Planering av tomtledningar

Tomtledningen dimensioneras av fastighetens FVA-planerare. Varje fastighet måste ha en husspecifik avstängningsventil utanför huset, i anslutningspunktens omedelbara närhet.

Materialet för vattenarmaturen ska vara ändamålsenligt, kvalitetstestat och inspekterat. Tomtvattenledningen ska stå emot ett internt övertryck på minst 1000 kPa (10bar).  (Miljöministeriets förordning om byggnaders vatten- och avloppsinstallationer 1047/2017)

Vattenledningarnas tillåtna DN-storlekarna, svs. diameterlängderna är 40, 63, 90 och 110 millimeter. I plaströr avser DN-storleken den yttre diametern i metallrör den inre diametern.

Förgrening av vattenledningar

Om man enligt vatten- och avloppsplanerna ansluter sig till HRM:s nätverk tillsammans med en annan fastighet med en gemensam tomtledning, behöver vi ett avtal om gemensamma rör innan anslutningsarbetet beställs.

Observera att tomtledningsförgreningar ska utföras utanför byggnaden och var och en ska monteras med en egen avstängningsventil.

Förgreningar som utförs före huvudmätaren utförs endast av HRM. Förgreningar som utförs av andra godtas inte. Kunden ansvarar för förgreningar som utförs efter huvudmätaren.

En vattenledning under huset ska installeras i ett skyddsrör med slät yta eller i kryputrymmet så att det är möjligt att byta ledningen. Skyddsröret får inte ha hörn som stör bytet av rör.

Som tomtvattenledning får användas endast ett blårandigt rör som godkänts för vattenledningsbruk. Som tryckavlopp i en fastighet får användas endast ett brunrandigt rör som avsetts för tryckavloppsbruk. I specialfall kan man komma överens om materialet på ett annat sätt, men blå- och brunrandiga rör får inte användas i kors.

Vattenledningen ska installeras så djupt att vattnet i ledningen inte fryser. Enligt miljöministeriets förordning om byggnaders vatten- och avloppsinstallationer (YMa 1047/2017) ska vattenledningar som installeras i marken vara placerade under tjäldjupet. Om täckdjupet är lägre ska ledningen utrustas med uppvärmning eller med tillräcklig värmeisolering. Som regel ska värmekabeln installeras utanför vattenledningen.

Den maximala storleken på en enstaka avloppsanslutning är DN 300. Storleken på stamledningen ska beaktas vid planeringen av fastighetens avlopp, eftersom anslutning som görs i anslutningsbrunnen kan inte vara större än stamledningen. Röranslutning till stamledningen kan ske åtminstone med en storlek som är två klasser mindre än stamledningen.

HRM ansvarar inte för genomförbarheten av fastighetens FVA-planer.