SMART-MR-projektet

Mera hållbar rörlighet i storstadsområden

HRM och Helsingforsregionen deltar i projektet SMART-MR (Sustainable Measures for Achieving Resilient Transportation in Metropolitan Regions), som har som mål att förbättra trafikpolitiken och utveckla en hållbar, koldioxidsnål rörlighet i storstadsområdena.

Projektet tar itu med de problem som orsakas av trafiken i storstadsområden, såsom trafikstockningar och utsläpp av växthusgaser, för att erbjuda en hälsosammare stadsmiljö och att stödja affärsmiljön. Med hjälp av kartläggningen av mer hållbara rörlighetslösningar fokuserar projektet på fyra delmål:

 • att producera metoder och verktyg för en inkluderande trafikplanering
 • att omvandla urbana rörlighetsplaner till planer på storstadsnivå
 • att utveckla lösningar för koldioxidsnåla stationsområden som knutpunkter vilka kombinerar olika transportsätt, samt som logistik- och serviceområden
 • att stödja delningsekonomin samt nya, innovativa och hållbara sätt att röra sig.

Utveckling av områden med låga koldioxidutsläpp

Helsingforsregionens tema är att utveckla koldioxidsnåla områden (shaping low-carbon areas). Arbetet samordnas av HRM och i samarbetsnätverket ingår Trafikledsverket, miljöministeriet, HST, Nylands förbund, städerna i huvudstadsregionen, MBT-nätverket och andra aktörer i stationsområdet. Arbetet stöder och vidareutvecklar målsättningarna för projektet ELIAS – Livskraft för stationsområden, genom att utveckla principer för planering och utveckling med låga koldioxidutsläpp inom stationsområdena.

 

PROJEKTRESULTAT

Projektpartnerna delade med sig av sina erfarenheter om delmålens teman i sju separata workshoppar. I varje workshop gjordes en regional analys av varje tema, delades god praxis och anordnades studiebesök. Tillsammans utarbetades rekommendationer och utvecklingsprinciper för varje tema. Projektet resulterade i en guide för hållbara metoder som främjar flexibel och koldioxidsnål rörlighet i storstadsområden. I guiden finns bästa praxis och rekommendationer till åtgärder för workshopparnas teman.

Transforming European Metropolitan Regions-guiden

Klimatsmart område – ett planeringsverktyg som gör utvecklingen av stationsområdena konkret

Baana 2012-34_1600px.jpg

Klimatsmart område-webbsidan

Som en del av utvecklingsarbetet utarbetades stationsområdenas Low-carbon District-konceptet i samarbete med städerna och nyckelaktörer. Konceptet erbjuder planerare och stationsprojektansvariga ett verktyg för utveckling av ett hållbart och koldioxidsnålt stationsområde. I planeringsverktyget har man samlat ihop synvinklar om begränsning av klimatförändringen, klimatanpassning, cirkulär ekonomi samt social hållbarhet och hälsa.

Du kan utnyttja Klimatsmart område-planeringsverktyget och åtgärdskorten på verktygets egen webbsida.

Temaworkshoppar och deras resultat

Projektet inleddes genom att utarbeta en lägesrapport om trafikplanering, lagstiftning och genomförande för varje storstadsområde. För varje temaworkshop har man utarbetat en lägesrapport för storstadsområdena, vilken innehåller exempel på bra och dåliga förfaringssätt.

Läs lägesrapporten om europeiska storstadsområden

 

Projektpartner

Åtta europeiska storstadsområden deltar i projektet. De projektpartner som deltar är:

 • Regional Development Agency of Ljubljana Urban Region, Slovenien
 • Scientific Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts, Slovenien
 • The City of Oslo, The Agency of Urban Environment, Norge
 • Akershus County Council, Norge
 • Göteborgsregionens kommunalförbund, Sverige
 • Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster
 • BKK Centre of Budapest Transport, Ungern
 • Metropolitan City of Capital Rome, Italien
 • Porto Metropolitan Area, Portugal
 • Barcelona Metropolitan Area, Spanien

Projektet samordnas av Scientific Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts.

SMART-MR-projektet finansieras inom ramen för Interreg Europe-programmet. Projektet pågår under tiden 1.4.2016–31.3.2021.