Nyheter 02.05.2022, 17:23

HRM förbereder en utvidgning av insamling av bioavfall till alla bostadsfastigheter

bild av ett ventilerat bioavfallskärl
HRM utvecklar nya tjänster för insamling av bioavfall. 150 småhusinvånare testar som bäst hur ett nytt slags ventilerat bioavfallskärl fungerar vid fastigheten.

Huvudstadsregionens och Kyrkslätts invånare får nya ansvar men även tjänster som stöd för återvinningen. Bioavfall är en viktig råvara såväl inom den inhemska energiproduktionen som vid framställningen av näringshaltig mylla. Insamling av bioavfall utvidgas till alla fastigheter inom verksamhetsområdet, bortsett från fritidsfastigheter.

HRM förnyar sina avfallshanteringsbestämmelser för att motsvara förändringarna som gjordes i avfallslagstiftningen år 2021. Målet är att påskynda återvinningen och den cirkulära ekonomin genom att ge invånarna fler sorteringsmöjligheter. Bioavfallet omfattas av en stor förändring: i planen utvidgas insamlingen av bioavfall till bostadsfastigheter med 1–4 bostäder.
 
– Utnyttjande av avfall som råvara sparar naturresurserna betydligt. Av bioavfall producerar vi biogas som är inhemsk, förnybar energi. Därtill kan vi återföra viktiga näringsämnen till jordmånen med hjälp av kompostmyllan som framställs av bioavfallet. Detta minskar behovet av konstgödsel, förklarar sektorchef för avfallshantering Petri Kouvo.
 

Effektiv sortering av avfall vid fastigheten medför kostnadsbesparingar för invånarna

För närvarande samlar man i regel enbart in blandavfall vid små fastigheter i HRM:s verksamhetsområde. När bioavfallet tas bort från blandavfallet och invånarna även sorterar förpackningsavfallet separat, kan blandavfallskärlets tömningsintervall i fortsättningen förlängas upp till 16 veckor.

– Blandavfall är det dyraste avfallet för fastigheterna. När invånarna sorterar aktivt och kärlens tömningsintervall beräknas korrekt, kan lösningen som helhet vara förmånligare än om man endast har ett blandavfallskärl, konstaterar Kouvo.

En förändring är också att i framtiden är alla manuellt flyttbara avfallskärl HRM:s hyreskärl. Avfallskärl som ägs av fastighetsinnehavaren byts mot kärl som hyrs av HRM i takt med att de gamla kärlen ska förnyas.

Syftet är en så passande avfallstjänst som möjligt för små fastigheter

I de nya avfallshanteringsbestämmelserna görs ändringar i avfallskärlens tömningsintervall. Meningen är att fastighetsinnehavaren kostnadseffektivt och smidigt ska kunna beställa lämpligt stora kärl och tömningsintervall till sin fastighet.

För bioavfall kan man beställa ett hyreskärl av HRM: ett traditionellt eller ventilerat avfallskärl eller en komposterare. Denna nya komposterare kan vid behov tömmas i bioavfallsbilen, ifall man inte har användning för all kompost på sin egen gård. Alternativt kan grannar beställa ett gemensamt avfallskärl för bioavfall precis som för övrigt avfall.

Bioavfall kan även komposteras i en egen komposterare för livsmedelsavfall på fastigheten, varpå man inte behöver beställa ett kärl från HRM. Den nya avfallslagen förutsätter emellertid att fastigheten i så fall gör en komposteringsanmälan till HRM.

– Vi utvecklar ständigt våra tjänster och erbjuder även invånarna en möjlighet till att testa. Invånare i egnahemshus testar som bäst hur ventilerande bioavfallskärl fungerar och vi samlar in erfarenheterna. Testet med hyreskomposteraren börjar nu i maj. Hyreskomposteraren är ett bra sätt för den oerfarne att öva på kompostering och testa om man tycker att det är det bästa sättet att sortera bioavfall. Vi har skapat olika servicealternativ för invånarna, berättar Kouvo.

I reformen förtydligar HRM även tidigare avfallshanteringsbestämmelser utgående från erfarenheter man redan mottagit.

