Dagvattenhantering på tomten

När det regnar eller snö smälter, bildas dagvatten i bebyggda miljöer. Dagvatten är regnvatten och smältvatten som strömmar bort från markytan, från tak och andra liknande ytor.

Hantering av dagvatten

Fastighetens ägare eller den som besitter fastigheten ansvarar för hanteringen av fastighetens dagvatten. Dagvattnet hanteras exempelvis genom fördröjning, absorbering och genom att på ett kontrollerat sätt leda dagvattnet i HRM:s dagvattenavlopp eller det kommunala dagvattensystemet. För att minska klimatförändringens påverkan är det viktigt att dagvatten även på bostadstomter absorberas och fördröjs. Detta minskar översvämningar i dagvattennätet.

Dagvattnet får inte ledas till någon annans tomt eller på gatan. Dagvattnet eller dess hanteringsarrangemang får inte orsaka besvär för grannarna. Fastigheter som ligger i dagvattenavloppsområdet måste anslutas till avloppsnätet för dagvatten, även om en del av dagvattnet absorberas på tomten eller exempelvis leds till ett öppet dike.

Dagvatten_på_tomten_720x521px.jpg

Vart leds dagvattnet på din tomt?

  1. Dagvatten samlas upp från taket genom takrännor och takbrunnar i dagvattenavloppet.
  2. Dräneringsvattnet leds via en inspektionsbrunn till regnvattenbrunnen.
  3. Dagvattnet från hela tomten och underlagets dräneringsvatten samlas upp i regnvattenbrunnen.
  4. Dagvattnet och underlagets dräneringsvatten leds till dagvattenavloppets anslutningsbrunn. Därifrån leds vattnet ut i vattendragen.
  5. Avloppsvattnet leds i ett separat system via en granskningsbrunn till avloppet för avloppsvatten och vidare till avloppsreningsverket.
  6. Det lönar sig att välja vattengenomsläppliga material för gårdskonstruktionerna i stället för asfalt, så att så mycket som möjligt av dagvattnet absorberas i marken.