSY valmistelee biojätteen keräyksen laajentamista kaikkiin asuinkiinteistöihin

Kuvassa on tuulettuva biojäteastia
HSY kehittää uusia palveluja biojätteen keräykseen. 150 pientaloasiakasta kokeilee parhaillaan, miten uudenlainen tuulettuva biojäteastia toimii kiinteistöllä.

Pääkaupunkiseudun ja Kirkkonummen asukkaat ovat saamassa uusia vastuita mutta myös palveluja kierrättämisen tueksi. Biojäte on tärkeä raaka-aine niin kotimaisessa energiantuotannossa kuin ravinnepitoisen mullan valmistamisessa. Sen keräys laajenee kaikkiin toimialueen asuinkiinteistöihin, vapaa-ajan kiinteistöt pois lukien.

HSY uudistaa jätehuoltomääräyksensä vastaamaan jätelainsäädäntöön vuonna 2021 tehtyjä muutoksia. Tavoitteena on vauhdittaa kierrättämistä ja kiertotaloutta lisäämällä asukkaille jätteiden lajittelumahdollisuuksia. Biojätteeseen kohdistuu suurin muutos: suunnitelmassa sen kerääminen laajenee 1–4 asunnon asuinkiinteistöihin.
 
- Jätteiden hyödyntäminen raaka-aineena säästää luonnonvaroja merkittävästi. Biojätteestä tuotamme biokaasua, joka on kotimaista, uusiutuvaa energiaa. Lisäksi biojätteestä valmistetun kompostimullan avulla saamme palautettua tärkeitä ravinteita maaperään. Tämä vähentää keinolannoitteiden tarvetta, jätehuollon toimialajohtaja Petri Kouvo perustelee.

Jätteiden tehokas lajittelu kiinteistöllä tuo kustannussäästöjä asukkaalle

Tällä hetkellä HSY:n toimialueen pienkiinteistöillä kerätään pääsääntöisesti pelkkää sekajätettä. Kun biojäte saadaan pois sekajätteestä ja asukkaat lajittelevat pakkausjätteet myös erikseen, sekajäteastian tyhjennysvälin voi jatkossa pidentää jopa 16 viikkoon.
 
- Sekajäte on kiinteistöille kaikkein kallein jäte. Kun asukkaat lajittelevat aktiivisesti ja astioiden tyhjennysvälit mitoitetaan oikein, kokonaisratkaisu voi olla edullisempi kuin pelkän sekajäteastian pitäminen, Kouvo toteaa.
 
Muutos on myös se, että tulevaisuudessa kaikki käsin siirrettävät jäteastiat ovat HSY:n vuokra-astioita. Kiinteistön haltijan omistamat jäteastiat vaihdetaan HSY:ltä vuokrattaviin sitä mukaa kun vanhat astiat tulisi uusia. 

Tavoitteena pienkiinteistölle mahdollisimman sopiva jätepalvelukokonaisuus 

Uusissa jätehuoltomääräyksissä jäteastioiden tyhjennysväleihin tehdään muutoksia. Tarkoituksena on, että kiinteistön haltija voi kustannustehokkaasti ja joustavasti tilata kiinteistölleen sopivan kokoiset astiat ja tyhjennysvälit.  
 
- Kehitämme palvelujamme jatkuvasti ja tarjoamme myös asukkaille mahdollisuuden kokeiluun. Omakotiasujat testaavat parhaillaan tuulettuvan biojäteastian toimivuutta ja keräämme siitä kokemuksia. Vuokrakompostorin testaus alkaa nyt toukokuussa. Vuokrakompostori on kokemattomalle hyvä tapa harjoitella kompostointia ja testata, onko se itselle paras tapa biojätteen lajitteluun, Kouvo kertoo.  
 
Kokeilujen pohjalta HSY tarjoaa erilaisia vaihtoehtoja. Tavoitteena on, että biojätettä varten HSY:ltä voi tilata vuokra-astian: perinteisen tai tuulettuvan keräysastian tai kompostorin. Tämä uudentyyppinen kompostori voidaan tarvittaessa tyhjentää biojäteautoon, jos kaikelle kompostille ei ole käyttöä omalla pihalla. Vaihtoehtoisesti naapurit voivat tilata yhteisen keräysastian biojätteelle kuten muillekin jätteille. 
 
Biojätettä voi myös kompostoida omassa, elintarvikejätteille suunnitellussa kompostorissa kiinteistöllä, jolloin astiaa ei tarvitse tilata HSY:ltä. Uusi jätelaki edellyttää kuitenkin, että kiinteistö tekee HSY:lle kompostointi-ilmoituksen tässä tapauksessa. 
 
Uudistuksessa HSY myös täsmentää aikaisempia jätehuoltomääräyksiä jo saatujen kokemusten perusteella.

