Vanliga fragor om driftskedet för reningsverk

​Hurdan är trafiken till anläggningen när den står klar?

På reningsverket arbetar 30–40 personer och många av dem kör sannolikt till jobbet med egen bil, eftersom kollektivtrafikförbindelserna till Blombacken är dåliga. Under vardagar kommer det några tunga fordon till reningsverket under normal arbetstid. I anknytning till reningsverket i bergsutrymmet i Blombacka kommer det även en mottagningsplats för septiktanksslam. Dit kan det tidvis köra några slambilar i timmen. Trafiken till avloppstunnlarna är mycket liten och förekommer endast i anslutning till underhåll av tunnlarna.

Hur säkerställer ni att det inte uppstår luktolägenheter i näromgivningen när verksamheten på reningsverket har inletts?

All illaluktande luft från reningsverkets tunnlar samlas upp och blåses högt upp på himlen genom en hög skorsten. Lukterna späds ut i luften så att man endast kortvarigt (mindre än en timme åt gången) kan känna en svag lukt. De erfareheter som fåtts från reningsverket i Viksbacka har utnyttjats vid planeringen av Blombacka. Avluftningen av den ingående avloppstunneln placeras på ställen där invånarna inte störs av den. Om luktolägenheterna visar sig vara större än förväntat, finns det flera korrigerande åtgärder som kan vidtas. 

Transporteras farliga ämnen till reningsverket med lastbil?

Metanol (brandfarlig vätska) och brännolja är de farligaste ämnen som används på reningsverket. Ferrosulfat och kalk är inte så farliga. Andra kemikalier behövs i mindre mängder, men inte heller de är särdeles farliga.