Sprängningsarbeten för avloppen

Sprängningsarbeten för avloppstunnlarna sker huvudsakligen efter att sprängningarna för grottsystemet är klara, med början 2018. I Mickels sker sprängningen av avloppstunnlar från körtunneln i Mickels till trakten av Esbo å redan under 2017. 

 Se kartan som en zoom-in version (pdf, 15Mb)

Se också: Vanliga frågor med svar om sprängning av avloppstunnlar

Detaljerade planeringskartor (på finska sidor)

Mickels II, Estberget och Malmbacka

Kalliorakennus-Yhtiöt Oy fungerar som huvudentreprenör för tre entreprenader som omfattar markbyggnad och schaktning av inlopps- och utloppstunnlar. De tre entreprenaderna är Mickels II, Estberget och Malmbacka. Inlopps- och utloppstunnlarna sydligaste avsnitt, Finno, kommer att konkurrensutsättas i ett senare skede.

Inlopps- och utloppstunnlarna löper från Mickels till Finno. Tunnelentreprenaderna kommer i sin helhet att sträcka sig från 2/2018 till 3/2021. Tunnlarna är 4,5 m breda och 5,5 m höga. Båda tunnlarna är cirka 7 km långa. Tunnelschaktningen framskrider med cirka 10 m om dagen.

Tunnlarna i Mickels schaktades redan i samband med schaktningsarbetena för avloppsreningsverket. Det innebär att själva tunnelschaktningarna kommer att kunna inledas direkt under vecka 12/2018. I Estberget och Malmbacka byggs och schaktas även serviceanslutningar till tunnlarna. De kommer under schaktningsskedet att fungera som körtunnlar. Arbetet på dessa objekt inleds med markbyggnad och schaktning ovan jord, och målet är att starten sker under vecka 14/2018. Tunnelschaktningarna inleds efter att arbetsskedena ovan jord är klara.

Arbetstider

Arbeten ovan jord:

 • vardagar 7–18, vid behov även 18–21 (efter kl. 18 < 35 dB), samt helgfria lördagar 9-18 (< 35 dB)

Arbeten under jord:

 • vardagar 7–18, vid behov även 18–22 (efter kl. 18 < 40 dB)
 • vardagar och söckenhelger kl. 9–22 (< 35 dB)
 • vid behov vardagar 22–7, eller veckoslut och söckenhelger kl. 22–9 (< 30 dB)

Tunnelsprängning:

 • vardagar måndag till fredag kl. 7–22
 • helgfria lördagar kl. 9–18

Lastning och transport av schaktningsmassor från tunnlarna:

 • vardagar 7–22, veckoslut och söckenhelger kl. 9–22
 • vid behov vardagar måndag till fredag kl. 22–7, samt veckoslut och söckenhelger kl. 22–9

Specificerad dB-nivå innebär mätning av bullernivån inomhus i bostadsfastigheter vid behov.

Före sprängningarna inleds samt efter att de har slutförts kommer Finnrock Oy att utföra granskningar och installera vibrationsdämpning på vibrationskänslig apparatur i närliggande byggnader. De fastigheter som berörs av detta kommer att kontaktas separat.

Under hela sprängningsskedet kommer Kalliotekniikka Consulting Engineers Oy att kontrollmäta vibrationer som orsakas av schaktningen med kontinuerligt fungerande vibrationsmätare. Vibrationernas tillåtna gränsvärden bygger på sprängningsbranschens bestämmelser och de har utfärdats av arbetsministeriet.

Eventuella ändringar i schaktningsförloppet och sprängningarna görs på basen av erhållna mätresultat så att skador inte ska uppstå. All schaktning utförs i enlighet med säkerhetsföreskrifter och myndighetsdirektiv.

Huvudentreprenörens kontaktuppgifter för invånare vid behov:

 • arbetsledare Mikko Piirainen, 044 551 55 31
 • ansvarig mästare Juha Selin, 040 570 86 24
 • språngningsmästare Tapio Nummela, 040 066 21 01

e-postadresserna har formatet: förnamn.efternamn(at)kalliorakennus.com

Om du önskar sms om sprängningarna, meddela oss om det på adressen: joel.makkonen(a)kalliorakennus.com .  

