Anslutning till vatten- och avloppsnät

Bygger du en ny byggnad? Ska din nuvarande byggnad anslutas till vattenförsörjning och/eller dagvattennätverket? Eller kommer det att ske en linjesanering på er fastighet?

Följ anvisningen nedan (punkterna 1-10).

1. Hämta en karta från ledningsdatatjänsten i den kommun där du ska bygga.

På stadens ledningskarta ser du vilken kommunalteknik som finns nära din tomt, dvs. vilken kommunalteknik din fastighet kan anslutas till. Om din fastighet hör till och/eller till , har fastigheten skyldighet att ansluta sig till HRM:s nätverk.

Om du inte vill ansluta dig till vatten-, avlopps- eller dagvattennätverket, kan du ansöka om Med hjälp av ledningskartan kan du också i god tid kontrollera vattenledningar eller avlopp finns på din tomt.

2. Beställ utlåtande om anslutningspunkt

Du behöver ett utlåtande om anslutningspunkt som bilaga till bygglovsansökan och som startinformation för fastighetens vatten- och avloppsplaner (FVA-planer). Läs beställare av utlåtande om anslutningspunkt och beställ ett utlåtande om anslutningspunkt i anslutningsportalen. Utlåtandet levereras vanligtvis 1-6 veckor från beställningen, beroende på rusningssituationen.

Arbetsorder- och anslutningsportal

3. Ansök om bygglov

Ansök om bygglov från byggnadstillsynsverket i din fastighets kommun.

Kom ihåg att förutom nya byggnader, är också linjerenoveringar, utbyggnader och anslutning av befintliga byggnader till kommunalteknik föremål för tillstånd. I Esbo, Grankulla och Vanda krävs inget bygglov när en befintlig byggnad ansluts till dagvattennätet, men i Helsingfors krävs ett Z-utlåtande. Kontrollera om dina åtgärder är föremål för tillstånd från din kommuns byggnadstillsynsverk.

4. Beställ anslutnings- och bruksavtal, och betala anslutningsavgiften

Beställ anslutnings- och bruksavtalet i god tid genom att fylla i beställningsformuläret för vattenavtal. Leveranstiden för avtalet är ungefär två veckor. Villkoren för att ingå ett avtal är ett utlåtande om anslutningspunkt och ett beviljat bygglov. Också vid anslutning av en befintlig byggnad till dagvatten krävs en beställning av ett nytt avtal.

Beställningsformulär för anslutnings- och bruksavtal

Avtalet kräver underskrifter av alla fastighetsägare. Vi skickar avtalet i två exemplar och anslutaren returnerar de båda undertecknade avtalen till HRM. Därefter undertecknar HRM avtalen och skickar ett exemplar av avtalet och en faktura för anslutningsavgiften till anslutaren. Bekanta dig med för att ansluta sig till vatten- och avloppsnät.

5. Skicka fastighetens vatten- och avloppsplaner (FVA-planer)

Skicka din fastighets FVA-planer till HRM via anslutningsportalen. För kopplingarna behöver vi

  • en utredning över FVA-utrustningen
  • en FVA-situationsplan
  • En FVA-planritning över den våning där vattenmätaren finns.

HRM ansvarar inte för genomförbarheten av fastighetens vatten- och avloppsplaner. HRM hämtar inte planer från byggnadstillsynens Lupapiste-tjänst och tar inte emot planer på papper. Som anslutare är det på ditt ansvar att leverera en FVA-plan som är i enlighet med implementeringen till HRM.

Om man enligt planerna ansluter sig till HRM:s nätverk tillsammans med en annan fastighet med ett gemensamt rör, behöver vi också ett avtal om gemensamma rör innan anslutningsarbetet beställs. Ett undertecknat rörledningsavtal kan skickas till HRM tillsammans med FVA-planerna via anslutningsportalen.

Avtal om gemensamma rör (modell)

6. Skaffa en FVA-arbetsledare för fastigheten

Arbetsledaren för vatten- och avloppsarbeten (FVA) måste godkännas innan vatten- och avloppsarbeten påbörjas. Arbetsledarens godkännande görs via byggnadstillsynen i din kommun.

7. Skaffa en entreprenör för gräv- och rörinstallationsarbeten

Skaffa en entreprenör för fastighetens gräv- och rörinstallationsarbeten. HRM utför anslutningsarbetena till huvudlinjerna i färdigt grävda schaktgropar.

8. Beställ anslutningsarbetet

Beställ byggandet av fastighetsanslutningen och anslutningen av tomtledningen via anslutningsportalen. Bekanta dig också med .

Vattenförsörjningens beställningsarbeten

9. Boka tid för anslutningsarbete

Ring HRM:s kundtjänst när du vill boka tid för anslutningsarbete. Du kan avtala om en tid för anslutningsarbete när fastigheten har:

  • bygglov (för projekt som är föremål för tillstånd)
  • en FVA-arbetsledare som godkänts av byggnadstillsynsverket
  • fastighetens vatten- och avloppsplaner som lagts in i HRM:s anslutningsportal
  • undertecknat anslutnings- och bruksavtal
  • en arbetsorder i anslutningsportalen

Observera att vattenmätaren även kan beställas senare om den inte kan installeras i samband med anslutningsarbetet.

10. Beställ installation av vattenmätare

Ring HRM:s kundtjänst när du vill beställa tid för installation av vattenmätare.

Vattenmätaren ska placeras i ett lämpligt utrymme där den lätt kan installeras, avläsas, underhållas och bytas ut. Den ska skyddas mot frysning, hetta och annan skadlig inverkan.

HRM installerar vattenmätaren antingen i samband med anslutningsarbeten eller vid en tidpunkt som ska överenskommas separat. Vattenmätaren installeras på den plats som anges i FVA-planerna. Vattenledningen förs in i vattenmätarutrymmet för installation. Vattenmätaren installeras alltid i horisontalläge. I samband med installationen av mätaren utförs vid behov ett tryckprov i fastighetens vattenledningsrör.

Krav för vattenmätarutrymme