Instruktioner för sökanden vid vattenskador i fastigheten

Vid vattenskador ska fastighetsägaren genast sätta in torkningsåtgärder för att undvika ytterligare skador i fastigheten (t.ex. ta bort vattnet med hjälp av en sugbil, installera torkningsutrustning). Fastighetens ägare eller innehavare är skyldig att delta i alla sådana åtgärder som hindrar och begränsar skadorna, åtgärder som man rimligen kan kräva och förvänta sig av ägaren/innehavaren . HRM ansvarar för att reparera läckage från HRM:s stamledning eller för att ta bort stockningar i avloppet. HSY kan också hjälpa till med att starta torkningsarbetet i fastigheten. Om HRM inte är ansvarig för skadan, debiteras torknings- och övriga kostnader fastigheten.

Om man misstänker att översvämningsvatten har kommit in i fastighetens strukturer, ordnar HRM en kartläggning av skadorna på dess bekostnad.

Efter att översvämningsskadorna har granskats med HRM:s representant och ansvaret för skadan förefaller tillhöra HRM, överförs hanteringen av ärendet som regel till HRM:s försäkringsbolag. Då uppskattar vårt försäkringsbolags skadeinspektör skadan och bestämmer reparationsåtgärderna. Skadade föremål skall dokumenteras antingen av ägaren själv eller av skadeinspektören, och får inte förstöras utan försäkringsbolagets tillstånd.

Om hanteringen av skadan inte har överförts till HRM:s försäkringsbolag, kan den skadelidande ansöka om ersättning från HRM genom att göra en ersättningsansökan som grundar sig på skaderapporten. Ersättningsansökan är en fritt formulerad utredning av vad som hänt. Den skall innehålla alla de fakta som är relevanta för handläggningen av ärendet:

  • information om händelsen som orsakat skadan (tid, plats, skadeorsak)
  • skadorna (skaderapport och eventuella granskningsprotokoll)
  • specificerade uppgifter om skadad lös egendom som ska ersättas (kvitton, betalningsbevis, fotografier av skadade föremål osv.)
  • specificerade uppgifter om de reparationskostnader som ska ersättas, samt möjlig annan rapport för att klargöra behovet av reparation
  • inspektions- och utredningsprotokoll (försäkringsbolag, polis)
  • bankuppgifter för betalning av ersättning
  • sökandens kontaktuppgifter.

Ersättningsansökan kan lämnas in via e-post eller brev till HRM:s kansli. HRM kan inte garantera en säker uppkoppling för de data som skickats via e-post.

Timo Kattilamäki, Anssi Yrjölä, Esa Jalomäki och Juha Pitkänen ger områdesvis mer information om ersättningsärenden som rör vattenskador i fastigheterna. Du kan också begära information om ersättningsansökans handläggningssituation av Sirpa Oksanen, skadeersättningskoordinator.