Schaktningsanvisningar för anslutningsarbeten för tomtledningar

Det är möjligt att komma överens om fastighetens vatten- och avloppsanslutningsarbeten när följande dokument är i skick i anslutningsportalen:

 • Du har fått ett utlåtande om anslutningspunkt
 • Du har undertecknat och återsänt anslutnings- och bruksavtalet
 • När det gäller en ny anslutning har de FVA-planer som lämnats in till stadens byggnadstillsyn och som försetts med byggnadstillsynens stämpel lämnats in till anslutningstjänsterna
 • Byggnadstillsynen i den stad där fastigheten ligger har godkänt kundens FVA-arbetsledare
 • Du har fyllt i och lämnat in beställningsblanketten för anslutningsarbeten till anslutningstjänsterna

Rörmästaren som sköter om nätverksavdelningens anslutningsarbeten kommer överens om tidpunkten för arbetets genomförande med kundens FVA-arbetsledare.

Så här sköter du om arbetssäkerheten och smidigheten i anslutningsarbetet

Kunden ansvarar för anskaffningen av nödvändiga schaktningstillstånd samt för schaktningsarbeten.

Beställaren av anslutningsarbetet samt den eventuella huvudentreprenören ansvarar också för arbetssäkerheten och schaktningsarbetet på anslutningsbyggplatsen. HRM:s vattenförsörjning ansvarar för arbetssäkerheten endast vid sitt eget anslutningsarbete.

På grund av arbetssäkerheten är det arbetsspråk som används på anslutningsbyggplatsen finska. Beställaren av arbetet ansvarar för att de anvisningar som ges av HRM:s vattenförsörjning förstås på anslutningsbyggplatsen.

Kunden ansvarar för tillräcklig belysning på byggplatsen.

Förutom arbetssäkerhetsansvaret ska beställaren av anslutningsarbetet sköta om schaktningens stödkonstruktioner eller släntning samt om minimimåtten för rörarbeten. Dessa bör också avtals skriftligen i arbets- och entreprenörsavtalet som ingås med den egna schaktentreprenören.

Schaktningen ska utföras enligt anvisningarna och vara fullständigt slutförd så att arbetet kan inspekteras av HRM:s vattenförsörjning kl. 12.00 vardagen före anslutningsarbetet.

Om schaktningsarbeten har utförts bristfälligt eller säkerhetskraven för schaktet inte uppfylls, debiterar HRM:s vattenförsörjning en extra besöksavgift enligt serviceprislistan för det annullerade arbetet. Dessutom hamnar det överenskomna anslutningsarbetet sist i kön, alltså skjuts fram 1–4 veckor, enligt den aktuella kösituationen.

Så här gör du ett säkert schaktningsarbete

För att säkerställa höjdinformationen i utlåtandet för anslutningspunkt ska schaktningsarbetet påbörjas vid anslutningspunkten.

Schaktningsarbetet skyddas enligt anvisningarna från områdets gatuhållare samt minst med tunga skydd på fordonstrafiksidan och med lätta skydd på lättrafiksidan.

Schakten ska släntas eller stödjas enligt myndighetskraven. Läs Arbetshälsoinstitutets anvisningar och Vaara vainii kaivannossa -guiden innan arbetet påbörjas.

Schaktjord får inte tippas på kanten av schaktgropen.

Kunden ska sköta om att anslutningsschaktgropen hålls torr. Vid den överenskomna tidpunkten för anslutningsarbetet ska schaktgropen vara torr.

I samband med avloppsarbete ska kunden eller hans representant vara närvarande vid tidpunkten för anslutningsarbetet och anvisa önskad anslutningshöjd. Den önskade anslutningshöjden kan också vara tydligt markerad t.ex. på sidan av en öppen brunn.

Minimimått för schaktgropar

Minimimåtten för schaktgropar har presenterats i följande bilder.

Minimimått för rörgravar

HSY_kaivannot_1_kaivannon-perusmitat.jpg

Stödet på bilden är riktgivande och det egentliga stödet fastställs av beställarens planerare. Om schaktgropen inte stöds, ska den släntas enligt myndigheternas anvisningar.

Minimimått för rörarbeten vid montering/demontering av T-förgrening

HSY_kaivannot_2.jpg

Utrymme för anslutning:

 • Under: 20 cm
 • Bakom: 30 cm
 • Till sidorna: 50cm (Sidomått vid T-förgreningens muffställen)

Förgrening av ny tomtledning från gammal tomtledning

HSY_kaivannot_5_korjattu3.jpg

Stödet på bilden är riktgivande och det egentliga stödet fastställs av beställarens planerare. Om schaktgropen inte stöds, ska den släntas enligt myndigheternas anvisningar.

Minimimått för rörarbeten i en sadelanslutning

HSY_kaivannot_3.jpg

Utrymme för anslutning:

 • Under: 20 cm
 • Bakom: 30 cm
 • Till sidorna: 50 cm

Bilden visar minimimåtten för mindre (dn40–63) så kallade sadelanslutningar i vattenledningen.

Minimimått för rörarbeten vid installation av brunn till avloppsstamledningen

HSY_kaivannot_4.jpg

Stödet på bilden är riktgivande och det egentliga stödet fastställs av beställarens planerare. Om schaktgropen inte stöds, ska den släntas enligt myndigheternas anvisningar.

Så här fyller du i en schaktgrop 

Schaktgropen eller rör får inte fyllas i innan kartläggningen. Kartläggningen beställs av HRM:s vattenförsörjning och den utförs direkt efter anslutningsarbetet. I undantagsfall kan kartläggningen bli något försenad. Med kartläggningen säkerställs att fastighetens rör märks ut på allmänna kartor och informeras till andra grävare.

Schaktgroparna fylls i enligt anvisningarna från områdets gatuhållare, dvs. beviljaren av schakttillståndet. I gatuområden ska gatustrukturerna återställas till en nivå som motsvarar gatuklassen.

Kunden ansvarar för nödvändig tjälisolering samt för deras montering.

Brunnslock och avstängningsventilens hattar ska lämnas på ytan på asfalterade och stenbelagda områden, på grusbelagda områden lämnas de 5 cm under ytan.

HRM:s avgifter för vattenförsörjning

Anslutningsavgiften för vattenförsörjningen bestäms utifrån fastighetens våningsyta och användningsändamål enligt bygglovet. En anslutningsavgift debiteras separat för vatten, avlopp och dagvatten. Anslutningsavgiften täcks av byggkostnaderna för nätverket som byggts på området. Områdets nätverk har byggts för att betjäna fastigheterna i området.

För egentliga anslutningsarbeten debiteras en avgift för anslutningsarbete enligt gällande serviceprislista. Arbetet faktureras enligt prislistan genom helhets- eller efterfakturering när det gäller större anslutningar. I områden där fastighetens anslutningar byggts färdigt till tomtgränserna i samband med byggande av kommunalteknik uppbärs en s.k. avgift för byggande.

Vattenförsörjningens prislista och serviceavgifter Vattenavgifter