Nyheter 12.04.2022, 15:08

Bioavfallssortering stöder hushållens energi- och gödselförsörjning!

Bioavfallsreningsverket vid Ämmässuo ekoindustricentrum producerar årligen cirka fem miljoner kubikmeter biogas, som används för att producera nästan 10 000 megawatt el. Med effektiv hemsortering av bioavfall skulle dessa mängder kunna fördubblas.

Även något så vardagligt som sortering av hushållens bioavfall stödjer Finlands energisjälvförsörjning. Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster HRM producerar biogas från organiskt avfall, som kan användas för produktion av el och näringsrik mylla lämplig för ekologisk odling. Effektiv återvinning sparar också natur och råvaror samt hjälper till att bekämpa klimatförändringen. HRM behandlar bioavfallet från vart femte finskt hushåll, vilket gör att det fortfarande finns mycket outnyttjad potential. Långt över hälften av bioavfallet hamnar tyvärr i blandavfallet.

Mer än 60 procent av bioavfallet från invånarna i huvudstadsregionen hamnar fortfarande i blandavfallet. Vått bioavfall minskar dock energieffektiviteten vid avfallskraftverk som utnyttjar blandavfall, och varken näringsämnena eller humusämnena i bioavfallet kan tas tillvara. Rätt sorterat är bioavfallet en mångsidig resurs som också kan stödja Finlands underhållssäkerhet.

De ekonomiska sanktionerna som införts mot Ryssland till följd av kriget i Ukraina gör det svårt att importera många råvaror till Finland, till exempel naturgas, olja, stenkol och gödsel. Med noggrann hemsortering skulle energipotentialen och näringsutnyttjandet från bioavfallet kunna fördubblas. 

Mycket förlorad energipotential

HSY producerar biogas från det bioavfall som samlas in i dess område (Helsingfors huvudstadsområde och Kyrkslätt, där 22,3 procent av Finlands befolkning bor), vilket används för att producera värme och el. Bioavfallsreningsverket vidÄmmässuoekoindustricentrum producerar cirka fem miljonerkubikmeter biogas årligen. Det används för att producera cirka 10 000 megawattimmar el och nästan lika mycket värme.

- HRM skulle kunna producera upp till dubbelt så mycket inhemsk energi per år om alla sorterade sitt bioavfall effektivt. Med denna mängd skulle vi kunna täcka det årliga energibehovet för upp till 6 500 lägenheter, säger Tiila Korhonen, HSY:s driftschef.

Sortering och återvinning av avfall, särskilt bioavfall, är cirkulär ekonomi när den är som bäst. Användningen av bioavfall minskar behovet att använda och importera fossila råvaror och ökar energisjälvförsörjningen, vilket är särskilt viktigt i den instabila globala situationen. 

Näringsrik mylla för jordbruk och grönbyggande 

Jordbruket förväntas lida av brist på gödsel och dess höga pris. Resursbristen kan delvis repareras med mylla framställd av bioavfall, som även kan användas för ekologisk odling. 

- HRM producerar 20 000 ton mylla per årfrån bioavfallskompost. Om alla sorterade sitt bioavfall skulle denna mängd också fördubblas. Då skulle vi kunna producera upp till cirka 4 000 lastbilslass per år, säger Korhonen.

Jordbruket använder mycket kvävegödsel, som produceras med naturgas. Tillgängligheten av kvävegödsel och naturgas är till stor del beroende av import. Detta är också anledningen till att näringsämnena i odlingen ska vara så självförsörjande som möjligt, vilket stödjer lantbrukets underhållssäkerhet och kontrollerar stigande kostnader.

- Kompost producerat av bioavfall innehåller värdefulla näringsämnen som kväve och fosfor. Dessutom återför kompostmyllan värdefull organiskt humus till kretsloppet, vilket förbättrar odlingsegenskaperna, binder kol och återupplivar artmångfalden i jorden, listar Christoph Gareis, operativ chef.

Det bioavfall som behandlas vid Ämmässuoekoindustricentrum har använts som råvara för produktion av mylla, till exempel för grönbyggande och som jordförbättringsmedel för jordbrukets behov. Dessutom bedriver HRM aktivt forsknings- och utvecklingsarbete samt olika pilotprojekt för att effektivisera behandlingen av bioavfall och näringsutnyttjandet. 

Hur alla kan delta i återvinningen av bioavfall 

Alla kan börja med att sortera hemma och uppmuntra sina bekanta att också göra det. Om man inte sorterar bioavfall än kan man enkelt börja med att först samla till exempel fruktskal och använda kaffefilter i en nedbrytbar papperspåse. Det finns ett bioavfallskärl i alla fastigheter med minst fem lägenheter. Det finns också många invånare i små fastigheter som redan sorterar eller komposterar sitt bioavfall. 

Utöver insamling utvecklar och underlättar HRM kontinuerligt sorteringen av invånarnas bioavfall genom olika aktiviteter, kampanjer och samarbetsprojekt: 

Fördelarna med separat insamling av bioavfall i ett nötskal 

  • Bioavfallskompost används för att producera näringsrik mylla för jordbruk och grönbyggande.
  • Energisjälvförsörjningen ökar, importbehovet minskar och den cirkulära ekonomin effektiviseras när el och värme produceras av biogas.
  • Energieffektiviteten i avfallskraftverken ökar när det inte finns vått bioavfall i blandavfallet.
  • Tömningsintervallet för blandavfallskärl kan minskas (och i större husbolag kan antalet kärl minskas) då bio- och annat avfall sorteras mer exakt. Blandavfall är det dyraste avfallsslaget för ett hushåll, så sortering av bioavfall kan också leda till ekonomiska besparingar.

Att sortera bioavfall är ett enkelt vardagligt sätt för varje invånare att bidra till att bekämpa klimatförändringen och förbättra energieffektiviteten och självförsörjningen. 

Uppdaterad: 12.04.2022 15:12
Ämnen: Avfall och återvinning Cirkulär ekonomi Miljöfostran Bioavfall