Tonttijohtojen liitostöiden kaivutyöohje

Maassa on iso kuoppa.

Kiinteistön vesi- ja viemäriliitostöistä on mahdollista sopia, kun seuraavat asiakirjat ovat kunnossa liittymisportaalissa:

 • Olet saanut liitoskohtalausunnon
 • Olet allekirjoittanut ja palauttanut liittymis- ja käyttösopimuksen
 • Uuden liittymän tapauksessa sijaintikaupungin rakennusvalvonnalle toimitetut toimitetut ja rakennusvalvonnan leimalla varustetut, KVV-suunnitelmat on toimitettu liittymispalveluihin
 • Kiinteistön sijaintikaupungin rakennusvalvonta on hyväksynyt asiakkaan KVV-työnjohtajan
 • Olet täyttänyt ja toimittanut liitostöiden työtilauslomakkeen liittymispalveluihin

Verkko-osaston liitostöitä hoitava putkimestari sopii työn toteutusajankohdan asiakkaan KVV-työnjohtajan kanssa.

Näin huolehdit työturvallisuudesta ja liitostyön sujuvuudesta

Asiakas vastaa tarvittavien kaivulupien hankinnasta sekä kaivutöistä.

Liitostyön tilaaja sekä mahdollinen pääurakoitsija vastaavat myös liitostyömaan työturvallisuudesta, kuten kaivannosta. HSY:n vesihuolto vastaa vain oman liitostyönsä työturvallisuudesta.

Työturvallisuudesta johtuen liitostyömaalla käytettävä asiointikieli on suomi. Työn tilaaja vastaa siitä, että HSY:n vesihuollon antamat ohjeet ymmärretään liitostyömaalla.

Asiakas vastaa työmaan riittävästä valaistuksesta.

Työturvallisuusvastuiden lisäksi liitostyön tilaajan on huolehdittava kaivannon tuennasta tai luiskaamisesta sekä putkitöiden minimimitoista. Ne on myös syytä sopia kirjallisesti oman kaivu-urakoitsijan kanssa tehtävässä työ- ja urakkasopimuksessa.

Kaivantojen on oltava ohjeiden mukaisesti tehtyjä ja täysin valmiita sekä HSY:n vesihuollon katselmoitavissa liitostyötä edeltävänä arkipäivänä kello 12.00.

Mikäli kaivutyöt on tehty puutteellisesti tai kaivannon turvallisuusvaatimukset eivät täyty, HSY:n vesihuolto veloittaa peruuntuvasta työstä palvelumaksuhinnaston mukaisen ylimääräisen käyntimaksun. Lisäksi sovittu liitostyöaika siirtyy liitosjonon viimeiseksi eli sen hetkisen jonotilanteen mukaan 1–4 viikon päähän.

Näin teet turvallisen kaivannon

Liitoskohtalausunnon korkotietojen varmistamiseksi kaivutyöt tulisi aloittaa liitoskohdasta.

Kaivannot suojataan alueen kadunpitäjän ohjeiden mukaan sekä vähintään raskassuojin ajoneuvoliikenteen puolelta ja kevytsuojin kevyenliikenteen puolelta.

Kaivannot tulee luiskata tai tukea viranomaisohjeiden mukaisesti. Tutustu ennen töiden aloittamista Työterveyslaitoksen ohjeistuksiin ja Vaara vaanii kaivannossa -oppaaseen.

Kaivumaita ei saa läjittää kaivannon reunalle.

Asiakkaan pitää huolehtia liitoskaivannon kuivana pidosta. Liitostyön sovittuna ajankohtana kaivannon on oltava kuiva.

Viemäritöiden yhteydessä asiakkaan tai hänen edustajansa on oltava läsnä liitostyön ajankohtana ja osoittaa toivottu liitoskorko. Toivottu liitoskorko voi myös olla selkeästi merkitty esimerkiksi auki kaivetun kaivon kylkeen.

Kaivantojen minimimitat

Kaivantojen minimimitat on esitetty seuraavissa kuvissa.

