Cirkulär ekonomi


Cirkulär ekonomi är i sin enklaste form ett kretslopp, där allt material återanvänds eller återvinns. En cirkulär ekonomi ses som en motsats till linjär ekonomi, där materialet efter produktion och konsumtion slängs som avfall och bränns eller läggs på deponi. En övergång till cirkulär ekonomi förutsätter ändringar i hela värdekedjan och kräver effektivisering av användning av material. I en cirkulär ekonomi står materialeffektivitet högt. Uppkomsten av avfall minimeras, råvarorna cirkulerar och icke förnyelsebara naturtillgångar ersätts med förnyelsebara. Produkterna är planerade för att återvinnas och återanvändas.

Hushållen och den offentliga förvaltningen har goda möjligheter att påverka främjandet av materialeffektivitet och cirkulär ekonomi genom anskaffning av hållbara produkter, samt genom att minska konsumtionen och mängden avfall.
En effektiv användning av material och återvinning av avfall som material är åtgärder för stävjande av klimatförändringen, vilka även är nämnda i Huvudstadsregionens klimatstrategi.

Petra-avfallsjämförelse är ett verktyg avsett för uppföljning av materialeffektivitet.