Schaktnings- och byggnadsentreprenaden vid Finno II

Som huvudentreprenör för markbyggnad och schaktning av Finnoavsnittets in- och utloppstunnlar för avloppsreningsverket står den operativa sammanslutningen TYL FMS, som ingåtts mellan SRV Intra Oy och Pohjolan Kalliotyö Ab.

Finnoentreprenaden representerar 3,7 kilometer av denna totalsträckning. Tunnlarna anläggs djupt inne i berget, och är typiskt 4,5 meter breda och 5,5 meter höga. Den nya utloppstunneln ansluts till Finno reningsverks nuvarande utloppstunnel som utmynnar i havet, och som leder vattnet till en punkt på 15 meters djup invid öppet hav, 7,5 kilometer söder om Gåsgrund. Förutom schaktning och stabilisering av bergsutrymmena omfattar entreprenaden en betydande mängd byggnadstekniska arbeten på det nuvarande reningsverksområdet i Finno. Entreprenören kommer i ett senare skede att fungera som huvudentreprenör för de tilläggsentreprenader som gäller utrustningen av de aktuella utrymmena.  

Arbetet med Finno II-entreprenaden kommer att ske under perioden 2/2017–6/2021. Tunnelschaktningen fortskrider några meter för varje sprängning i ett flertal tunneländar. Det finns rikligt med begränsningar för sprängningarna, och tunnlarna växer i olika takt. Huvudparten av sprängningarna kommer att vara slutförda före sommaren 2020. 

Arbetstider 

Arbetsskeden på marknivå som orsakar buller: 
 • vardagar 7–18, vid behov även 18–21 (efter kl. 18 högst 35dB bullernivå) 
 • helgfria lördagar 9–18 (bullernivå under 35dB)
Arbetsskeden under marknivån som orsakar buller: 
 • vardagar 7–18, vid behov även 18–22 (efter kl. 18 med bullernivå på högst 40dB)
 • veckändar och helglördagar kl. 9–22 (med bullernivå på högst 35dB)
 • vid behov vardagar 22–7 eller veckoslut och söckenhelger kl. 22–9 (med bullernivå på högst 30dB)
Tunnelsprängning:
 • vardagar måndag till fredag kl. 7–22
 • helgfria lördagar kl. 9–18
Underjordisk lastning av schaktmassor och transport från tunneln: 
 • vardagar 7–22
 • veckoslut och söckenhelger kl. 9–22
 • vid behov vardagar måndag till fredag kl. 22–7 samt veckoslut och söckenhelger kl. 22–9
Specificerad dB-nivå avser bullernivån inomhus i bostadsbyggnader som vid behov uppmäts. 

Före sprängningarna börjar och efter att de har avslutats kommer Kalliotekniikka Consulting Engineers Ab att utföra byggnadsgranskningar i de fastigheter som ligger inom det område som påverkas av sprängningarna, och montera vibrationsdämpning på vibrationskänsliga apparater. Fastighetsgranskningarna sker innan schaktningen har nått en gräns på 150 meter från fastigheten. De fastigheter som berörs av detta kommer att kontaktas separat. Under hela sprängningsskedet kommer Kalliotekniikka Consulting Engineers Ab att utföra uppföljningsmätning av schaktningsvibrationer med kontinuerlig vibrationsmätning. De tillåtna vibrationsgränsvärdena baserar sig på rådande bestämmelser för sprängnings- och schaktningsbranschen. Bestämmelserna är uppgjorda av arbetsministeriet.    

Eventuella ändringar i hur schaktnings- och sprängningsarbetets fortskrider görs för att undvika skador på basen av erhållna mätresultat. Allt schaktningsarbete sker i enlighet med säkerhetsbestämmelser och myndighetsdirektiv. Vi beklagar eventuellt förfång som uppstår av detta.  

Kontaktuppgifter:  TYL FMS, telefon 040 631 8700, finnoo2(a)srv.fi 

SMS om sprängningarna

Vi kommer även att skicka meddelande per sms för varje sprängning. Om du önskar sms om sprängningarna, meddela oss om det på adressen: finnoo2(a)srv.fi.