Putkikaivannon minimimitat

HSY_kaivannot_1_kaivannon-perusmitat.jpg

Kuvan tuennat ovat viitteellisiä ja varsinaisen tuennan suunnittelee tilaajan suunnittelija. Jos kaivantoa ei tueta, on se luiskattava viranomaisohjeiden mukaan.

Putkitöiden minimimitat T-haaran asennuksessa/poistossa

HSY_kaivannot_2.jpg

Tilat liitosta varten:

 • Alle: 20 cm
 • Taakse: 30 cm
 • Sivuille: 50cm (Sivumitta T-haaran muhvikohdista)

Uuden tonttijohdon haaroitus vanhasta tonttijohdosta

HSY_kaivannot_5_korjattu3.jpg

Kuvan tuennat ovat viitteellisiä ja varsinaisen tuennan suunnittelee tilaajan suunnittelija. Jos kaivantoa ei tueta, on se luiskattava viranomaisohjeiden mukaan.

Putkitöiden minimimitat satulaliitoksessa

HSY_kaivannot_3.jpg

Tilat liitosta varten:

 • Alle: 20 cm
 • Taakse: 30 cm
 • Sivuille: 50 cm

Kuvassa on esitetty minimimitat vesijohdon pienemmissä (dn40 - 63) niin sanotuissa satulaliittymissä.

Putkitöiden minimimitat asennettaessa kaivo viemärilinjaan

HSY_kaivannot_4.jpg

Kuvan tuennat ovat viitteellisiä ja varsinaisen tuennan suunnittelee tilaajan suunnittelija. Jos kaivantoa ei tueta, on se luiskattava viranomaisohjeiden mukaan.

Putkitöiden minimimitat sprinklerihaaran asennuksessa tai poistossa

HSY_kaivannot_2_T-haara_ja_runkosulut_2880px.jpg

A Runkovesijohto
B Sprinklerin runkosulku
C T-haara
D Tonttisulku

Tilat liitosta varten:

 • Alle: 20 cm
 • Taakse: 30 cm
 • Sivuille: 50 cm runkosulun laipasta

Näin täytät kaivannon 

Kaivantoa eikä putkia saa peittää ennen niiden kartoitusta. Kartoituksen tilaa HSY:n vesihuolto ja se tehdään välittömästi liitostyön jälkeen. Poikkeustilanteissa kartoitus voi hieman viivästyä. Kartoituksella varmistetaan, että kiinteistön putket merkitään yleisille kartoille ja muiden kaivajien tietoon.

Kaivannot täytetään alueen kadunpitäjän eli kaivuluvan myöntäjän ohjeiden mukaan. Katualueilla katurakenteet on palautettava katuluokkaa vastaavalle tasolle.

Asiakas vastaa tarvittavista routaeristyksistä sekä niiden asennuksista.

Kaivon kannet ja sulun hatut tulee jäädä asfaltoiduilla ja kivetyille alueilla pintaan, sorapintaisilla alueilla ne jäävät 5 cm pinnan alapuolelle.

HSY:n vesihuollon maksut

Vesihuollon liittymismaksu määräytyy kiinteistön rakennusluvan mukaisen kerrosalan ja käyttötarkoituksen mukaan. Liittymismaksu peritään erikseen vedestä, jätevedestä ja hulevedestä. Liittymismaksulla katetaan alueelle rakennetun verkoston rakentamiskustannuksia. Alueen verkosto on rakennettu palvelemaan alueen kiinteistöjä.

Varsinaisista liitostöistä peritään liitostyömaksu voimassa olevan palvelumaksuhinnaston mukaan. Työ laskutetaan hinnaston mukaan kokonaislaskutettavana tai jälkilaskutettavana suuremmissa liittymissä. Alueilla, joissa kiinteistön liittymät on rakennettu valmiiksi tonttien rajoille kunnallistekniikan rakentamisen yhteydessä, peritään ns. rakentamismaksu.

Vesihuollon hinnasto Vesimaksut Tietoa, mitä vesi maksaa.