Hulevesiviemärit

Kirkasta vettä virtaa kivien yli. Vesi tulee suuresta hulevesiputkesta, joka kulkee maan alla.

Hulevesiviemärissä hulevesi virtaa kohti puroja, jokia, järviä tai merta. Hulevesi johdetaan vesistöihin tai mereen joko suoraan tai kunnan hulevesijärjestelmään kuuluvien avo-ojien sekä viivytys- ja muiden rakenteiden kautta. Hulevettä ei pääsääntöisesti puhdisteta, vaan se purkautuu vesistöön puhdistamatta.

Asiakkaan velvollisuudet ja tehtävät

Kiinteistön omistaja tai haltija vastaa kiinteistöllä muodostuvien hulevesien hallinnasta. Hulevettä voi esimerkiksi viivyttää ja imeyttää tontilla sekä johtaa hulevesi hallitusti HSY:n hulevesiviemäriin tai kunnan hulevesijärjestelmään. Hulevettä ei saa johtaa toisen tontille eikä kadulle. Hulevedestä tai sen johtamisjärjestelyistä ei saa olla haittaa naapureille.

Huleveden viemäröintialueella sijaitsevat kiinteistöt on liitettävä hulevesiviemäriverkostoon, vaikka osa hulevedestä imeytettäisiin tontilla tai johdettaisiin esimerkiksi avo-ojaan. Osoitamme hulevesiviemäriverkostoon liittyvälle kiinteistölle liittämiskohdan (ns. liitoskohta), jonka kautta kiinteistön hulevedet johdetaan HSY:n hulevesiviemäriverkostoon. Kiinteistön omistaja tai haltija vastaa huleveden tonttiviemärin rakentamisesta tontilta HSY:n osoittamaan liittämiskohtaan.

Sekaviemäröintialueella kiinteistö johtaa jäteveden ja huleveden erillisillä putkilla sekavesiviemärin liitoskohtaan. Ennen liitoskohtaa jätevesiviemäriputki ja hulevesiviemäriputki yhdistetään ja ne liittyvät yhtenä putkena HSY:n sekavesiviemäriin. Kiinteistön hulevesiviemäri tulee rakentaa merkattua sekavesiviemäriputken halkaisijaa vastaavalla korkeammalla korkeustasolla. Tällä mahdollistetaan kadun hulevesiviemäriä rakennettaessa kiinteistön jäte- ja huleveden eriyttäminen.

Liittyminen hulevesiviemäriverkostoon

Tarjoamme huleveden viemäröinnin palveluita huleveden viemäröintialueella. Oman kiinteistönsä sijainnin huleveden viemäröintialueella voi tarkistaa esimerkiksi HSY:n karttapalvelusta. Kiinteistön sijaitessa huleveden viemäröintialueella asiakas pyytää HSY:ltä liitoskohtalausunnon.

Hulevesiviemäriin liittyminen voi tulla ajankohtaiseksi myös silloin, kun alueelle rakennetaan hulevesiviemäriverkosto. Myös tässä tapauksessa asiakas pyytää HSY:ltä liitoskohtalausunnon hulevesiviemäriin liittymiseksi.

Huleveden viemäröintialueen ulkopuolella olevat kiinteistöt johtavat hulevetensä kunnan hulevesijärjestelmään, esimerkiksi alueella sijaitseviin avo-ojiin.

Vapautus liittämisvelvollisuudesta hulevesiviemäriverkostoon

Jos et halua liittää huleveden viemäröintialueella sijaitsevaa kiinteistöäsi hulevesiviemäriverkostoon, on sinun haettava vapautusta liittämisvelvollisuudesta. Vapautusta liittämisvelvollisuudesta haetaan oman kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta.

Vapautuksen saanutta kiinteistöä ei tarvitse liittää hulevesiviemäriverkostoon eikä kiinteistöltä laskuteta liittymismaksua hulevesiviemäriverkostoon liittymisestä. Huleveden viemäröinnin perusmaksu kuitenkin laskutetaan kaikilta huleveden viemäröintialueella sijaitsevilta kiinteistöiltä, myös niiltä, jotka ovat saaneet vapautuksen liittämisvelvollisuudesta.

Vapautukset liittymisestä Vesimaksut Tarkempaa tietoa maksuista.

Hulevesiviemärien mitoitus

HSY:n hulevesiviemäreiden kautta pystytään johtamaan tavanomaisten sateiden aiheuttamat hulevedet pois rakennetuilta alueilta. Nykyiset hulevesiviemärit on mitoitettu muutaman vuoden välein toistuvien rankkasateiden sademäärän ja voimakkuuden perusteella. Poikkeuksellisten rankkasateiden aikaan hulevesiviemäreiden välityskyky ei välttämättä riitä. Tällöin tarvitaan erilaisia maanpinnalla olevia hulevesien varareittejä, joita kutsutaan tulvareiteiksi. Tulvareitteinä voivat toimia esimerkiksi kadut tai katukiveysten kourut, ojat tai viheralueiden painanteet. Tulvareittien suunnittelu, rakentaminen ja kunnossapito kuuluvat kaupunkien tehtäviin.

Kiinteistön omistajat ja haltijat voivat vaikuttaa hulevesiviemäriverkoston toimintaan ja välityskykyyn rankkojen sateiden aikana. Huleveden imeyttäminen ja viivyttäminen tontilla ennen niiden johtamista hulevesiviemäriverkostoon vähentää hulevesiverkoston kuormitusta ja tulvimisen todennäköisyyttä.

Hulevesi ei kuulu jätevesiviemäriin

HSY:n jäsenkuntien eli Helsingin, Espoon, Kauniaisten ja Vantaan kaupunkien alueella asuinalueet ovat erillisviemäröityjä. Tämä tarkoittaa sitä, että hulevesi ja jätevesi kulkevat eri viemäreissä. Poikkeuksen muodostaa Helsingin kantakaupunki, jossa on edelleen käytössä sekaviemäröinti. Sekaviemäröintialueella jätevedet ja hulevedet johdetaan samaan viemäriin, jonka kautta ne johdetaan käsiteltäväksi Viikinmäen jätevedenpuhdistamolle.

Hulevettä ei saa johtaa jätevesiviemäriin. Kielto koskee myös rakennusten perustusten kuivatusvesiä eli ns. salaojavesiä. Huleveden viemäröintialueella sijaitsevan kiinteistön on liityttävä hulevesiviemäriverkostoon hulevesien poisjohtamiseksi. Muilla alueilla hulevedet johdetaan kunnan hulevesijärjestelmään, kuten avo-ojaverkostoon, tai käsitellään tontilla esimerkiksi imeyttämällä.

Hulevettä ei saa johtaa jätevesiviemäriin, sillä se kasvattaa jätevesiverkoston ylivuodon riskiä. Ylivuodon aikana puhdistamatonta, laimeaa jätevettä voi virrata sellaisenaan vesistöön. Jos hulevettä johdetaan jätevesiviemäriin, voi rankkasateiden aikaan viemäriverkkoon tulla yhtäkkiä niin runsaasti vettä, etteivät jätevedenpumppaamot pysty välittämään sitä eteenpäin ja näin syntyy ylivuoto. Vesimäärä voi kasvaa hetkellisesti moninkertaiseksi normaaliin nähden. Lisäksi hulevesi viilentää jätevettä ja heikentää puhdistustehoa jätevedenpuhdistamolla.

Hulevesi kaupunkiympäristössä Hulevesi