Luftvårdsplaner

En cyklist kommer så fort längs gatan att bilden är lite otydlig. Bakom cyklisten är en spårvagnshållplats där en person sitter på bänken.  På båda sidorna om hållplatsen står träd. I bakgrunden syns en rad byggnader.

Luftkvaliteten kan förbättras genom att man minskar utsläppen som försämrar luftkvaliteten, genom att man påverkar spridningen av luftföroreningar samt genom att man minskar människornas exponering på olika sätt. I enlighet med EU:s lagstiftning om luftkvalitet har medlemsländerna utarbetat ett nationellt luftvårdsprogram. Finlands nationella luftvårdsprogram 2030 omfattar åtgärder för att minska vedeldning, trafik och gatudamm. 

Om de gränsvärden för luftkvaliteten som fastställts av EU överskrids i en kommun, är kommunen skyldig att upprätta en luftvårdsplan, vars åtgärder så snart som möjligt leder till att gränsvärdena underskrids. I Finland har Helsingfors stad en sådan plan, eftersom det årliga gränsvärdet för kvävedioxid har överskridits på vissa ställen på de livligt trafikerade gatorna i Helsingfors centrum. Förutom att minska trafikutsläppen innehåller Helsingfors luftvårdsplan för 2017–2024 åtgärder för att minska utsläppen från gatudamm och vedeldning. Helsingfors rapporterar årligen om genomförandet av planen till miljöministeriet och Nylands NTM-central.

Enligt EU:s lagstiftning om luftkvalitet måste städerna vidta åtgärder för att förbättra luftkvaliteten och skydda invånarna om luftkvaliteten plötsligt försämras. Huvudstadsregionen har en gemensam beredskapsplan för luftkvaliteten för sådana situationer. I planen ingår en trafikledningsplan för luftföroreningsepisoderna, men den har aldrig behövt genomföras i huvudstadsregionen. Helsingfors stad samordnar de regionala åtgärderna i beredskapsplanen för luftkvalitet.

Åtgärderna som främjar luftvården minskar ofta också de utsläpp som orsakar klimatförändringen. Ofta ingår åtgärder som främjar luftvården i städernas klimatprogram, miljöprogram och strategier. Bland annat medför användningen av utsläppssnåla fordon och bränslen, samt främjande av hållbara transportsätt och energiproduktion med låga utsläpp, både luftkvalitets- och klimatfördelar. Man strävar efter att minska utsläppen från vedeldning, särskilt genom kommunikation och genom att främja utvecklingen av renare eldstäder. Gatudammet bekämpas till exempel med aktiv dammbindning och effektiva metoder för gatutvätt.