Programmet för hållbart stadsliv

Vår nuvarande livsstil förbrukar mycket naturresurser och orsakar utsläpp som värmer upp klimatet och försämrar andningsluftens kvalitet. Om vi vill ge våra barn en möjlighet till en trygg och sund planet, måste vi kunna styra den här utvecklingen åt ett annat håll. I huvudstadsregionen har man energiskt börjat arbeta för klimatet och för en smart användning av resurser. Städerna har satt upp ambitiösa kolneutralitetsmål och program för att uppfylla dem.

För att möta klimatutmaningen måste städerna också samarbeta sinsemellan och med andra partner. Invånarna måste uppmuntras att delta för att minska utsläppen från sin konsumtion. För att stöda detta förbereder HRM tillsammans med huvudstadsregionens städer, regionala organisationer, företag och invånare programmet för hållbart stadsliv.

Programmets vision är "Tillsammans gör vi världens mest hållbara stadsområde" och dess teman är begränsning av klimatförändringen, cirkulär ekonomi, anpassning till ett varmare klimat och en hälsosam livsmiljö. Programmet främjar val som styr stadsbornas liv i en riktning där den globala uppvärmningen är högst 1,5 grader.

Bekanta dig med HRM:s strategi

Aktuellt

Utarbetandet av programmet Hållbart stadsliv inleddes i början av 2019. Under året anordnades flera workshoppar där experter och olika intressenter kom med idéer och planerade åtgärder som skulle tas med i programmet. Programutkastet skrevs under våren och sommaren 2020.

Det första utkastet av Programmet för hållbart stadsliv publicerades i november 2020. Programmet kommenterades aktivt av experter och hundratals invånare och gick vidare till remissbehandling till städerna i slutet av året 2020. Programmet kommer att vara färdigt våren 2021. 

Programmet består av knappa 70 åtgärdsförslag som skulle föra huvudstadsregionen mot ett mer hållbart stadsliv. Åtgärderna främjar klimatvänliga lösningar och val, samt ett skifte till en cirkulär ekonomi. Programmet beaktar även klimatanpassning och välfärd. Åtgärderna är planerade så att de kan startas inom en snar framtid och i nära samarbete mellan olika städer och aktörer i regionen.

I programmet för hållbart stadsliv ligger särskilt fokus på invånarnas konsumtionsval och dess miljöpåverkan. Konsumtionen ger upphov till stora växthusgasutsläpp, men eftersom stor del av produktionen sker utanför regionen beaktas de inte i tidigare klimatindikatorer. Därför är ny konsumtionsbaserad utsläppsberäkning och uppföljning en viktig åtgärd för att kunna bättre ta tag i och minska utsläppen.