Anvisningar för ansökan om läckageersättning

Läs av din vattenmätare utan dröjsmål efter att du upptäckt läckaget, samt en gång till genast efter reparationen. Du kan göra en ansökan om läckageersättning elektroniskt på adressen kirjaamo@hsy.fi eller per post till HRM:s registratur.

Skriv i e-postmeddelandets rubrikfält eller i brevets rubrik: Ansökan om läckageersättning “avtals nummer”.

I ansökan ska du

 • ange kundens kontaktuppgifter
 • redogöra för läckaget: läckageställe, en uppskattning av mängden vatten som har läckt ut, hur länge läckaget har pågått, läckagets orsak, rörens material och ålder, samt eventuell annan information som kan inverka på ärendet.

Dessutom underlättas behandlingen av ansökan av

 • utlåtande från den expert som reparerat läckaget eller som undersökt läckaget, samt ett fotografi på läckagestället 
 • den senaste vattenräkningen, eller avtalsnummer och kundnummer som finns på fakturan 
 • vattenförbrukningsuppgifter för fastigheten om ansökan görs mer än en månad efter reparationen 
 • kopior av fastighetens ritningar över vattenledningar och avloppsutrustning vid läckagestället och i dess närhet.

Bristfällig ansökan kan fördröja behandlingen av ärendet.

På HRM följer vi följande principer när vi beslutar om läckageersättningar:

 • Läckageersättning beviljas inte för bruksavgifter för vatten och vattenförsörjningens grundavgifter.
 • för bruksavgiften för avloppsvattens del kan beviljande av läckageersättning övervägas för av kunden påvisad mängd vatten som läckt ut, om mängden som läckt ut i avloppet från fastigheten är väsentligt mindre än den vattenmängd som använts i fastigheten. I praktiken kan inte läckage som understiger 100 m3 anses väsentligt, och endast den överskridande läckagemängden kan ersättas.
 • Om läckaget runnit ut i marken eller i dagvattenavloppet är ersättningen i regel 100 % av bruksavgiften för avloppsvatten. Om läckaget runnit ut i avloppsnätet eller blandvattenavloppet är ersättningen i regel 50 % av bruksavgiften för avloppsvatten.
 • Läckaget förutsätts ha skett på ställe som är svårt att upptäcka, och det får inte ha orsakats av fel i sådan fva-utrustning som är på kundens ansvar och vars skick kunden har möjlighet att granska. Ersättning betalas inte för t.ex. tryckbevattningssystem som kunden själv har byggt och för läckande kranar.
 • Läckageersättning beviljas retroaktivt för läckage som pågått i högst ett år. Tiden räknas från den tidpunkt när läckaget reparerades. Ansökan ska göras inom ett år från den tidpunkt när läckaget upptäcktes.

Du kan få tilläggsuppgifter om ansökningar om läckageersättning och deras behandlingsläge från vår kundtjänst.