Damm på huvudlederna

Vi mäter koncentrationerna av inandningsbara partiklar längs huvudlederna med sensorer. Du kan granska huvudledernas dammkoncentrationer vid olika mätpunkter. Du ser resultaten antingen i grafen eller i tabellen. I graferna kan du välja en eller flera mätningar som du vill granska. Mätresultaten visas per timme. Som granskningsperiod kan du välja en dag, vecka eller månad. Mätresultaten är okontrollerade medeltal per timme. Obs. Resultaten är rådata och fel har inte tagits bort. Sensorernas mätresultat kan påverkas av fuktighet. Om koncentrationerna är höga och luftfuktigheten är högre än 95 %, beror de höga koncentrationerna sannolikt på fuktighet. Sensorerna finns också närmare körbanan än mätstationerna, varför sensorernas partikelkoncentrationer ibland är mycket höga.

Tilläggsuppgifter

Vi använder sensorer som en kompletterande mätmetod, och dessa mätningar övervakar inte gränsvärdet. Resultaten från sensorerna används till exempel i dammbekämpningen och dammbindning under gatudammsäsongen.

De inandningsbara partiklarna (PM10) är huvudsakligen gatudamm. De stora synliga partiklarna orsakar främst nedsmutsning och obehag. De mindre, inandningsbara partiklarna är inte synliga för ögat. De kommer in i luftrören och lungorna och kan orsaka hälsoskador. Halterna är höga när dygnsgenomsnittet överskrider gränsvärdesnivån 50 μg/m3. Luftkvaliteten är dålig när timhalten överstiger 100 μg/m3.