Rivning av det gamla vattentornet

Rivningen av det gamla vattentornet i Hiekkaharju, även känt som Tikkurila vattentorn, är en utmanande uppgift och kommer att påbörjas när det nya vattentornet är färdigställt och tagits i bruk.

Rivningen av det gamla tornet kommer att ske på ett säkert sätt med hänsyn till dess läge i närheten av olika byggnader och vägar. Rivningsentreprenören Fortum Waste Solutions Oy valdes senhösten 2021. Rivningen av tornet kommer att ta cirka ett år.

Det gamla vattentornet i Hiekkaharju har byggts i två faser: det inre tornet har byggts med platsgjutningsmetoden och det yttre tornet med elementmetoden. Betongelementkonstruktionerna i det gamla vattentornet i Hiekkaharju har byggts med 1970-talets s.k. förspänningsmetod. De har visat sig vara utmanande när det gäller både övervakning av byggnadens skick och renovering.

Tornet borde totalrenoveras för att kunna tas i annan användning. Renoveringen visade sig vara mycket dyr redan under planeringsfasen. Dessutom är det inte lätt att hitta andra användningssyften för gamla vattentorn som kräver renovering. Det senaste exemplet på detta är vattentornet Lauttasaari i Helsingfors, som har tagits ur bruk.

Rivningstillstånd

Ansökan om rivningstillstånd för det gamla tornet lämnades in till Vanda stad den 6 juni 2017 och beviljades den 18 december 2018. För rivningstillståndet beställdes en byggnadshistorisk utredning och en förhandsplan för rivningsarrangemangen.

Miljöpåverkan av rivningsarbetet

Rivningen av det gamla tornet kommer att förändra stadsbilden.
Under entreprenaden kommer trafikvolymerna tillfälligt att öka på Talvikkitie och Leinikkitie, samt i närområdet. När rivningsarbetet fortskrider kommer det också att bli mer buller från byggarbetsplatsen än vanligt, vilket kan störa såväl invånarna i närområdet som eleverna på den närliggande skolan.
Behovet av att använda byggarbetsplatsen för det nya vattentornet som lagerområde kommer att överenskommas med entreprenören.

Tornet täcks över under rivningsarbetet

Efter kontraktstecknandet startar entreprenaden med förberedande arbeten och enligt planen ska själva rivningsarbetet börja efter att skyddsställningarna är färdiga på september 2022.
Ställningen byggs genom att först installera de prefabricerade konstruktionerna, varefter tornet blir övertäckt.

Framtida användning av området nära det rivna vattentornet

Det är Vanda stad som beslutar om användningen av det rivna vattentornets tomt. HRM:s hyresavtal med staden slutar efter att tornet har rivits.

Interaktion med invånarna

Rivningsentreprenören valdes senhösten 2021. Rivningen av det gamla tornet kommer att utföras av Fortum Waste Solutions Oy.

  • Den beräknade längden för hela entreprenaden är 1/2022-3/2023.
  • Förberedande arbete på byggarbetsplatsen påbörjades vecka 1/2022.
  • Arbete som gäller stöttning och skydd ska utföras under månaderna 1-8/2022.
    • En metallkonstruktion som stödjer tornet som ska rivas samt skyddar de omgivande områdena kommer att byggas runt vattentornet.
  • Själva rivningen av vattentornet kommer att påbörjas under september 2022.
  • Arbetet sker på vardagar mellan klockan 7 och 18.

Bullerstörningen är minimal under stöttnings- och installationsarbetet. Invånarna informeras i förhand om alla möjliga högljudda arbetsfaser.

Den tunga trafiken i området ökar. Infarten till och från byggarbetsplatsen går längs Leinikkitie. Det sker några förändringar i områdets trafikregleringar när arbetet på byggarbetsplatsen fortskrider. Skyltar om de nya trafikregleringarna kommer att placeras vid byggarbetsplatsen.

En del av träden på byggnadstomten ska fällas, men så många träd som möjligt sparas.

Fortum Waste Solutions delar ut ett månatligt meddelande till invånarna i området om utvecklingen av byggarbetsplatsen.

Entreprenörens kontaktpersoner:

Ansvarig arbetsledare
Jarno Rumpu
tfn 050 445 0304
Arbetschef
Kari Kataja
tfn 0400 415 860
förnamn.efternamn@fortum.com
Fortum Waste Solutions Oy