Nyheter 23.09.2022, 10:33

Insamlingen av bioavfall utvidgas till alla bostadsfastigheter i HRM:s område

Genom de nya föreskrifterna om avfallshantering utvidgas sorteringen av bioavfall till bostadsfastigheter av alla storlekar. HRM delade ut kompostmull som producerats av bioavfall till invånare på evenemanget Mullankumous som hölls i maj. Förutom näringsrik odlingsmull producerar HRM biogas av bioavfall, vilket stödjer Finlands energisjälvförsörjning.

De nya föreskrifterna om avfallshantering utvidgar den separata insamlingen av bioavfall så att den gäller bostadsfastigheter av alla storlekar i huvudstadsregionen och Kyrkslätt. Genom reformen får cirka 50 000 småfastigheter bättre möjligheter att sortera hushållsavfallet. Reformen genomförs stegvis åren 2023 och 2024, och alla som bor i småfastigheter kommer att informeras om reformen i god tid på förhand. Kompostering på fastigheten är ett alternativ till den separata insamlingen av bioavfall, men det medför anmälningsskyldighet i fortsättningen. Genom reformen och de nya helheterna av tjänster kan tömningsintervallen för hushållens bland- och bioavfallskärl göras mer flexibla. Dessutom kommer de handflyttade avfallskärlen som ägs av fastigheterna att ersättas med HRM:s hyreskärl när fastigheternas egna kärl når slutet av sin livscykel.

Helsingforsregionens miljötjänster HRM förnyar sina föreskrifter om avfallshantering så att de motsvarar de ändringar som gjordes i avfallslagstiftningen 2021. De nya föreskrifterna om avfallshantering skickades ut på remiss i början av sommaren och HRM:s styrelse fastställde dem vid sitt möte 23.9.2022. De uppdaterade föreskrifterna förbättrar möjligheterna att sortera avfallet från hushållen. Föreskrifterna träder officiellt i kraft 1.11.2022. Den största förändringen är att den separata insamlingen av bioavfall också utvidgas till fastigheter som har 1–4 bostäder.

- En ännu mer omsorgsfull sortering av bioavfall höjer hushållens återvinningsgrad och främjar den cirkulära ekonomin. Sorteringen av bioavfall minskar mängden blandavfall, sparar naturresurser och stödjer dessutom Finlands självförsörjning, konstaterar HRM:s verkställande direktör Tommi Fred.

HRM utvidgar stegvis den separata insamlingen av bioavfall i städerna i huvudstadsregionen och i Kyrkslätt åren 2023 och 2024. På det här sättet får invånarna tid att förbereda sig. Samtidigt kan HRM genomföra reformen kontrollerat, så att det blir möjligt att säkerställa att transporterna och kundservicen fungerar bra. 

- En reform av den här omfattningen kräver naturligtvis tid för anpassning. Alla som bor i småfastigheter och som ännu inte har separat insamling av bioavfall får ett kundbrev av oss i god tid innan sorteringen av bioavfall träder i kraft för deras fastighet, säger sektorchefen för avfallshantering Petri Kouvo.

För separat insamling av bioavfall erbjuder HRM beställning av en tjänst som omfattar ett traditionellt eller ventilerat insamlingskärl och dess tömning. Alternativt kan grannar beställa gemensamma insamlingskärl också för andra typer av avfall som samlas in från fastigheterna. Då kan de dela på sina avfallshanteringskostnader. Kompostering i en egen komposterare som uttryckligen avsetts för livsmedelsavfall är ett alternativ till den separata insamlingen av bioavfall. Kompostering förutsätter att man gör en sådan komposteringsanmälan som avses i den nya avfallslagen till HRM, men då behöver man inte beställa ett separat insamlingskärl till fastigheten.

Effektiv sortering sparar miljön och en lämplig helhet av avfallshanteringstjänster kan till och med ge besparingar 

Genom de nya föreskrifterna om avfallshantering är det möjligt att göra ändringar i avfallsbehållarnas tömningsintervaller. Fastighetsinnehavare kan kostnadseffektivt och mer flexibelt än tidigare beställa avfallskärl och tömningsintervaller som passar deras behov.

Till dags dato har HRM i regel samlat in endast blandavfall från småfastigheterna i HRM:s verksamhetsområde. När invånarna aktivt sorterar bioavfallet och förpackningsavfallet (plast, kartong, glas och små metallföremål) kan intervallet för tömning av blandavfallskärlet förlängas till åtta eller till och med 16 veckor. Förpackningsavfall kan samlas på fastigheten eller vid Rinki-ekopunkterna.

Inom en snar framtid kommer alla handflyttade avfallskärl som ägs av fastigheterna att ersättas med HRM:s hyreskärl i takt med att fastigheternas kärl behöver bytas ut. Avfallskärlen ingår automatiskt i de nya tjänsterna.

- Med enhetliga kärl kan vi säkerställa att sopbilarnas förare arbetar tryggt och att tömningen sker smidigt. Hyran för sopkärlen ingår i avgifterna för tömningen, och därför är reformen enkel för alla invånare, berättar Kouvo.

Förändringarna genom de nya föreskrifterna om avfallshantering i korthet

  • I fortsättningen gäller sorteringen av bioavfall fastigheter av alla storlekar, även fastigheter som har 1–4 bostäder. Ändringarna träder i kraft stegvis: Esbo, Grankulla och Kyrkslätt 1.7.2023, Vanda 1.1.2024 och Helsingfors 1.7.2024.  
  • Invånarna informeras om reformen i god tid på förhand med kundbrev som skickas i november 2022 (Esbo, Grankulla och Kyrkslätt), våren 2023 (Vanda) och hösten 2023 (Helsingfors). Invånarna behöver inte vidta några åtgärder inför reformen innan brevet kommer.  
  • Kompostering med egen komposterare är ett alternativ till den separata insamlingen av bioavfall. Det kräver att man gör en anmälan till avfallshanteringsmyndigheten. Anmälningsskyldigheten gäller inte om man enbart komposterar trädgårdsavfall. 
  • Skyldigheten till separat insamling av bioavfall gäller inte fritidsfastigheter. Endast om livsmedels- eller toalettbioavfall komposteras på fritidsfastigheten krävs också en komposteringsanmälan från dem. 
  • Tömningsintervallen för blandavfallskärl i småfastigheter kan göras mer flexibla när invånarna sorterar bioavfallet och förpackningsavfallet separat och när det endast uppkommer små mängder blandavfall. Grannar kan dela på avfallskärl för att minimera kostnaderna, och denna lösning är till och med rekommenderad. 
  • Alla handflyttade avfallskärl som ägs av fastigheterna kommer att ersättas med HRM:s hyreskärl när fastigheternas egna kärl når slutet av sin livscykel. Genom det är det möjligt att garantera personalens arbetarskydd, smidiga tömningar och flexibla byten av ersättande kärl, vilket också underlättar för fastigheternas invånare.
Ämnen: Avfall och återvinning Avfallshantering Cirkulär ekonomi Bioavfall Esbo HRM Kundtjänsten Helsingfors Förvaltning Grankulla Kyrkslätt Vanda