Dagvatten

Med dagvatten avses regnvatten och smältvatten samt dräneringsvatten från byggnaders grunder. När det regnar eller snön smälter uppstår det dagvatten i bebyggda miljöer. Dagvattnet rinner längs markytan, byggnadernas tak och andra ytor. Från market leds dagvattnet vanligtvis ut i dagvattenavlopp eller öppna diken, genom vilka det så småningom hamnar i havet eller vattendrag. Dagvattnet får inte ledas till avloppsnätet.

För att dagvatten inte ska bli ett problem, behövs olika dagvattenstrukturer såsom dagvattenavlopp och öppna diken. En säker ledning och behandling av dagvatten kräver också en helhetsplanering av dagvattenhanteringen. Vi sköter planeringen och genomförandet av dagvattenhanteringen i samarbete med kommunerna Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla.

Ansvaret för dagvattenhanteringen

I området för Helsingforsregionens miljötjänster är uppgifterna och ansvaren för dagvattenhanteringen uppdelade på följande sätt:

  • Städerna svarar för helheten inom dagvattenhanteringen i det egna området. Staden utformar till exempel ett dagvattenprogram och tar hand om hanteringen av dagvatten på allmänna områden, som till exempel dränering av gator och för flödesrutter. Dessutom tar städerna hand om byggandet och underhållet av kommunens dagvattensystem. Det kommunala dagvattensystemet omfattar exempelvis öppna diken och fördröjningar.
  • HRM ansvarar för byggandet och underhållet av ett stamavloppsnät för dagvatten på ett skilt angivet område för dagvattenavloppsnät.
  • Fastighetens ägare eller den som besitter fastigheten ansvarar för dräneringen av byggnaden och för hanteringen av dagvatten som bildas på fastigheten. Dagvattnet kan absorberas och fördröjas, samt på ett kontrollerat sätt ledas till HRM:s dagvattenavlopp eller kommunens dagvattensystem. Fastigheten ska anslutas till HRM:s dagvattenavlopp om den ligger i dagvattenavloppsnätets område.

Avlopp för dagvatten

HRM ansvarar för dagvattenavloppet i huvudstadsregionen. Vi erbjuder dagvattenavloppstjänster inom det område för dagvattenavlopp som våra medlemskommuner godkänt. Vi har som uppgift att bygga ut och underhålla stamnätverket för dagvattenavlopp. Fastighetsägaren eller den som besitter fastigheten är ansvarig för att bygga och underhålla dagvattenavloppet från den egna tomten ända till HRM:s stamlinje för dagvatten.

Fastigheter som ligger inom HRM:s område för dagvattenavloppsnätet ska anslutas till HRM:s dagvattenavloppsnät. Om tomtens dagvatten t.ex. absorberas på tomten eller om det leds ner i ett öppet dike, kan fastigheten anhålla om befrielse från anslutning hos den egna kommunens miljöskyddsmyndigheter.

I allmänhet renas inte dagvattnet som ska till dagvattenavloppsnätet, utan släpps ut i vattendragen som sådant. Dagvattnet får inte ledas till avloppsnätet.

Avgifter för dagvattenavlopp

Vi har en anslutningsavgift och en grundavgift för dagvattenavlopp. Anslutningsavgiften och grundavgiften bestäms enligt fastighetens våningsyta och användningsändamål. Du kan bekanta dig med frågor relaterade till fastighetens våningsyta i vattenförsörjningens prislista.

  • Anslutningsavgiften faktureras när fastigheten ansluts till avloppsnätet för dagvatten.
  • Grundavgiften faktureras alla fastigheter som ligger i dagvattenavloppsnätets område.

Med avgifterna för dagvattenavlopp täcker vi kostnaderna för dagvattenavlopp. Kostnaderna uppstår exempelvis vid byggandet av dagvattennät och vid dess underhåll och servicearbeten.

Avloppshanteringsområde för dagvatten

Faktureringskriterier för dagvattnets grundavgift

Vi fakturerar en grundavgift för dagvatten av alla fastigheter som är belägna inom dagvattenavloppsområdet, eftersom dagvattenavloppsnätet betjänar alla fastigheter i området. Grundavgiften måste därför också betalas för fastigheter som är belägna i dagvattenavloppsområdet, vilka inte har anslutit sig till dagvattenavloppsnätet eller som har befriats från att ansluta sig till avloppsnätet för dagvatten. En del av fastigheternas dagvatten kan till exempel rinna in i dagvattenavloppsnätet vid häftiga regn, trots att fastigheten annars absorberar sitt dagvatten eller leder det till ett öppet dike.

Grundavgiften för dagvatten faktureras i samband med den normala vattenfakturan.