Anvisningar för beställare av utlåtande om anslutningspunkt

Du behöver ett utlåtande om anslutningspunkt som bilaga för ansökan om bygglov. Utlåtandet om anslutningspunkt fungerar också som utgångspunkt för fastighetens vatten- och avloppsplaner. Om din nuvarande fastighets anslutningspunkt till HRM:s nät ändras eller det behövs flera anslutningspunkter, behöver du ett nytt utlåtande om anslutningspunkt.

Obs! HRM beviljar en vattenanslutning/en vattenmätare/ett avtal till en fastighet (tomt). Om avsikten är att få flera huvudvattenmätare för fastigheten, se punkten "Är det möjligt att få flera huvudvattenmätare till en fastighet (tomt)?".

Vilka uppgifter ges i ett utlåtande om anslutningspunkt?

I utlåtandet om anslutningspunkt anges anslutningspunkter för tomtledningar, vattenledningens trycknivåer i anslutningspunkten, avloppsanslutningarnas anslutningshöjder samt uppdämningshöjder. Med uppdämningshöjd avses den nivå till vilken avfalls- eller dagvattnet kan stiga i nätet.

HRM definierar anslutningspunkterna. Du kan också ange önskemål om anslutningspunkten i samband med beställningen av utlåtandet. Avloppsanslutningar genomförs i brunnar. Om det inte finns någon brunn vid fastigheten, installerar HRM vid behov en anslutningsbrunn i linjen.

HRM kan inte besluta om servitut för markanvändningen. Om anslutningsplatsen kräver utgrävningsarbete och placering av tomtledningar på ett privat område, är du som anslutare ansvarig för grundandet av ett servitut.

Checklista för beställare av utlåtande om anslutningspunkt

 • Ta reda på objektets adressuppgifter och fastighetsbeteckning.
 • Ifall du önskar, ange önskan om anslutningspunkt på ledningskartan eller som situationsplan (ej obligatoriskt). Vi rekommenderar att kundens FVA-planerare presenterar önskemål om anslutningspunkt, om möjligt. Då behöver anslutningspunkten sannolikt inte ändras efteråt.
 • Om du vill ha flera huvudvattenmätare för en fastighet (tomt), bifoga till beställningen förutom kartbilagan ett avtal om besittningsdelning, hyresavtal eller en förbindelse om besittningsdelning
 • Om fastigheten som ska anslutas har en tomtindelning anhängig, bifoga till beställningen ett dokument om den framtida tomtindelningen.
 • Om minst två fastigheter eller besittningsområden planeras att anslutas till HRM:s vattenförsörjningsnät genom delvis gemensamma tomtledningar och/eller -avlopp, bifoga till beställningen avtalet om gemensamma tomtledningar. Om gemensamma tomtledningar har överenskommits i ett annat dokument, behövs inget separat avtal.

Vill du ansluta dig till rör som ägs av en annan fastighet?

HRM kan inte bestämma om anslutning till rör som ägs av en annan anslutare. Om du vill göra en anslutning till en annan fastighets tomtledning, ska du lämna en kopia på ledningsavtalet mellan fastigheterna till HRM. I avtalet ska det framkomma att tomtledningens ägare gett sitt samtycke till arrangemanget.

Hur tar jag reda på min fastighets adressuppgifter och fastighetsbeteckningar?

Ta reda på din fastighets aktuella adress och fastighetsbeteckningar i kommunens karta:

Om fastighetens adress och/eller fastighetsbeteckning inte syns på kartan, ta reda på uppgifterna från stadsmätningstjänsterna i din kommun.

Är det möjligt att få flera huvudvattenmätare till en fastighet (tomt)?

För att få flera vattenanslutningar, avtal och huvudvattenmätare för en fastighet förutsätter detta alltid att en del av fastigheten kan tolkas som självständigt.

De vanligaste grunderna för tolkningen är:

 • att tomten är indelad i två eller flera delar genom ett avtal om besittningsdelning mellan de olika ägarna
 • att tomtägaren förbinder sig att senare indela tomten i två eller flera delar genom ett avtal om besittningsdelning (förbindelse om besittningsdelning)
 • att en eller flera delar av tomten har hyrts ut genom ett långvarigt hyresavtal
 • att en tomtstyckning anhängiggjorts.

Utöver ovanstående motiveringar avviker man från praxis med en anslutning endast i särskilda fall som behandlas från fall till fall (t.ex. stora fastigheter och objekt som är kritiska för vattentillgången).

Obs! Om flera vattenanslutningar söks för fastigheten genom något av ovanstående skäl, ska för varje del av fastigheten beställas ett separat utlåtande om anslutningspunkt, även om en gemensam tomtvattenledning och avlopp används. Vid beräkning av anslutningsavgifter behandlas varje del av fastigheten som en separat fastighet. När tomten indelats med ett avtal om besittningsdelning rekommenderar vi att ägarna till samtliga besittningsområden ansöker om utlåtande om anslutningspunkt samtidigt.

Om fastigheten ägs av ett bostadsbolag, tolkas det som en ägare och fastigheten får endast en enda vattenanslutning. Det avtal som ingåtts mellan aktieägarna i bostadsbolaget om fastighetens besittning berättigar inte till flera vattenanslutningar, även om bolaget skulle bestå av separata småhus.

Har din fastighet en exceptionellt hög vattenförbrukning och/eller avloppsvattenmängd? Är kvaliteten på din fastighets avloppsvatten exceptionell?

Med en specialanslutare avses fastigheter, byggen eller andra anslutare som med tanke på vattenförsörjningen är avvikande och har

 • exceptionellt stor vattenförbrukning
 • exceptionellt stor mängd avloppsvatten
 • exceptionell kvalitet på avfallsvattnet och/eller
 • att anslutarens verksamhet kan i övrigt ha konsekvenser för anläggningens verksamhet.

Som bilaga till en specialanslutares beställning av utlåtande om anslutningspunkt behövs en ifylld blankett med specialanslutarens uppgifter för anslutning.