Gränsvärden för avloppsvatten som leds till Viksbacka och Finno avloppsreningsverk

Industriellt avloppsvatten och annat avloppsvatten som leds ut i avloppsnätet och som skiljer sig från normalt avloppsvatten kallas för avvikande avloppsvatten. Gränsvärden har fastställts för ämnen som ingår i avvikande avloppsvatten som leds till våra reningsverk för att säkerställa driften av processerna i våra avfallsreningsverk.

Gränsvärden för metaller

Metall
 
Högsta tillåtna värden (mg/l)
Arsenik (As) 0,1
Kvicksilver (Hg) 0,01
Silver (Ag) 0,2
Kadmium (Cd) 0,01
Totalt krom (Cr) 1,0
Krom VI (Cr6+) 0,1
Koppar (Cu) 2,0
Bly (Pb) 0,5
Nickel (Ni) 0,5
Zink (Zn) 3,0
Tenn (Sn) 2,0

Övriga ämnesspecifika gränsvärden

pH-värde 6,0–11,0
Temperatur

40 ºC

Sulfat 400 mg/l
Total cyanid CN 0,5 mg/l
PAH-föreningar 0,05 mg/l
Livsmedelsindustrins fasta ämnen 500 mg/l
Byggplatsernas fasta ämnen 300 mg/l
Livsmedelsindustrins fett 150 mg/l

Specifika gränsvärden

Specifika gräns- och belastningsvärden kan också fastställas för andra, såsom biologisk syreförbrukning (BHK7)eller ämnen som stör kväveborttagningen, om detta visar sig vara nödvändigt för avloppsnätets eller reningsverkens funktion.

Anvisningar för VOC-föreningar (lösningsmedel)

  1. Mycket brandfarliga, brandfarliga och icke vattenlösliga föreningar (t.ex. dietyleter, petroleter, cyklohexan) får inte ledas i avloppet.
  2. Klorerade VOC-föreningar (t.ex. trikloretylen, tetrakloretylen, kloroform och koltetraklorid) får inte ledas i avloppet.
  3. Klorfria VOC-föreningar (t.ex. toluen och xylen): Avloppsvatten som leds i avloppsnätet får innehålla dessa föreningar sammanlagt högst 3 mg/l.
  4. Koncentrationen av totalt kväve som leds i avloppsnätet (C10 – C40 får vara högst 100 mg/l   

Annat som bör beaktas

Om avloppsvattnet som uppstått inte som sådant uppfyller de ovan nämnda kraven får det inte spädas ut för att uppnå gränsvärdet. Gränsvärdena gäller även enskilda avloppsvattenpartier som leds i avloppet. Vilken punkt av de ovan nämna gränsvärdena som tillämpas bestäms i avtalen om ledning av avloppsvatten.

Vid ledning av avloppsvatten som avviker från normalt hushållsavloppsvatten i avloppet
ska man även beakta statsrådets förordningar:

  • Statsrådets förordning om ämnen som är farliga och skadliga för vattenmiljön 1022/2006 jämte ändringar
  • Miljöskyddsförordningen 713/2014 (41§), bilaga 1

Servicestationer och biltvättar får samtidigt använda tvättkemikalier som tillhör endast en tvättmedelskombination. Enligt anvisningarna ska godkännandenumret anges på tvättmedelsförpackningen. Enligt HRM:s riktlinjer ska tvättmedelskombinationer som används vid servicestationers och verkstäders tvättverksamhet vara tvättmedelskombinationer som godkänts av Olje- och biobränslebranschen (SFS 3352: Distributionsstation för brännbara vätskor, tvättmedelslista).