Dagvattenavlopp

I dagvattenavlopp rinner dagvattnet mot bäckar, åar, sjöar eller havet. Dagvatten leds till vattendrag eller havet antingen direkt eller via öppna diken och fördröjning samt andra strukturer inom det kommunala dagvattensystemet. Som regel renas inte dagvattnet, utan det släpps ut i vattnet utan rengöring.

Kundens ansvar och uppgifter

Fastighetens ägare eller den som besitter fastigheten är ansvarig för hanteringen av dagvatten som bildas på fastigheten. Dagvattnet kan till exempel fördröjas och absorberas på tomten, samt på ett kontrollerat sätt ledas till HRM:s dagvattenavlopp eller kommunens dagvattensystem. Dagvattnet får inte ledas till någon annans tomt eller på gatan. Dagvattnet eller dess hanteringsarrangemang får inte orsaka besvär för grannar.

Fastigheter som ligger i dagvattenavloppsområdet måste anslutas till avloppsnätet för dagvatten, även om en del av dagvattnet absorberas på tomten eller exempelvis leds till ett öppet dike. För en fastighet som ansluter sig till avloppsnätet för dagvatten anger vi förbindelsepunkten (den s.k. anslutningspunkten), genom vilken fastighetens dagvatten leds till HRM:s avloppsnät för dagvatten. Fastighetens ägare eller den som besitter fastigheten är ansvarig för byggandet av ett dagvattenavlopp från tomten till den förbindelsepunkt som HRM angett.

I ett område med blandvattenavlopp leder fastigheten avloppsvatten och dagvatten genom skilda rör till blandvattenavloppets förbindelsepunkt. Före förbindelsepunkten sammanförs avloppsröret och dagvattenavloppet och ansluts till HRM:s blandavlopp som ett rör. Fastighetens dagvattenavlopp måste byggas på en högre höjdnivå som motsvarar diametern på det markerade blandavloppsröret. Det här gör det möjligt att skilja på fastighetens avlopps- och dagvatten när gatans dagvattenavlopp byggs.

Anslutning till avloppsnätet för dagvatten

Vi erbjuder dagvattenavloppstjänster på dagvattenavloppsnätets område. Du kan kontrollera platsen för din fastighet i dagvattenavloppsnätets område exempelvis från HRM:s karttjänst. Om fastigheten ligger inom dagvattenavloppsnätets område ska kunden be om ett utlåtande om anslutningspunkt från HRM.

Det kan också bli aktuellt att ansluta sig till ett dagvattenavlopp när ett avloppsnät för dagvatten byggs i området. Även i det här fallet ber kunden HRM om ett utlåtande om anslutningspunkt för anslutningen till dagvattenavloppet.

Fastigheterna utanför dagvattenavloppsnätets område leder sitt dagvatten till kommunens dagvattensystem, till exempelvis öppna diken i området.

Befrielse från anslutning till avloppsnätet för dagvatten

Om du inte vill ansluta din fastighet som ligger i ett området med dagvattenavlopp till dagvattenavloppsnätet, måste du anhålla om befrielse från skyldigheten att ansluta. Anhållan om befrielse från skyldigheten att ansluta görs från den egna kommunens miljöskyddsmyndigheter.

Fastigheten som erhållit befrielse behöver inte anslutas till dagvattenavloppsnätet och ingen anslutningsavgift debiteras för anslutning till dagvattenavloppsnätet. Grundavgiften för dagvattenavlopp faktureras dock alla fastigheter som är belägna i dagvattenavloppsområdet, också de som har befriats från skyldigheten att ansluta.

Befrielse från anslutning Vattenavgifter Mer detaljerad information om avgifter.

Dimensionering av dagvattenavlopp

Genom HRM:s dagvattenavlopp kan dagvatten som orsakats av vanliga regn ledas bort från bebyggda områden. Nuvarande dagvattenavlopp dimensioneras enligt vattenmängderna och krafterna från störtregn som återkommer med några års mellanrum. Vid exceptionella störtregn räcker nödvändigtvis inte kapaciteten i dagvattenavloppen. Då behövs skilda ledningssystem på markytan, så kallade översvämningsrutter för dagvattnet. Dessa rutter kan till exempel vara gator eller fåror i stenbeläggningar, diken eller svackor på grönområden. Staden ansvarar för att planera, bygga och underhålla översvämningsrutterna.

Fastighetsägare och den som besitter fastigheten kan påverka driften och överföringskapaciteten i dagvattenavloppsnätet under kraftiga regn. Markabsorbering eller fördröjning av dagvattnet på tomten minskar belastningen på dagvattenavloppsnätet och sannolikheten för översvämningar.

Dagvatten hör inte hemma i avloppsnätet för avloppsvatten

I HRM:s medlemskommuner, dvs. Helsingfors, Esbo, Grankulla och Vanda, är bostadsområdena försedda med separata avlopp. Detta innebär att dagvattnet och avloppsvattnet flyter i skilda avlopp. Undantaget är Helsingfors stadskärna, där blandavlopp fortfarande används. I områden med blandavlopp leds avloppsvatten och dagvatten till samma avlopp, genom vilket de leds vidare till avloppsreningsverket i Viksbacka för behandling.

Dagvattnet får inte ledas till avloppsnätet för avloppsvatten. Förbudet gäller även dräneringens vatten från byggnader, dvs. dräneringsvatten. När det finns ett dagvattenavlopp på området ska fastigheterna ansluta sig till det för att leda bort dagvattnet. I andra områden leds dagvattnet till det kommunala dagvattensystemet, såsom ett nätverk av öppna diken, eller behandlas på tomten exempelvis genom absorbering.

Dagvattnet får inte ledas till avloppsnätet för avloppsvatten, eftersom det ökar risken för översvämningar i avloppsnätet. Under en översvämning kan orenat, outspätt avloppsvatten rinna ut i vattendragen. Om dagvatten leds till avloppsnätet, kan avloppsnätet vid störtregn plötsligt belastas av så stora vattenmängder att avloppspumpstationerna inte klarar av att pumpa vattnet vidare och då uppstår översvämningar. Vattenmängden kan tillfälligt öka till många gånger den normala nivån. Dessutom kyler dagvattnet avloppsvattnet och sänker avloppsreningsverkets reningskapacitet.

Dagvatten i stadsmiljö Dagvatten