Störningar i vattenförsörjningen och ansökan om ersättning

​​​​​Ibland kan det uppstå störningar i vattenförsörjningen som ger kunden möjlighet att få ersättning från HRM. Vår ersättningspraxis bygger på rådande lagstiftning, och särskilt på lagen om vattentjänster och på våra allmänna leveransvillkor för vattenförsörjningen som baserar sig på denna lag.

Distributionsavbrott eller kvalitetsavvikelse

Vi ersätter våra kunder för avbrott i distributionen av hushållsvatten i enlighet med lagen om vattentjänster och enligt allmänna leveransvillkor för vattenförsörjningen. Ersättningen vid avbrott som varar längre än 12 timmar är minst 2 procent av kundens årliga grund- och bruksavgift. Ersättningen dras av senare i fastighetens kommande vattenfakturor, och därmed behövs ingen separat ansökan till HRM.

Vid kvalitetsavvikelser i vattnet lönar det sig att först kontakta HRM:s feljour på telefonnummer 09 1561 3000. Om kvalitetsavvikelsen har orsakat person- eller egendomsskador krävs en separat skriftlig ersättningsansökan. Ansökan om ersättning skickas till adressen: HRM:s registratorskontor, PB 100, 00066 HRM, eller kirjaamo(at)hsy.fi. För bostadsaktiebolagens del rekommenderar vi att ansökan lämnas gemensamt via disponenten.

Vattenledningsläckage och avloppsöversvämning

Om en vattenskada uppstår i fastigheten är det först skäl att undersöka om skadan har uppstått på grund av fel i fastighetens vattenarmaturer eller vattenledningar. Om felet inte kan lokaliseras till fastigheten är det skäl att kontakta HRM och kontrollera eventuella läckage i HRM:s stamvattenledning.  Våra vattenledningar skadas ibland på grund av markrörelser på grund av tjäle, och då kan vatten läcka in i fastigheten. Våra kontaktuppgifter finns i anvisningarna om ersättningsansökan.

Instruktioner för sökanden vid vattenskador i fastigheten

Vattenskador kan också orsakas av översvämning i avloppet. Avloppet kan stockas av t.ex. sand, föremål, växtlighet eller fett som kommit in i rören. Om översvämningen orsakas av att rör pressats ihop eller av stockning i HRM:s stamavlopp, och inte är orsakad av tredje part, är HRM ansvarig för de egendomsskador som orsakas av översvämningen.

Översvämningsskador kan orsakas även av ovanligt kraftigt regn, när avloppets kapacitet inte räcker till för att hantera hela vattenmängden. I sådana fall när inga skador hittats i HRM:s avloppsnätverk och regnmängderna har varit så exceptionella att vattenförsörjningen inte kan förutsättas att med sin avloppskapacitet bereda sig inför sådana situationer, befrias HRM från ersättningsansvar.

För varje fastighet som är ansluten till vattenförsörjningen har man i utlåtandet om anslutningspunkt fastställt en uppdämningshöjd, och anslutningskunden är skyldig att skydda de utrymmen som ligger under denna höjd. I enlighet med våra leveransvillkor ansvarar vi inte för översvämningsskador på allmänna utrymmen under uppdämningshöjden.

Om översvämningen har orsakats av att HRM:s vattenledning gått sönder, eller av att stamavloppet inte fungerar på rätt sätt, ersätter vi de direkta egendomsskador som översvämningen orsakat.

Skador orsakade av lossnat brunnslock eller läckagegrop

Om ditt fordon skadas av ett lock som lossnat från HRM:s inspektionsbrunn eller av en läckagegrop i vägen, kan du ansöka om ersättning med hjälp av formuläret. Vi ersätter skadorna endast enligt de verkliga kostnaderna. Om du först ansöker om ersättning från din egen fordonsförsäkring (kasko) kan du i efterskott ansöka om ersättning även från HRM för självriskandelen och för eventuell bonusförlust.

Om skadan har orsakats av ett gallerförsett lock (dagvattenbrunn, dvs. regnvattenbrunn) ligger ansvaret hos staden. I detta fall ska ersättningsansökan riktas till den kommun där skadan uppkom. Kontakta den berörda kommunens tekniska sektor.

Formulär för ersättningsansökan vid fordonsskador

Oenighet i frågor gällande ersättning

Konsumentkunden kan föra en oenighet gällande ersättning till konsumenttvistenämnden för behandling. Innan ärendet förs till konsumenttvistenämnden ska kunden kontakta magistratens konsumentrådgivning.