Konstruktion av tomtledning och fastighetsanslutning

Anslutarens uppgifter

Anslutaren skaffar och installerar tomtledningen på anslutarens bekostnad. Tomtvattenledningen ska installeras ända fram till anslutningspunkten (anges i utlåtandet om anslutningspunkt, vanligtvis till HRM:s stamledning i gatan).

Beställaren ska se till att vattenledningen är försedd med täta skyddspluggar som förhindrar smuts att komma in i vattenledningen. Pluggarna ska finnas kvar i vattenledningarna fram till den slutliga installationen. Beställaren ska också säkerställa att entreprenören/entreprenörerna utför alla vattenledningsarbeten på ett hygieniskt sätt. Endast HRM får utföra anslutnings- och förgreningsarbeten på vattenledning (även på tomten) samt installera vattenmätare. Anslutnings- eller förgreningsarbeten som utförts av andra godtas inte.

Förberedelser innan arbetet påbörjas

Innan byggandet påbörjas ska anslutaren göra följande förberedelser gällande byggande på allmänt område:

 • eventuellt placeringstillstånd
 • utredning på ledningskarta för underjordiska kablar
 • schaktningstillstånd
 • trafikarrangemang.

Närmare information om förfaranden för tillstånd och trafikarrangemang hittar du i Kaivuohje (schaktningsanvisningar) för huvudstadsregionen.

Gräv- och rörinstallationsarbeten samt andra relaterade arbeten innan anslutningsarbetet påbörjas

Vid byggande av vatten- och avloppsrör svarar anslutaren för markarbeten förutom inom sitt tomtområde också på stadens gatu- och parkområden samt bl.a. för trafik- och schaktarrangemang, skyddande av schaktgropen och efterarbeten som till exempel asfaltering, återsättning av kantsten och planteringar. Anslutaren betalar kostnaderna för ovan nämnda arbeten.

Vid markarbeten i samband med anslutningsarbeten ska minimimått enligt HRM:s Tonttijohtojen liitostöiden asiakasohje (Kundanvisning om anslutning av tomtledningar) samt muntliga tilläggsanvisningar från HRM:s arbetsledning om schaktgropens storlek följas. 

Om schaktet inte uppfyller kraven i Tonttijohtojen liitostöiden asiakasohje och där angivna andra anvisningar om säkra schakt kan installationsarbeten inte utföras. Arbetet måste då beställas på nytt och det hamnar sist i kön för anslutningsarbeten, det vill säga skjuts fram cirka 1–4 veckor.

Vi prutar inte på arbetssäkerheten!

Observera att beställaren alltid är ansvarig för arbetssäkerheten.

Betona arbetssäkerheten för din entreprenör och lägg till i avtalet att entreprenören ansvarar för efterlevnaden av myndigheternas och HRM:s anvisningar samt de kostnader som uppstått av en försummelse av dessa.

Vid markarbeten och schakt för vattenledningar och avlopp ska bl.a. följande beaktas:

 • Jordschaktet ska vara stabilt genom att jordslänterna är tillräckligt flacka. Jordschakt ska vid behov stödas. Stöden planeras av en kompetent planerare.
 • Schaktet ska hållas torrt. Vid behov ska pumpdränering ordnas i schaktet.
 • Om arbetet utförs på vintern ska frysning av jordschaktets botten förhindras.

I allmänhet är det lämpligast att börja byggandet av en fastighetsanslutning från HRM:s anslutningspunkt så att man under anslutningsarbetet vet om någon oförutsedd faktor (t.ex. fjärrvärmerör eller elkablar) påverkar anslutningshöjderna för avloppen.

Anslutning utförd av HRM

Efter beställning av arbetet utför HRM anslutningen vid den tid som särskilt överenskommits. Före den överenskomna tidpunkten ska schaktet vara färdigt så att det vid behov kan inspekteras kl. 12.00 vardagen före anslutningsarbetet så att HRM:s representant vid behov kan komma och planera anslutningsarbetet. Ett utrymme för HRM:s servicefordon ska reserveras på byggplatsområdet i anslutningsschaktets omedelbara närhet. För anslutningsarbetet debiteras en avgift för anslutningsarbete enligt vid respektive tidpunkt gällande HRM:s serviceprislista för vattenförsörjning.

