PAH-föreningar

PAH-föreningar, dvs. polycykliska aromatiska kolväten, uppkommer vid ofullständig förbränning. Målvärdet (1 ng/m3) för benso(a)pyren som tillhör PAH-föreningar kan överskridas i vissa småhusområden i huvudstadsregionen med mycket vedeldning. Trafikutsläppens inverkan på koncentrationerna är relativt liten. Många PAH-föreningar, såsom benso(a)pyren, ökar risken för cancer.

PAH-föreningar mäts i huvudstadsregionen i Berghäll, Botby och på Backasgatan. År 2023 mäts PAH-föreningar också på ett småhusområde i Mosabacka. År 2022 mättes PAH-föreningar i Dickursby och på ett småhusområde i Mosabacka. År 2021 mättes PAH-föreningar i Luk och på ett småhusområde i Rödsand. År 2020 mättes PAH-föreningar på småhusområden i Britas och Övitsböle.

På andra håll i Nyland mäts PAH-föreningar år 2023 på ett småhusområde i Raseborg, år 2020 mättes på ett småhusområde i Tusby, år 2021 mättes de på ett småhusområde i Lojo och år 2022 på ett småhusområden i Gamla Borgå.

Du kan granska de månatliga koncentrationerna av benso(a)pyren i huvudstadsregionen och i övriga i Nyland i grafen nedan. Resultaten uppdateras var tredje månad. Koncentrationerna är höga när årsgenomsnittet är mer än 1 nanogram per kubikmeter luft (ng/m3).

Så här kan du granska koncentrationerna av benso(a)pyren i huvudstadsregionen och i övriga i Nyland