HSY kerää mielipiteitä uusista jätehuoltomääräyksistä

HSY:n hallitus päätti kokouksessaan 29.4.2022 laittaa ehdotuksen uusiksi jätehuoltomääräyksiksi lausuntakierrokselle. Omistajakaupunkien ja muiden yhteistyötahojen lausuntojen lisäksi kuka tahansa HSY:n toimialueella voi antaa mielipiteensä uudistuksesta. Ehdotus uusiksi jätehuoltomääräyksiksi löytyy sivulta www.hsy.fi/jatehuoltomaaraykset.
 
Pääkaupunkiseudun ja Kirkkonummen jätehuoltomääräykset ehdotetaan tulevan voimaan 1.10.2022 alkaen. Biojätettä koskeva erilliskeräysvelvoite tulisi ehdotuksen mukaan voimaan Espoossa, Kauniaisissa ja Kirkkonummella 1.7.2023, Vantaalla 1.1.2024 ja Helsingissä 1.7.2024. 
 

Taustaa: 

Jätehuoltomääräykset ovat jätelainsäädäntöä tarkentavia määräyksiä. Pääkaupunkiseudun ja Kirkkonummen alueella jätehuoltomääräykset valmistelee ja antaa jätehuoltoviranomainen, jona toimii HSY:n hallitus. Jätehuoltomääräysten uudistus perustuu jätelain ja -asetuksen muutokseen.
 
Jätehuoltomääräysten tarkoituksena on ohjata jätehuoltoa viihtyisän ja puhtaan asuin- ja työympäristön ylläpitämiseksi. Määräykset velvoittavat HSY:n järjestämän jätehuollon piiriin kuuluvia kiinteistön haltijoita, kuntalaisia sekä soveltuvin osin myös muita jätehuollon toimijoita. 
 
HSY:n toimialueella on 1–4 huoneiston kiinteistöjä yhteensä lähes 63 000. Kokonaismäärästä 70 % on omakotitaloja ja 30 % 2–4 huoneiston kiinteistöjä. Kiinteistöjä, joilla ei vielä ole HSY:n biojäteastiaa tai jotka eivät kompostoi, on yhteensä noin 50 000 kpl. 
 
HSY toteuttaa biojätteen erilliskeräyksen laajentamisen vaiheittain. Näin kiinteistöt voivat varautua muutokseen ja HSY voi toteuttaa laajan muutoksen hallitusti, turvaten kuljetusten ja asiakaspalvelun toimivuuden. 
 
HSY:n teettämän sekajätteen koostumustutkimuksen (HSY, sekajätteen koostumustutkimus 2021) mukaan pääkaupunkiseudun asukkaiden sekajätteessä on biojätettä asukasta kohden vuodessa keskimäärin 51,1 kg, joka on koko sekajätteen määrästä 39,4 %. Tutkimusryhmistä eniten biojätettä sekajätteessä on 1–4 huoneiston kiinteistöissä asuvilla. Pientaloille tehtyjen kyselyiden perusteella suurin syy pientaloasujan biojätteen lajittelemattomuudelle on kotipihan jäteastioiden puute. Lisäksi biojäte koetaan monellakin tapaa muita jätelajeja haastavampana lajiteltavana.
 
HSY toteutti pientaloasukkaille tammikuussa 2022 biojätteen kyselyn, johon vastasi yli 3300 asukasta. Kyselyssä selvitettiin pientaloasukkaiden näkemystä sopivimmasta biojätteen keräysvaihtoehdosta tulevaisuudessa. Vaihtoehtoina olivat: 
  • omatoiminen kompostointi itse hankitussa, määräykset täyttävässä kompostorissa (kompostorin hankintahinta noin 150–500 euroa)
  • HSY:n vuokrakompostori (arvioitu vuosikustannus 110 euron vuosivuokra, lisäksi haluttaessa erikseen tilattava tyhjennys noin 7 euroa/tyhjennys)
  • tuulettuva biojäteastia (arvioitu vuosikustannus noin 90 euroa)
  • tavallinen biojäteastia omalle kiinteistölle (arvioitu vuosikustannus olisi n. 175 euroa, kun tyhjennys 2 viikon välein)
  • tavallinen biojäteastia yhteiskäyttöön naapurin/naapurien kanssa (vuosikustannus jakautuu kaikille yhteiskäytön osapuolille).
Hintaesimerkit perustuvat vuoden 2022 jätepalveluhinnastoon. Uusissa palvelutuotteissa hinnat perustuvat tämänhetkiseen arvioon.
 
Kyselyssä eniten suosiota saavutti omatoiminen kompostointi itse hankitussa kompostorissa. Toiseksi suosituin oli tuulettuva biojäteastia. 
Päivitetty: 03.06.2022 12:57
Aiheet: Jätteet ja kierrätys Jätehuolto Kiertotalous Biojäte