Kartläggningsarbetet av tomtledningar på ett allmänt område och möjligt ända fram till vattenmätaren beställs av HRM. Kartläggningen hör till anslutningsarbetets pris och man eftersträvar att genomföra den omedelbart efter anslutningsarbetet. Anslutaren ska hålla rörgraven öppen åtminstone på det allmänna området tills kartläggningsarbete har slutförts. Rörgravens ifyllningsarbeten ska utföras efter mätningsarbetet.

Om det överenskomna datumet för anslutningsarbetet skjuts upp av skäl som beror på kunden (t.ex.schaktet inte är färdigt i tid), ska kunden eller dennes representant avboka det beställda arbetet senast 4 vardagar före det överenskomna datumet. Om anslutningsarbetet avbokas eller inställs på grund av skäl som beror på anslutaren, måste anslutaren beställa en ny tidpunkt för anslutningsarbetet. Om det överenskomna datumet senareläggs och arbetet inte har avbokats i tid, uppbärs en extra besöksavgift i enlighet med serviceprislistan

Anslutning av vattenledning

Anslutning av vattenledning som utförs av HRM inkluderar:

 • Anslutning av tomtvattenledning till en anslutningspunkt enligt utlåtandet om anslutningspunkt och fastighetens FVA-planer (till stamledning eller tomtledning). Obs! Anslutning till privat tomtledning kräver skriftligt tillstånd som nämns i punkten Fastighetens VA-planer (1.7).
 • Installation av tomtledningens ventil
 • Kartläggning av tomtledningarna och överföring av informationen till ifrågavarande stads informationssystem för underjordiska kablar
 • Installation av vattenmätare i fastigheten (även eventuellt separat besök av installatör om vattenmätaren installeras senare)
  • Separat installation av vattenmätare ingår i priset för anslutning av vattenledning under ett år från det att fastighetens tomtvattenledning anslöts.
  • Efter ett år faktureras installationen av vattenmätare enligt vid respektive tidpunkt gällande serviceprislista för installationsarbete.
 • Montering av lägesskylt för ventilen på lämplig plats

Helhetspriser enligt serviceprislistan inkluderar de förnödenheter som används. Övriga arbeten faktureras efter uppkomna kostnader (timmar, material, utrustning och köpta tjänster).

Om vattenmätaren inte installeras i samband med anslutningsarbetet, monterar HRM en plugg på vattenledningen för att förhindra missbruk. Om det behövs vatten på byggarbetsplatsen måste vattenmätaren installeras redan under byggtiden eftersom det inte är tillåtet att använda vatten utan vattenmätare. Om missbruk framkommer utreds det som stöld av vatten. Vattenmätarna plomberas.

Anslutning av avlopp och dagvattenledning

Anslutning av fastighetens avlopp och dagvattenledning som utförs av HRM inkluderar:

 • Anslutningshål som görs i anslutningsbrunnen och montering av tätning enligt fastighetens FVA-planer. Röranslutning tillåts i allmänhet inte till stamledning under DN 300.
 • Om anslutaren ansluter sig till HRM:s avloppsnät på ett sådant ställe där det inte finns någon brunn, bygger HRM i anslutning till anslutningsarbetet en ny brunn på anslutningspunkten. Kostnaderna för att bygga brunnen faktureras av anslutaren.
 • HRM utför inte anslutningsarbeten till fastighetens egna avlopps- och dagvattenledningar som finns på tomten.

I utlåtandet om anslutningspunkt anges den lägsta möjliga anslutningshöjden som avloppet kan anslutas till. Om möjligt bör man sträva efter att ansluta högre än den lägsta anslutningshöjden för att det ska finnas utrymme för tvingande ändringar i anslutningspunkten. Den önskade höjden ska märkas ut på anslutningspunkten. Installation av avloppsrör åligger anslutaren.

Tryckavlopp kan inte anslutas direkt till HRM:s brunnar utan fastigheten måste bygga en tryckavlastningsbrunn på tomten före anslutningen till stamledningen. Från tryckavlastningsbrunnen sker anslutning till HRM:s stamledning med självfallsavlopp.