HRM samlar åsikter om de nya avfallshanteringsbestämmelserna

Vid mötet 29.4.2022 beslutade HRM:s styrelse att lägga fram ett förslag till nya avfallshanteringsbestämmelser. Utöver ägarstädernas och övriga samarbetsaktörers utlåtanden kan vem som helst inom HRM:s verksamhetsområde yttra sig om förnyelsen. 

Avfallshanteringsbestämmelserna i huvudstadsregionen och Kyrkslätt föreslås träda i kraft från och med den 1 oktober 2022. Skyldigheten gällande separat insamling av bioavfall skulle enligt förslaget träda i kraft i Esbo, Grankulla och Kyrkslätt 1.7.2023, i Vanda 1.1.2024 och i Helsingfors 1.7.2024.
 

Bakgrund:

Avfallshanteringsbestämmelserna är bestämmelser som specificerar avfallslagstiftningen. I huvudstadsregionen och Kyrkslätt är HRM:s styrelse den avfallshanteringsmyndighet som bereder och utfärdar avfallshanteringsbestämmelserna. Reformen av avfallshanteringsbestämmelserna baserar sig på ändringarna i avfallslagen och -förordningen.
 
Syftet med avfallshanteringsbestämmelserna är att styra avfallshanteringen för att upprätthålla en trivsam och ren boende- och arbetsmiljö. Bestämmelserna förbinder fastighetsinnehavare, kommuninvånare samt i tillämpliga delar även övriga avfallshanteringsaktörer som omfattas av avfallshantering som ordnas av HRM. 
 
På HRM:s verksamhetsområde finns sammanlagt närmare 63 000 fastigheter med 1–4 lägenheter. Av den totala mängden är 70 procent egnahemshus och 30 procent fastigheter med 2–4 lägenheter. Fastigheter som ännu inte har HRM:s bioavfallskärl eller som inte komposterar, är sammanlagt cirka 50 000 st. 
 
HRM genomför utvidgningen av separat insamling av bioavfall stegvis för att fastigheterna ska kunna förbereda sig inför förändringen och så att HRM kan förverkliga den omfattande förändringen kontrollerat och trygga transporternas och kundtjänstens funktioner. 
 
Enligt HRM:s undersökning av blandavfallets sammansättning (HRM, undersökning av sammansättningen av blandat hushållsavfall 2021) består huvudstadsregionens invånares blandavfall årligen i genomsnitt av 51,1 kg bioavfall per invånare, vilket är 39,4 procent av den totala mängden blandavfall. Av undersökningsgrupperna hade invånare i fastigheter med 1–4 lägenheter mest bioavfall i blandavfallet. Utgående från undersökningar som gjorts om småhus är den största orsaken till att invånarna inte sorterar bioavfall bristen på avfallskärl på gården. Därtill upplevs bioavfall på många sätt vara mer utmanande att sortera än övriga avfallsslag. 
 
I januari 2022 genomförde HRM en undersökning om bioavfall bland småhusinvånare som besvarades av över 3 300 invånare. Undersökningen utredde småhusinvånarnas åsikter om vilket insamlingsalternativ som är lämpligast för bioavfall i framtiden. Alternativen var: 
  • kompostering på egen hand i en komposterare som man själv skaffar och som uppfyller bestämmelserna (komposterarens inköpspris cirka 150–500 euro)
  • HRM:s hyreskomposterare (uppskattad årshyra 110 euro, därtill vid behov separat beställd tömning cirka 7 euro/tömning)
  • ventilerat bioavfallskärl (uppskattad årskostnad cirka 90 euro)
  • ett vanligt bioavfallskärl till egen fastighet (uppskattad årskostnad vore ca. 175 euro, när tömning sker med två veckors mellanrum)
  • vanligt bioavfallskärl för samanvändning med grannen/grannarna (årskostnaden delas av alla parter).
Prisexemplen baseras på 2022 års prislista för avfallstjänster. I nya tjänsteprodukter baseras priserna på en aktuell uppskattning.
 
Mest populärt i undersökningen var kompostering på egen hand i en komposterare som man själv skaffar. Näst populärast var det ventilerade bioavfallskärlet. 

 

Uppdaterad: 03.05.2022 09:03
Ämnen: Avfall och återvinning Avfallshantering Cirkulär ekonomi Bioavfall