Årlig luftkvalitetskarta

Funderar du på utomhusluftens kvalitet i ditt bostadsområde? Planerar du att flytta? I vår årliga luftkvalitetskarta över halterna i luften ser du detaljerad information om vilka effekter avgasutsläppen från trafiken har på luftkvaliteten i ditt bostadsområde på andningshöjd och på årsnivå. 

Är du en stadsplanerare? Du kan titta på kartan hur avgaserna från biltrafiken påverkar luftkvaliteten i planläggningsobjekt i nyläget på årsnivå.

Observera dock:

 • Effekterna till exempel av vedeldning, arbetsmaskiner, fartyg eller gatudamm på luftkvaliteten syns ännu inte på vår karta.
 • Den årliga kartan beskriver luftkvaliteten utomhus. Intill husväggar har resultaten större felmarginal, och resultat som gäller inomhusluften är endast översiktliga uppskattningar.
 • Den årliga kartan är vägledande, även om du kan studera resultaten på mycket nära håll. Halterna har jämförts med mätningar och i de flesta fall är de relativt rättvisande. På en del ställen underskattar dock den årliga kartan koncentrationerna avsevärt. Till exempel i nya områden som är under byggnad saknas gator och byggnader, och även uppgifterna om trafikvolymerna är bristfälliga. I områden med rusningar är det möjligt att koncentrationerna underskattas. Dessutom har individuella terrängformer, till exempel broar eller bullervallar, inte beaktats i modellen. 

       

Luftkvalitetskartan bygger på en modellering som kombinerar bland annat uppgifter från mätning av luftkvalitet, väderlek, utsläpp, markanvändning och fjärrtransport av luftföroreningar från områden utanför landets gränser.

Du kan spara en snabblänk till den årliga luftkvalitetskartan, om du vill: ilmanlaatukartta.hsy.fi
Då visas endast den årliga luftkvalitetskartan utan texter och anvisningar. Om kartan inte laddas ordentligt, ska du tömma webbläsarens cacheminne och försöka på nytt.

Hur använder och tolkar jag den årliga luftkvalitetskartan?

Den årliga luftkvalitetskartan visar för närvarande de modellerade kvävedioxidhalterna från år 2019, 2020 och 2021. Kvävedioxiden härrör till största delen från trafikens avgaser.

 • Som standard visar årskartan årsgenomsnittet.
 • Vid färgändringspunkten på färgskalan vid årskartans högra kant kan du se luftföroreningens halt.
 • Du kan titta på årskartan på större eller mindre områden genom att klicka på plus- eller minustecknet i luftkvalitetskartans övre vänstra hörn.
 • Byggnaderna blir synliga när du har zoomat in. Byggnaderna syns inte när kartan för hela regionen visas.
 • När byggnaderna är synliga, kan du klicka på en viss plats för att ta fram årsgenomsnittet för platsen. Dessutom ser du hur halterna varierar under olika månader och vid olika klockslag på vardagar och veckoslut.
 • Förutom den årliga halten kan du välja de genomsnittliga halterna för vintern (december−februari), våren (mars–maj), sommaren (juni–augusti) eller hösten (september–november) genom att klicka på Hela året. Klicka på en specifik plats i årstidskartan för att se den genomsnittliga halten för årstiden i fråga.
 • Under punkten Information finns en länk till den här bruksanvisningen och till sidorna med tips om luftkvaliteten för invånare och stadsplanerare.
 • Du kan ladda ner kartan i geodataformat med knapparna i det övre hörnet. Vänligen kontakta oss om du använder dessa data i någon annan tjänst eller app.
 • Kartan fungerar bäst med webbläsaren Chrome.

Till höger om kartan finns en färgbalk som beskriver luftkvaliteten. Grönt står för god luftkvalitet, och ju närmare rött färgen kommer, desto sämre är luftkvaliteten. Dessutom gäller att ju lägre halten är, desto bättre är luftkvaliteten. 

Kartan visar halterna av kvävedioxid i avgaserna från biltrafiken. Om halterna av kvävedioxid är höga, är också halterna av finpartiklar från trafiken höga.

Biltrafiken orsakar inte endast avgaser, utan också gatudamm och buller.