Installation av vattenmätare

HRM installerar vattenmätaren antingen i samband med anslutningsarbeten eller vid en tidpunkt som ska överenskommas separat.

Vattenmätaren installeras på den plats som anges i fastighetens FVA-planer. Platsen ska markeras tydligt i mätarutrymmet. Vattenledningen måste ledas till vattenmätarutrymmet för installation. Vattenmätaren installeras alltid i horisontalläge.

I samband med installation av mätaren utför kunden eller HRM vid behov ett tryckprov av tomtvattenledningens rör, om installationsförhållandena för tomtledningen har varit exceptionella. När kunden utför trycktestet ska protokollet lämnas in till HRM. När HRM utför arbetet faktureras arbetet separat, om det är fråga om en andel som kunden själv försett med rör.

Om man vill ha vattenmätaren installerad innan utrymmet för den är klart, ska anslutaren som tillfälligt underlag för vattenmätaren bygga en stadig ställning där installationsplatsen markeras. När ställningen byggs ska man se till att vattenledningen blir lagom lång så att vattenmätaren senare kan flyttas från ställningen till sin slutliga plats. En vattenmätare som är installerad på en tillfällig ställning måste skyddas särskilt noga mot frysning.

Om det behövs vatten på byggarbetsplatsen måste vattenmätaren installeras redan under byggtiden eftersom det inte är tillåtet att använda vatten utan vattenmätare. Om missbruk framkommer utreds det som stöld av vatten. Vattenmätarna plomberas för att undvika missbruk.

Enligt HRM:s allmänna leveransvillkor ska anslutaren se till att HRM utan hinder kan avläsa och byta ut vattenmätaren.

Tomtledningsförgreningar som byggts till tomtgränsen i samband med byggande av kommunalteknik

När nya stamledningar byggs strävar man efter att bygga färdiga tomtledningsförgreningar för att underlätta anslutning av fastigheten. De färdiga förgreningarna dras fram till tomtgränsen så att kunden slipper grävarbete på gatuområdet samt de arbeten detta medför, såsom ny vägläggning, asfaltering och planteringar. De delar av tomtledningen som byggs på allmänt område kan enkelt byggas i samband med byggandet av vattenförsörjningen.

Den som vill ansluta sig vid ett ställe där dessa förgreningar har byggts kan ansluta sig till dem. I sådant fall köper anslutaren förgreningarna från sin fastighet till anslutningspunkten till ett pris (avgift för byggande av tomtledningar) enligt vid varje tillfälle gällande serviceprislista för HRM:s vattenförsörjning.

Anslutningen av vattenledningen till de färdiga tomtledningarna vid tomtgränsen kan utföras av HRM eller anslutaren och anslutaren till avloppens anslutningsarbete. Om HRM utför anslutningsarbetet utförs det i samband med installationen av vattenmätaren. För färdigbyggda tomtledningsförgreningar faktureras samma avgift för anslutningsarbete som för separat utfört anslutningsarbete. Avgiften för byggande av tomtledningar inkluderar alltså inte anslutningsavgiften för vattenledningen. Anslutningsavgiften för vattenledningen faktureras när HRM installerar vattenmätaren.

Arbeten som anslutaren ska göra efter anslutningen

Montering av tomtledningens skyddsrör och ventillock för fastighetens avstängningsventil hör till byggherren. Monteringen görs samtidigt som tomtledningsschaktet fylls igen. HRM ska ha obehindrat tillträde till tomtens avstängningsventil. Det är inte tillåtet att placera konstruktioner eller planteringar på ventilen. Ventilen ska vara i funktionsdugligt skick under alla årstider.

Ventillockens höjdläge beror på beläggningsmaterialet:

 • På grus- och krossbelagda, trafikerade områden ska locket placeras 50–100 mm lägre än beläggningens yta och täckas.
 • På asfaltbelagda ytor ska locket placeras 5–15 mm lägre än beläggningens yta.
 • På ytor av betong, betongsten och natursten ska locket placeras 0–5 mm lägren än beläggningens yta.

Locken monteras med samma lutning som den färdiga ytan. (InfraRYL 2012 allmänna kvalitetskrav vid infrastrukturbyggande, Vesihuolto punkt 31300.4.2)