RAINMAN-projektet

Towards higher adaptive capacity in urban water management

Klimatförändringen ökar nederbörden och de ogenomträngliga markytorna i städerna ökar. Detta kan öka avloppens överbelastning och översvämningarna i städerna. Obehandlat översvämningsvatten kan förorena yt- och grundvatten.  I RAINMAN-projektet minskar man avloppsvattensystemens överbelastning och städernas översvämningar vilka orsakas av dagvatten, samt skyddar vattenresurserna.  Projektet utvecklar och genomför lösningar som har som mål att säkerställa yt- och grundvattnets goda status, trots klimatförändringens effekter.

I projektet producerar HRM information om modellen för hantering av dagvatteninformation, grönstrukturens betydelse i dagvattenhanteringen i olika stadsmiljöer och användning av grönytefaktorer. Dessutom deltar HRM i informationsutbyten och utbildningsevenemang med projektpartnerna. 

Det treåriga projektet samordnas av Geologiska forskningscentralen (GTK), och samarbetspartnerna, förutom HRM, är städerna Lahtis och S:t Michel samt tre forskningsinstitut i S:t Petersburg. Projektet samfinansierades av Europeiska unionen.