Kuulutukset 20.06.2022, 10:05

Jätemaksujen 2023 valmistelu

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY hoitaa Helsingin, Espoon, Kauniaisten ja Vantaan sekä sopimuksen perusteella Kirkkonummen puolesta kunnalliset jätehuollon tehtävät. Kunnalle kuuluvista jätehuollon tehtävistä säädetään jätelaissa (646/2011) ja jäteasetuksessa (978/2021).

HSY valmistelee jätetaksaa vuodelle 2023. Jätetaksa eli jätehuollon hinnasto sisältää HSY:n toimialueella käytössä olevat jätemaksut perusteluineen. Taksan sisältämät jätemaksut ovat julkisoikeudellisia lakiin perustuvia maksuja. Jätetaksan hyväksyy kunnan jätehuoltoviranomaisena toimiva HSY:n hallitus päätöksellään jätelain mukaisesti. Tavoiteaikataulun mukaan HSY:n hallitus päättää jätetaksasta lokakuussa 2022.

HSY valmistelee jätemaksujen korottamista keskimäärin 4,5 prosentilla. Korotus vastaa arvioitua kustannustason nousua erityisesti jätteen kuljetuksen ja käsittelyn osalta. HSY kannustaa hinnoittelulla pääkaupunkiseudun asukkaita jätteiden lajitteluun. Kierrätykseen lajiteltu jäte on kiinteistöille sekajätettä halvempaa. Jätteitä kierrättämällä, syntyvää jätemäärää vähentämällä ja jäteastioiden tyhjennysvälejä optimoimalla asiakas voi itse vaikuttaa kiinteistöjen jätemaksuihin. 

Jätetaksan mukaisten jätemaksujen kertymällä katetaan HSY:n lakisääteisen yhdyskuntajätehuollon kustannukset.  Kiinteistöjen jätemaksuilla katetaan myös osa kotitalouksien maksuttomista palveluista kuten vaarallisen jätteen keräysestä, HSY:n kiertävistä keräysautoista, jäteneuvonnasta ja Sortti-asemien toiminnasta.

Sortti-asemien ja Ämmässuon ekoteollisuuskeskuksen vastaanottohintoihin tehdään pieniä kustannustason nousua vastaavia ja kierrätykseen kannustavia muutoksia.

HSY varaa asuinkiinteistöjen haltijoille sekä muille tahoille, joille asian ratkaisulla voi olla vaikutusta, mahdollisuuden lausua mielipiteensä asiasta. Kirjalliset lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 31.7.2022 sähköpostitse Helsingin seudun ympäristöpalvelut kuntayhtymän kirjaamoon osoitteella kirjaamo(at)hsy.fi tai postitse osoitteella Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä, Kirjaamo, PL 100, 00066 HSY.

Helsingissä 20. päivänä kesäkuuta 2022

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

Aiheet: Jätehuolto Vantaa Espoo Helsinki Kauniainen Kirkkonummi Jätteet ja kierrätys